Регистри по несъстоятелност

Румъния

Настоящият раздел ви предоставя обща информация за Бюлетина за производствата по несъстоятелност, който е регистърът по несъстоятелност на Румъния, поддържан от Националната служба за търговския регистър към Министерството на правосъдието.

Съдържание, предоставено от
Румъния

Каква информация може да бъде намерена в Регистъра по несъстоятелност на Румъния?

Производства по несъстоятелност в Румъния

Бюлетинът за производствата по несъстоятелност (БПН), публикуван електронно от Националната служба за търговския регистър, осигурява услуги по призоваване на страните, известяване, призоваване от името на официални органи и уведомяване за процесуални документи, издавани от съдилищата и синдиците/ликвидаторите в хода на производството по несъстоятелност в съответствие със Закон № 85/2014 относно производствата по предотвратяване на несъстоятелност и по несъстоятелност.

„Длъжници — физически лица със задължения, които не произтичат от дейността на предприятие“ е раздел от Бюлетина за производствата по несъстоятелност, публикуван по електронен път от Националната служба за търговския регистър, чиято цел е да публикува в съответствие със законодателството за защита на личните данни решенията на комитета по несъстоятелност и решенията на съда, както и други актове, чието публикуване е предвидено в разпоредбите на Закон № 151/2015 относно несъстоятелността на физически лица.

Производство по несъстоятелност на юридически лица:

Общото производство по несъстоятелност се прилага за:

1. професионалистите (всички, които управляват предприятие), с изключение на упражняващите свободни професии и тези, за които има специални разпоредби, свързани с режима на несъстоятелност.

Опростеното производство по несъстоятелност се прилага за:

1. професионалисти;

 • еднолични търговци;
 • еднолични собственици и семейни предприятия;

2. длъжници, които отговарят на редица специфични условия, а именно:

 • не притежават имуществени активи;
 • учредителните или счетоводните документи не могат да бъдат намерени;
 • управителят им не може да бъде намерен;
 • седалището им вече не съществува или вече не е същото като вписаното в Търговския регистър; не са представили изискваните по закон документи;
 • станали са предмет на прекратяване, преди молбата за започване на производството да е била подадена в съда;
 • заявили са намерението си да обявят несъстоятелност или не могат да се ползват от производството по оздравяване.

От края на юни 2014 г. производството по несъстоятелност на юридически лица се урежда от Закон № 85/2014 относно производствата по предотвратяване на несъстоятелност и по несъстоятелност, чиито разпоредби се прилагат към производствата, започнали след влизането му в сила. Производствата, започнали преди влизането в сила на Закон № 85/2014, продължават да са предмет на разпоредбите на Закон № 85/2006 относно производството по несъстоятелност.

Производството по несъстоятелност на физически лица, уредено в Закон № 151/2015 относно несъстоятелността на физическите лица, в сила от 1 януари 2018 г., се прилага за длъжник физическо лице, чиито задължения не произтичат от дейността на предприятие и който:

 • е имал местожителство/пребиваване/обичайно пребиваване в Румъния поне 6 месеца преди подаване на заявлението;
 • е неплатежоспособен;
 • има общ размер на непогасените задължения, поне равен на минималната стойност (15 минимални работни заплати в държавата).

Производството по несъстоятелност на физически лица може да бъде:

 • производство въз основа на плана за погасяване на дълга;
 • съдебно производство по несъстоятелност чрез ликвидация на активи;
 • опростено производство по несъстоятелност.

Бюлетин за производствата по несъстоятелност

Каква информация се съдържа в него?

В Бюлетина за производствата по несъстоятелност се съдържат всички процесуални документи, издавани от съдилищата и синдиците/ликвидаторите в хода на производството по несъстоятелност, а именно:

 • призовки;
 • съобщения;
 • известия;
 • известия за свикване;
 • съдебни решения;
 • други процесуални документи, предвидени по закон (доклади, изготвени от синдика/ликвидатора, съдебни планове за оздравяване на дейността, съобщения).

Разделът „Длъжници — физически лица със задължения, които не произтичат от дейността на предприятие“ на Бюлетина за производствата по несъстоятелност съдържа процесуални документи, предвидени за публикуване съгласно Закон № 151/2015 относно несъстоятелността на физически лица.

Как е организиран уебсайтът на Бюлетина за производствата по несъстоятелност?

Уебсайтът на Бюлетина за производствата по несъстоятелност предоставя достъп до следното:

 • безплатна информация;
 • информация за организацията на Националната служба за търговския регистър, дирекция „Бюлетин за производствата по несъстоятелност“;
 • специфично законодателство, формуляри, предоставени/публикувани в Бюлетина, и процесуални документи.

Уебсайтът на Бюлетина за производствата по несъстоятелност (БПН) съдържа следните раздели:

 • информация за създаването на Бюлетина за производствата по несъстоятелност;
 • нормативни актове;
 • организационна структура на Националната служба за търговския регистър, службите на търговския регистър към съдилищата и Бюлетина за производствата по несъстоятелност;
 • юридически речник (несъстоятелност);
 • статистически данни за Бюлетина за производствата по несъстоятелност;
 • такси;
 • координати за връзка.

Формулярите на Бюлетина за производствата по несъстоятелност са достъпни в портала за онлайн услуги на Националната служба за търговския регистър в раздела, посветен на Бюлетина за производствата по несъстоятелност, който е организиран по следния начин:

1. Услуги на БПН:

 • „Бюлетин за производствата по несъстоятелност онлайн“ (платена услуга);
 • „Списък на броевете на БПН“ (безплатна информация);
 • „Лица, публикувани в БПН“ (безплатна информация).

2. Формуляри, свързани с дейностите на БПН по публикуване:

 • онлайн формуляри за публикуване в БПН;
 • онлайн формуляри за публикуване в БПН.

3. Формуляри, свързани с дейностите на БПН по предоставяне на информация:

 • онлайн формуляри на БПН за предоставяне на информация;
 • офлайн формуляри на БПН за предоставяне на информация.

4. Статистически данни

Достъпът до регистъра по несъстоятелност на Румъния безплатен ли е?

Бюлетинът за производствата по несъстоятелност се публикува в електронен формат. До електронната версия на Бюлетина има онлайн достъп на:

Достъпът до предлаганите от БПН услуги е разграничен в зависимост от търсената информация:

 • достъпът на потребителите до официалния уебсайт на Бюлетина за производствата по несъстоятелност е безплатен и не изисква удостоверяване на самоличността;
 • достъпът до портала за онлайн услуги на Националната служба за търговския регистър изисква удостоверяване на самоличността на потребителя;
 • достъпът до услугата „Бюлетин за производствата по несъстоятелност онлайн“ се предоставя след удостоверяване на самоличността на потребителя и плащане на абонамент;
 • достъпът до услугите „Списък на броевете на БПН“ и „Лица, публикувани в БПН“ е безплатен и изисква само удостоверяване на самоличността на потребителя.
 • Достъп до услуги: Услугата „Лица, публикувани в услугата БПН“ и разделът „Длъжници — физически лица със задължения, които не произтичат от дейността на предприятие“ изискват удостоверяване и са безплатни за длъжници, кредитори, синдици и ликвидатори (при всяко производство по несъстоятелност, в което те притежават една от тези функции), а за комитетите по несъстоятелност и съдилищата достъпът до всички дела по несъстоятелност е безплатен.

Как да направя справка в регистъра по несъстоятелност на Румъния?

В услугата „Бюлетин за производствата по несъстоятелност онлайн“ търсенето може да се извършва по: броя и годината на публикуване на БПН, името на лицето, публикувано в БПН, данъчния идентификационен номер, регистрационния номер в търговския регистър, номера на делото или периодичността на публикуване на БПН. Срещу плащането на абонамент се предоставя достъп до публикуваните броеве на БПН, които съдържат пълния текст на процесуалните актове.

В услугата „Списък на броевете на БПН“ търсенето може да се извършва по броя и датата на публикуване на БПН. Достъпът до следната информация е безплатен:

 • вида на процесуалния документ, публикуван в Бюлетина (напр. призовки, решение за откриване на производство по несъстоятелност поради неплатежоспособност, уведомление за откриване на производство по несъстоятелност поради неплатежоспособност, свикване на събрание на кредиторите, доклад за дейността, план за оздравяване на дейността, решение за откриване на производство по несъстоятелност, уведомление за откриване на производство по несъстоятелност, план за разпределение, окончателен доклад, решение за закриване на производството по несъстоятелност и т.н.);
 • име на лицето, публикувано в БПН;
 • окръг, в чиято юрисдикция е седалището на юридическото лице, публикувано в БПН;
 • данъчния идентификационен номер;
 • регистрационния номер в търговския регистър.

В услугата „Лица, публикувани в БПН“ търсенето може да се извършва по броя и годината на публикуване на БПН, името на длъжника, данъчния идентификационен номер, регистрационния номер в търговския регистър, номера на делото или периодичността на публикуване в БПН. Достъпът до следната информация е безплатен:

 • име;
 • данъчен идентификационен номер;
 • регистрационен номер на лицата, чиито имена са публикувани в БПН;
 • окръг, в чиято юрисдикция е седалището на юридическото лице, публикувано в БПН;
 • номер на делото за несъстоятелност и името на съда, в който е заведено делото;
 • номерата/годините на бюлетините, в които са публикувани процесуалните документи;
 • вид на производството по несъстоятелност;
 • първата съдебна дата, определена след откриването на производството по несъстоятелност, когато е приложимо.

В услугата „Лица, публикувани в услугата BPI“ в раздел „Длъжници — физически лица със задължения, които не произтичат от дейността на предприятие“ търсенето може да се извършва по име, собствено име, личен идентификационен номер, дата на раждане и място на раждане на длъжник, брой и година на публикуване на БПН, номер на делото за несъстоятелност, периодичност на публикуване. Следната информация е достъпна:

 • име и собствено име на физическото лице длъжник;
 • личен идентификационен номер на длъжника;
 • адрес на длъжника;
 • данни за установяване на самоличността и адрес на синдика/ликвидатора;
 • публикувани процесуални документи — име, номер и дата, съд/комитет по несъстоятелност, номер и дата на бюлетина, вид производство по несъстоятелност.

В раздела „Длъжници — физически лица със задължения, които не произтичат от дейността на предприятие“ на БПН може да се търси по име, собствено име, личен идентификационен номер, дата на раждане и място на раждане на длъжника, брой и година на публикуване на БПН, номер на делото за несъстоятелност, периодичност на публикуване. В този раздел са достъпни броевете, в които са дадени процесуалните документи.

История на регистъра по несъстоятелност на Румъния

Бюлетинът за производствата по несъстоятелност е създаден през 2006 г. със Закон № 86/2006 за производството по несъстоятелност.

Разделът, озаглавен „Длъжници — физически лица със задължения, които не произтичат от дейността на предприятие“, е включен в БПН от 2018 г.

Основната цел на Бюлетина за производствата по несъстоятелност на Румъния е непрекъснатото оптимизиране на електронната система за призоваване, известия, призовки от името на официални органи и уведомления за публикуваните процесуални документи.

Предимства на регистъра по несъстоятелност на Румъния

Публикуването на Бюлетина за производствата по несъстоятелност има несъмнени предимства:

 • ускорява производствата по несъстоятелност и опростява оповестяването на призовки, призовки от името на официални органи, известия, съдебни решения и други процесуални документи, издавани от съдилищата и синдиците/ликвидаторите, като по този начин установява електронна процедура за оповестяване;
 • уеднаквява и стандартизира процесуалните документи, издавани от съдилищата и синдиците/ликвидаторите;
 • допринася за разработването на национална база данни с процесуалните документи, издавани от съдилищата и синдиците/ликвидаторите (т.е. призовки, известия, съдебни решения, призовки от името на официални органи, уведомления, доклади, планове за оздравяване на дейността);
 • улеснява бързото регистриране в търговския регистър/други регистри по отношение на уведомленията за несъстоятелност, издавани съгласно Закон № 85/2014 относно производствата по предотвратяване на несъстоятелност и по несъстоятелност, които се вписват в регистъра;
 • дава на заинтересованите лица достъп до процесуалните документи, издавани от съдилищата и синдиците/ликвидаторите.

Връзки по темата

Официален уебсайт на Бюлетина за производствата по несъстоятелност на Румъния

Официален уебсайт на Търговския регистър на Румъния

Раздел „Длъжници — физически лица със задължения, които не произтичат от дейността на предприятие“ в Бюлетина за производството по несъстоятелност

Портал за онлайн услуги на Националната служба за търговския регистър на Румъния

Последна актуализация: 25/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.