Регистри по несъстоятелност

Португалия

Настоящата страница предоставя кратко въведение в регистъра по несъстоятелност на Португалия.

Съдържание, предоставено от
Португалия

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност?

Електронният регистър по несъстоятелност включва следната информация:

  • номера на делото по несъстоятелност
  • наименованието на съда, в който е гледано или се разглежда делото по несъстоятелност
  • данни за идентифициране на неплатежоспособното лице
  • самоличността на синдика
  • срока за предявяване на вземания
  • датата на обявяване в несъстоятелност.

Електронният регистър предоставя подробна информация за делата по несъстоятелност (вж. по-долу).

Плаща ли се такса за справка в португалския регистър по несъстоятелност?

Не, справката в регистъра по несъстоятелност е безплатна.

Законодателна уредба на регистъра по несъстоятелност

Португалският регистър по несъстоятелност се регламентира от член 38 от Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (Кодекс за несъстоятелността и оздравяването на предприятия), приет със Законодателен указ № 53/2004 от 18 март 2004 г., както е изменен.

Последна актуализация: 07/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.