Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Регистри по несъстоятелност

Румъния

Настоящият раздел ви предоставя обща информация за Бюлетина за производствата по несъстоятелност, който е регистърът по несъстоятелност на Румъния, поддържан от Националната служба за търговския регистър към Министерството на правосъдието.

Съдържание, предоставено от
Румъния

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност на Румъния?

Производства по несъстоятелност в Румъния

Бюлетинът за производствата по несъстоятелност (БПН), публикуван от Националната служба за търговския регистър, осигурява услуги по призоваване от името на насрещни страни, известяване, призоваване от името на официални органи и уведомяване за процесуални документи, издавани от съдилищата и синдиците/ликвидаторите в хода на производството по несъстоятелност в съответствие със Закон № 85/2014 относно производствата по предотвратяване на несъстоятелност и по несъстоятелност.

Общото производство по несъстоятелност се прилага за:

1. професионалистите (всички, които управляват предприятие), с изключение на упражняващите свободни професии и тези, за които има специални разпоредби, свързани с режима на несъстоятелност.

Опростеното производство по несъстоятелност се прилага за:

1. професионалисти,

 • еднолични търговци;
 • еднолични собственици и семейни предприятия;

2. длъжници, които отговарят на редица специфични условия, а именно:

 • не притежават имуществени активи;
 • учредителните или счетоводните документи не могат да бъдат намерени;
 • управителят им не може да бъде намерен;
 • седалището им вече не съществува или вече не е същото като вписаното в търговския регистър; не са представили изискваните по закон документи;
 • станали са предмет на прекратяване, преди молбата за започване на производството да е била подадена в съда;
 • заявили са намерението си да обявят несъстоятелност или не могат да се ползват от производството по оздравяване.

От края на юни 2014 г. производствата по несъстоятелност се уреждат от Закон № 85/2014 относно производствата по предотвратяване на несъстоятелност и по несъстоятелност, чиито разпоредби се прилагат към производствата, започнали след влизането му в сила. Производствата, започнали преди влизането в сила на Закон № 85/2014, продължават да са предмет на разпоредбите на Закон № 85/2006 относно производството по несъстоятелност.

Бюлетин за производствата по несъстоятелност

Каква информация се съдържа в него?

В Бюлетина за производствата по несъстоятелност се съдържат всички процесуални документи, издавани от съдилищата и синдиците/ликвидаторите в хода на производството по несъстоятелност, а именно:

 • призовките от името на насрещни страни;
 • известията;
 • уведомленията;
 • призовките от името на официални органи;
 • съдебните решения;
 • други процесуални документи, предвидени по закон (доклади, изготвени от синдика/ликвидатора, планове за оздравяване на дейността, съобщения).

Как е организиран уебсайтът на Бюлетина за производствата по несъстоятелност?

Уебсайтът на Бюлетина за производствата по несъстоятелност предоставя достъп до:

 • безплатна информация;
 • информация за организацията на Националната служба за търговския регистър, дирекция „Бюлетин за производствата по несъстоятелност“;
 • специфичното законодателство, формулярите и процесуалните документи.

Уебсайтът на Бюлетина за производствата по несъстоятелност (БПН) съдържа следните раздели:

 • информация за създаването на Бюлетина за производствата по несъстоятелност;
 • нормативни актове;
 • организационна структура на Националната служба за търговския регистър, службите на търговския регистър към съдилищата и Бюлетина за производствата по несъстоятелност;
 • юридически речник (несъстоятелност);
 • статистически данни за Бюлетина за производствата по несъстоятелност;
 • междуинституционални отношения;
 • координати за връзка.

Формулярите на Бюлетина за производствата по несъстоятелност са достъпни на портала за онлайн услуги на Националната служба за търговския регистър в раздела, посветен на Бюлетина за производствата по несъстоятелност, който е организиран по следния начин:

1. услуги на БПН:

 • „Бюлетин за производствата по несъстоятелност онлайн“ (платена услуга);
 • „Списък на броевете на БПН“ (безплатна информация);
 • „Лица, публикувани в БПН“ (безплатна информация).

2. формуляри, свързани с дейностите на БПН по публикуване:

 • формуляри на БПН за онлайн публикуване;
 • офлайн формуляри на БПН;

3. формуляри, свързани с дейностите на БПН по предоставяне на информация:

 • онлайн формуляри на БПН за предоставяне на информация;
 • офлайн формуляри на БПН;

4. статистически данни.

Достъпът до регистъра по несъстоятелност на Румъния безплатен ли е?

Бюлетинът за производствата по несъстоятелност се публикува в електронен формат. До електронната версия на Бюлетина има онлайн достъп на:

Достъпът до предлаганите от БПН услуги е разграничен в зависимост от търсената информация:

 • достъпът на потребителите до официалния уебсайт на Бюлетина за производствата по несъстоятелност е безплатен и не изисква удостоверяване на самоличността;
 • достъпът до портала за онлайн услуги на Националната служба за търговския регистър изисква удостоверяване на самоличността на потребителя;
 • достъпът до услугата „Бюлетин за производствата по несъстоятелност онлайн“ се предоставя след удостоверяване на самоличността на потребителя и плащане на абонамент;
 • достъпът до услугите „Списък на броевете на БПН“ и „Лица, публикувани в БПН“ е безплатен и изисква само удостоверяване на самоличността на потребителя.

Как да направя справка в регистъра по несъстоятелност на Румъния?

В услугата „Бюлетин за производствата по несъстоятелност онлайн“ търсенето може да се извършва по: броя и годината на публикуване в БПН, името на длъжника, данъчния идентификационен номер, регистрационния номер в търговския регистър, номера на съдебната преписка или периода на публикуване в БПН. Срещу плащането на абонамент се предоставя достъп до публикуваните броеве на БПН, които съдържат пълния текст на процесуалните актове.

В услугата „Списък на броевете на БПН“ търсенето може да се извършва по броя и датата на публикуване в БПН. Достъпът до следната информация е безплатен:

 • вида на процесуалния документ, публикуван в Бюлетина (напр. призовки от името на насрещни страни, решение за откриване на производство по несъстоятелност, уведомление за откриване на производство по несъстоятелност, свикване на събрание на кредиторите, доклад за дейността, план за оздравяване на дейността, решение за откриване на производство по ликвидация поради несъстоятелност, уведомление за откриване на производство по ликвидация поради несъстоятелност, план за разпределение, окончателен доклад, решение за закриване на производството по несъстоятелност и т.н.);
 • имената на лицата, посочени в процесуалните документи;
 • окръга, в който е регистрирано седалището на това лице;
 • данъчния идентификационен номер;
 • регистрационния номер в търговския регистър.

В услугата „Лица, публикувани в БПН“ търсенето може да се извършва по броя и годината на публикуване в БПН, името на длъжника, данъчният идентификационен номер, регистрационния номер в търговския регистър, номера на съдебната преписка или периода на публикуване в БПН. Достъпът до следната информация е безплатен:

 • името;
 • данъчния идентификационен номер;
 • регистрационния номер на лицата, посочени в процесуалните документи;
 • окръга, в който е регистрирано седалището на това лице;
 • номера на делото за несъстоятелност и името на съда, в който е заведено делото;
 • броевете на Бюлетина, в които са публикувани процесуалните документи, свързани със съответните лица;
 • вида производство;
 • диспозитива на първото съдебно решение, постановено след откриването на производството, когато е приложимо.

История на регистъра по несъстоятелност на Румъния

Бюлетинът за производствата по несъстоятелност е създаден през 2006 г. със Закон № 86/2006 за производството по несъстоятелност.

Основната цел на Бюлетина за производствата по несъстоятелност на Румъния е непрекъснатото оптимизиране на електронната система за призовки от името на насрещни страни, известия, призовки от името на официални органи и уведомления за публикуваните процесуални документи.

Предимства на регистъра по несъстоятелност на Румъния

Публикуването на Бюлетина за производствата по несъстоятелност има несъмнени предимства:

 • ускорява производствата по несъстоятелност и опростява оповестяването на призовки от името на насрещни страни, призовки от името на официални органи, известия, съдебни решения и други процесуални документи, издавани от съдилищата и синдиците/ликвидаторите, като по този начин установява електронна процедура за оповестяване;
 • уеднаквява и стандартизира процесуалните документи, издавани от съдилищата и синдиците/ликвидаторите;
 • допринася за разработването на национална база данни с процесуалните документи, издавани от съдилищата и синдиците/ликвидаторите (т.е. призовки от името на насрещни страни, известия, съдебни решения, призовки от името на официални органи, уведомления, доклади, планове за оздравяване на дейността);
 • улеснява бързото регистриране в търговския регистър/други регистри по отношение на уведомленията, издавани въз основа на Закон № 85/2014 относно производствата по предотвратяване на несъстоятелност и по несъстоятелност;
 • дава на заинтересованите лица достъп до процесуалните документи, издавани от съдилищата и синдиците/ликвидаторите.

Връзки по темата

Официален уебсайт Бюлетина за производствата по несъстоятелност на Румъния

Официален уебсайт на търговския регистър на Румъния

Портал за онлайн услуги на Националната служба за търговския регистър на Румъния

Последна актуализация: 06/07/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.