Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици чешкиестонскигръцкианглийскифренскииталианскилатвийскималтийскисловенскифински вече са преведени.
Swipe to change

Регистри по несъстоятелност

Нидерландия

Настоящата страница съдържа кратко въведение в нидерландския регистър по несъстоятелност.

Съдържание, предоставено от
Нидерландия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Каква информация може да бъде намерена в нидерландския регистър по несъстоятелност?

В Нидерландия съществуват три вида несъстоятелност:

 • несъстоятелност,
 • неплатежоспособност (или „спиране на плащанията“),
 • преструктуриране на дълг.

Районните съдилища постановяват решения по всички видове несъстоятелност и отговарят за поддържане на съответната актуална информация в собствените си регистри. Те също така отговарят за (автоматизираното) предаване на уведомленията за несъстоятелност до Съдебния съвет (Raad voor de rechtspraak). Съдебният съвет използва тези уведомления или Централния регистър по несъстоятелност.

В Централния регистър по несъстоятелност се съдържа цялата информация от публикуваните уведомления за несъстоятелност, в това число:

 • лични данни,
 • наименованията на търговски дружества,
 • номерата на регистрацията към Търговската камара,
 • подробни данни за синдиците и търговските управители,
 • всички предходни уведомления.

Отказ за поемане на отговорност на нидерландския регистър по несъстоятелност

Централният регистър по несъстоятелност съдържа данни от местните регистри, водени от различните районни съдилища, във връзка с несъстоятелността, спирането на плащанията и преструктурирането на дългове на физически лица (частни лица).

Достъпът до нидерландския регистър по несъстоятелност безплатен ли е?

Да, достъпът е безплатен.

Няма ограничения в онлайн достъпа до Централния регистър по несъстоятелност.

За бизнес потребителите е налична онлайн услуга, чрез която да бъдат информирани по-бързо за най-новите публикации от регистъра.

Как може да бъде направена справка в нидерландския регистър по несъстоятелност?

Физически лица могат да бъдат търсени само по:

 • име и дата на раждане,
 • име, пощенски код и номер на жилище,
 • дата на раждане, пощенски код и номер на жилище.

Юридически лица/търговски дружества могат да бъдат търсени по:

 • наименование на юридическото лице/търговското дружество,
 • номер на регистрацията към Търговската камара,
 • пощенски код и номер на жилище.

Може също да се търси по дата, районен съд, вид публикация, референтен номер на публикацията или номер на несъстоятелността.

История на нидерландския регистър по несъстоятелност

Централният регистър по несъстоятелност съществува от 1 януари 2005 г. В него могат да бъдат намерени всички дела, образувани или нотифицирани след тази дата.

Връзки по темата

Централен регистър по несъстоятелност на Нидерландия

Последна актуализация: 19/08/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.