Регистри по несъстоятелност

Словакия

Настоящата страница Ви предоставя кратък преглед на регистъра по несъстоятелност на Словакия.

Съдържание, предоставено от
Словакия

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност на Словакия?

Регистърът по несъстоятелност (Register úpadcov) представлява информационна система на публичната администрация, достъпна на уебсайта на Министерството на правосъдието на Словашката република, която се администрира и управлява от Министерството на правосъдието. Информационната система „Регистър по несъстоятелност“ съдържа информация относно производствата по несъстоятелност, производствата по оздравяване и производствата за погасяване на задължения, както е предвидено в член §10a, параграф 2 от Закон № 7/2005 относно несъстоятелността и оздравяването и за изменение на някои други актове, както е изменен.

В Регистъра по несъстоятелност са налични следните данни:

 1. а. информация относно производствата, образувани съгласно Закон № 7/2005, а именно:
  1. наименование на съда;
  2. референтен номер на производството;
  3. име и фамилия на съдията, разглеждащ делото;
  4. имената на ищеца и длъжника;
   4.1 за физическо лице — собствено име, фамилия, дата на раждане, адрес,
   4.2 за физическо лице, осъществяващо стопанска дейност — наименование на предприятието, собствено име, фамилия, ако е различно от наименованието на предприятието, идентификационен номер или друга идентификация, място на стопанска дейност,
   4.3 за юридическо лице — наименование на предприятието, идентификационен номер или всяка друга идентификация и седалище;
  5. име на назначения временен управител или довереник;
  6. служебен адрес на назначения временен управител или довереник;
  7. дата на образуване на производството по несъстоятелност или производството по оздравяване, или дата на предоставяне на защита срещу кредиторите;
  8. дата на обявяването в несъстоятелност, на разрешението за оздравяване или на одобряването на погасителен план;
  9. дата на приключване на производството по несъстоятелност или на производството по оздравяване;
  10. информация за това дали разглежданата несъстоятелност е с малък обхват;
  11. информация относно предявените вземания съгласно изискванията за съдържанието във връзка със списъка на вземанията;
  12. информация относно вземанията, предявени като вземания след обявяването в несъстоятелност, съгласно изискванията за съдържанието във връзка със списъка на вземанията след обявяването в несъстоятелност;
  13. информация относно проекта на погасителен план, създаден от довереника;
  14. информация относно имуществото на длъжника съгласно изискванията за съдържанието във връзка с описа на масата на несъстоятелността;
  15. информация относно събранието на кредиторите и събранието на комитета на кредиторите със сведения за мястото, времето и предмета на събранието на кредиторите, собствените имена и фамилиите на кредиторите в случай на физически лица или наименование на предприятието на кредиторите в случай на юридически лица, информация дали кредиторът е член на комитета на кредиторите, информация за степента на правото на глас на кредитора и протокола от заседанието на комитета на кредиторите;
  16. информация относно събранието на кредиторите в случай на производство по несъстоятелност съгласно раздел четири от Закон № 7/2005, със сведения за мястото, времето и предмета на събранието на кредиторите;
  17. разпределение на приходите;
  18. дата на решението за освобождаване на длъжника от отговорност, ако е обявена несъстоятелност или е съставен погасителен план съгласно раздел четири от посочения закон;
  19. информация относно налагането на попечителство за наблюдение;
  20. информация за сроковете, в които страните по производството трябва да извършат определени процесуални действия съгласно закона;
  21. информация дали съответните производства по несъстоятелност са главни, вторични или териториални съгласно специалното законодателство;
  22. информация относно възможностите за обжалване съгласно специалното законодателство;
  23. процентът на удовлетворяване на вземанията на обезпечените и необезпечените кредитори в производства, водени съгласно втори и трети раздел от Закон № 7/2005;
  24. процентът на удовлетворяване на вземанията на кредиторите в производства, водени съгласно раздел четири от посочения закон;
 2. б. списък на лицата, обявени в несъстоятелност, в случай на производство по несъстоятелност и списък на длъжниците в случай на производство по оздравяване, със сведенията, предвидени в буква а), точка 4;
 3. в. списък на лицата, обявени в несъстоятелност, в случай на производство по раздел четири от посочения закон, със сведенията, посочени в буква а), точка 4;
 4. г. допълнителна информация относно производствата по посочения закон, публикуваа в Търговски вестник (Obchodný vestník);
 5. д. информация относно предоставяните от временния управител услуги.

Достъпът до регистъра по несъстоятелност на Словакия безплатен ли е?

Да, достъпът и търсенето в регистъра по несъстоятелност са безплатни.

Как да направя справка в регистъра по несъстоятелност на Словакия?

Началната страница на Регистъра по несъстоятелност съдържа лента за търсене, където е възможно да въведете директно търсения текст или, ако е подходящо, да посочите дали търсенето следва да се ограничи до категории като „Производство“, „Временен управител“, „Имущество“ или „Услуги“.

История на регистъра по несъстоятелност на Словашката република

Системата беше пусната в пълна експлоатация на 7 декември 2015 г.

Връзки по темата

Регистър по несъстоятелност

Последна актуализация: 27/02/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.