Регистри по несъстоятелност

Полша

В този раздел можете да намерите кратка информация за полския регистър по несъстоятелност.

Съдържание, предоставено от
Полша

Каква информация може да бъде намерена в полския регистър по несъстоятелност?

Уебсайтът на полския регистър по несъстоятелност [rejestr podmiotów w upadłości] е част от Националния съдебен регистър [Krajowy Rejestr Sądowy]. В него е включена информацията за дружествата, която обикновено може да бъде намерена в Националния съдебен регистър, както и подробности относно:

  • дружества
  • фондации
  • асоциации
  • други субекти, обявени в несъстоятелност.

В регистъра също може да бъде намерена информация относно датите и съдържанието на решенията за обявяване в несъстоятелност.

Регистърът по несъстоятелност се притежава и поддържа от Министерството на правосъдието на Полша и информацията в него е на полски и отчасти на английски.

Безплатен ли е достъпът до полския регистър по несъстоятелност?

Да, достъпът до регистъра е безплатен.

Как да направя справка в полския регистър по несъстоятелност?

От 1 април 2009 г. полският регистър по несъстоятелност въведе нов инструмент за търсене, който прави възможно търсенето на обявени в несъстоятелност субекти и други термини.

Последна актуализация: 10/02/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.