В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.
Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Регистри по несъстоятелност

Северна Ирландия

Настоящата страница ви предоставя информация относно регистъра по несъстоятелност на Северна Ирландия.

Съдържание, предоставено от
Северна Ирландия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност на Северна Ирландия?

В Северна Ирландия не съществува регистър по несъстоятелност. Съдебната служба на Северна Ирландия държи информация за лицата, които са били обявени в несъстоятелност през последните 10 години. Тази информация се съхранява в онлайн база данни, в която обществеността може да извършва търсене след заплащането на такса. Повече информация за тази база данни може да бъде намерена на уебсайт адреса на Съдебната служба на Северна Ирландия (Northern Ireland Courts and Tribunals Service).

Службата по несъстоятелност към Министерството на предприемачеството, търговията и инвестициите (Department of Enterprise, Trade and Investment, DETI (Онлайн DETI)) се занимава с въпроси, свързани с несъстоятелни предприятия.

Целта и ролята на Службата по несъстоятелност са:

  • Да управлява и разследва дейностите на несъстоятелни длъжници и дружества в процес на задължителна ликвидация
  • Да установява причините за настъпване на несъстоятелността
  • Да се занимава се с лишаване на директори от права при несъстоятелност на всякакви видове юридически лица
  • Да работи по отстраняване на всякаква измамна дейност при управлението на несъстоятелни предприятия
  • Да регулира обявяването в несъстоятелност
  • Да поддържа сметката за несъстоятелни предприятия
  • Да формулира специфични за Северна Ирландия законодателство и политика за несъстоятелните предприятия

Онлайн DETI е собственост на и се поддържа от Министерство на предприемачеството, търговията и инвестициите.

Достъпът до Онлайн DETI на Северна Ирландия безплатен ли е?

Да, достъпът е безплатен.

Как да направя справка в Онлайн DETI на Северна Ирландия

Службата по несъстоятелност понастоящем поддържа актуализирани регистри показващи: индивидуални доброволни споразумения (individual voluntary arrangements (IVA) и доброволни споразумения по ускорената процедура (Fast-track Voluntary Arrangements (FTVAs), съдебни решения или извънсъдебни разпореждания за налагане на ограничения на обявените в несъстоятелност лица (Bankruptcy Restrictions Orders or Undertakings (BROs / BRUs), решения за опрощаване на дълга (Debt Relief Orders (DRO's) и съдебни решения или извънсъдебни разпореждания за налагане на ограничения по отношение на опрощаването на дълга (Debt Relief Restriction Orders or Undertakings (DRROs / DRRUs).

Можете да извършвате търсене за лица в онлайн регистрите за IVA, DRO, DRRO и DRRU.

Повече информация за регистрите по несъстоятелност можете да намерите тук.

Връзки по темата

Онлайн DETI на Северна Ирландия (Online DETINI)

Съдебна служба на Северна Ирландия

Последна актуализация: 14/08/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.