В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Регистри по несъстоятелност

Шотландия

Настоящата страница Ви предоставя информация за регистъра по несъстоятелност на Шотландия.

Съдържание, предоставено от
Шотландия

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност на Шотландия?

Сайтът Accountant in Bankruptcy (Служба по несъстоятелност на Шотландия) съдържа указания и материали във връзка с несъстоятелността в Шотландия. Той предоставя:

 • достъп до законодателството;
 • връзка към регистъра по несъстоятелност, който съдържа информация относно:
  • обявените в несъстоятелност дружества;
  • ограниченията, наложени във връзка с обявяването в несъстоятелност;
  • защитените договори за доверително управление;
  • ликвидациите и налагането на управление от синдик или временен управител на търговски предприятия в Шотландия (включително ликвидации при платежоспособност);
  • мораториуми.

Регистърът по несъстоятелност на Шотландия не съдържа сведения за управлението на дружествата.

Уебсайтът на Регистъра на схемата за уреждане на дългове на Шотландия (DAS Scotland — Debt Arrangement Scheme Register Scotland) Ви предлага съвети относно парични средства и дългове, сведения за одобрени финансови съветници, информация относно схемата за уреждане на дългове (регламентирана схема за управление на погасителните вноски за приемлив период от време със защита при действия от страна на кредиторите).

Регистърът по несъстоятелност на Шотландия се притежава и поддържа от Accountant in Bankruptcy.

Регистърът DAS (Регистър на схемата за уреждане на дългове) (Debt Arrangement Scheme Register) на Шотландия

Регистърът DAS на Шотландия предоставя информация за одобрените и очакващите одобрение програми за погасяване на дългове. Освен това той предоставя информация за действащите мораториуми. Регистърът DAS е собственост на Accountant in Bankruptcy и се поддържа от тази служба като част от ролята ѝ на администратор на DAS.

Достъпът до регистъра по несъстоятелност на Шотландия безплатен ли е?

Достъпът до регистъра по несъстоятелност на Шотландия е безплатен. Освен това може да бъде изтеглен и определен дневен обем от търговски данни. За повече информация можете да се свържете с: roienquiries@aib.gsi.gov.uk

Достъпът до регистъра DAS на Шотландия безплатен ли е?

Достъпът до регистъра DAS на Шотландия е безплатен.

Как да направя справка в регистъра по несъстоятелност на Шотландия?

Регистърът по несъстоятелност на Шотландия е достъпен онлайн.

Как да направя справка в регистъра DAS?

Регистърът DAS е достъпен онлайн.

История на регистъра по несъстоятелност на Шотландия

При търсене в регистъра по несъстоятелност се получава информация за всички „висящи“ случаи на несъстоятелност, както и за тези, при които несъстоятелността е била отменена през последните две години. В случай на защитени договори за доверително управление регистърът предоставя сведения за всички „висящи“ дела, както и за тези, при които несъстоятелността е била отменена през последната година. По същия начин при търсене по критерий за налагане на служебно управление (временен управител/синдик) или ликвидация се предоставят сведения относно „висящите“ случаи, както и за тези, които са приключени през последната година.

Търсенето за мораториуми предоставя информация за всички действащи мораториуми. Мораториумът се вдига след 6 седмици или след обявяването в несъстоятелност, предоставянето на защита на договора за доверително управление или одобрението на програмата за погасяване на дългове (DPP) съгласно DAS.

История на регистъра DAS

Сайтът на регистъра DAS съдържа информация относно одобрените и очакващи одобрение програми за погасяване на дългове. Той също така предоставя информация за действащите мораториуми.

Връзки по темата

Accountant in Bankruptcy

Регистър по несъстоятелност

Регистър DAS

Последна актуализация: 15/07/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.