Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Регистри по несъстоятелност

Холандия

Настоящият раздел съдържа кратка информация относно нидерландския регистър по несъстоятелност.

Съдържание, предоставено от
Холандия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Каква информация може да бъде намерена в нидерландския регистър по несъстоятелност?

В Нидерландия съществуват три вида несъстоятелност:

 • фалит,
 • мораториум,
 • преструктуриране на дълг.

Окръжните съдилища постановяват решения по всички видове несъстоятелност и поддържат актуална информацията в регистрите, водени към тях. Те също така отговарят за (автоматизираното) предаване на уведомленията за несъстоятелност до Съдебния съвет, който ги използва за Централния регистър по несъстоятелност във връзка с фалитите и мораториумите.

В Централния регистър по несъстоятелност се съдържа цялата информация от публикуваните уведомления за несъстоятелност, в това число:

 • лични данни,
 • наименования на търговски дружества,
 • идентификационни номера в търговския регистър,
 • подробни данни за синдиците и търговските управители,
 • всички предходни уведомления.

Централният регистър по несъстоятелност е учреден със закон, поради което съдържащата се в него информация може да се счита за правнообвързваща.

Освен Централния регистър по несъстоятелност съществува и Национален регистър за делата за преструктуриране на дълг (Landelijk Register Schuldsaneringen), който се води от един от Съветите за правна помощ (Raden voor rechtsbijstand). Като допълнителна услуга (която не се изисква по закон) Централният регистър по несъстоятелност съдържа и данните от Националния регистър за делата за преструктуриране на дълг. И в двата регистъра могат да се правят справки онлайн.

Ограничаване на отговорността на Нидерландския регистър по несъстоятелност

В Централния регистър по несъстоятелност се съдържат данни от местните регистри, водени от различните съдилища, във връзка с фалитите, спирането на плащанията и отмяната на дългове на физически лица (отделни лица).

Достъпът до нидерландския регистър по несъстоятелност безплатен ли е?

Да, достъпът е безплатен.

Няма ограничения в онлайн достъпа до Централния регистър по несъстоятелност.

За професионални потребители е налична уеб-базирана услуга, която позволява повторно използване на данните.

Как да направя справка в нидерландския регистър по несъстоятелност?

Физически лица могат да бъдат търсени само по:

 • име и дата на раждане,
 • име, пощенски код и номер на жилище,
 • дата на раждане, пощенски код и номер на жилище.

Уведомленията за несъстоятелност не могат да бъдат намерени по дата, след изтичането на една година от датата на публикуването им. Търговски дружества и юридически лица могат да бъдат търсени по:

 • наименование на дружеството,
 • идентификационен номер в търговския регистър,
 • адрес.

История на нидерландския регистър по несъстоятелност

Централният регистър по несъстоятелност съществува от 1 януари 2005 г. В него могат да бъдат намерени всички дела, образувани или нотифицирани след тази дата.

Връзки по темата

Централен регистър по несъстоятелност на Нидерландия

Последна актуализация: 06/02/2015

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.