Регистри по несъстоятелност

Словения

Настоящият раздел ви представя въведение в регистъра по несъстоятелност на Словения. Информация относно прегледа и публикуването на производствата по несъстоятелност в Словения може да бъде намерена онлайн.

Съдържание, предоставено от
Словения

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност на Словения?

Базата данни e-INSOLV предоставя информация относно прегледа на производствата по несъстоятелност. Тя също съдържа следната информация за производствата по несъстоятелност:

 • избрани идентификационни данни за неплатежоспособния длъжник,
 • съда, разглеждащ делото, и серийния номер на делото,
 • избрани идентификационни данни за администратора на производството по несъстоятелност,
 • началото на производството, изтичането на крайния срок за предявяване на вземания и информация за други процесуални актове в производството,
 • в случай на производство по несъстоятелност поради неплатежоспособност— също и информация за стойността на масата на несъстоятелността и дяловете за удовлетворение на кредиторите.

Базата данни Електронни публикации предоставя достъп до:

 • всички съдебни заповеди (в единствено число: sklep; в множествено число: sklepi), издадени при производства по несъстоятелност, с изключение на заповеди относно събирането на редовно възнаграждение, заповеди относно забрана/запор върху финансови активи, заповеди относно прекратяването на събирането на редовно възнаграждение или забрана/запор на финансови активи;
 • известията за започване на производство, известията за определяне на дата за съдебно заседание, както и други известия или покани за гласуване, издадени от съда в съответствие със закона;
 • всички протоколи от съдебните заседания и събранията на комитета на кредиторите;
 • докладите на администратора и придружаващите ги документи;
 • при производства по принудително споразумение, също и докладите на неплатежоспособния длъжник и придружаващите ги документи;
 • списъците на предявените вземания;
 • подаването на жалби от страните по производствата и други съдебни документи, чиято публикация е осигурена;
 • при производство по несъстоятелност поради неплатежоспособност, всички обявления за публичен търг и покани за отправяне на оферти по отношение на реализирането на масата на несъстоятелността.

Също така списък на всички администратори (seznam vseh upraviteljev) и производствата по несъстоятелност, за които отговарят, може да бъде намерен в базата данни „Електронни публикации“. Списъците се обновяват ежедневно.

И двете бази данни се притежават и поддържат от AJPES, Агенцията на Република Словения за публични правни документи и свързани услуги (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve).

Достъпът до регистъра по несъстоятелност на Словения безплатен ли е?

Да, достъпът е безплатен. За да получите достъп обаче, е необходимо да се регистрирате като потребители на уебсайта на агенцията (AJPES) и да получите потребителско име и парола.

Как да направя справка в регистрите по несъстоятелност на Словения?

И двете бази данни, включително търсачките, са достъпни само на словенски език. Възможно е да търсите данни и документи относно производствата по несъстоятелност на юридически лица и еднолични търговци, като използвате всички налични критерии за търсене, докато в случай на търсене на данни и документи относно потребители (физически лица, които не са еднолични търговци), могат да се използват само определени комбинации от данни с оглед защита на личната информация.

Базата данни Електронни публикации позволява намиране на документи, публикувани във връзка с производства по несъстоятелност. Публикуваните документи могат да бъдат намерени по:

 • правен статут на длъжника (юридическо лице, физическо лице и др.),
 • вида производство (банкрут, принудително споразумение и др.),
 • вида документ,
 • длъжника (търсене по име на дружеството, данъчен номер или идентификационен номер),
 • правната форма (публично акционерно дружество, еднолично акционерно дружество и др.)
 • серийния номер,
 • съда,
 • датата на акта или на публикацията на документа.
  Резултатите от търсенето се подреждат по датата на публикация на документа.

В e-INSOLV е възможно търсене на информация относно производства по несъстоятелност по:

 • серийния номер,
 • длъжника (лично име и фамилия или наименование на дружеството, идентификационен номер, адрес, дата на раждане)

История на регистъра по несъстоятелност на Словения

Информацията в регистъра е достъпна от 1 октомври 2008 г. насам. Преди това част от информацията, като например публични известия за откриването на производства по несъстоятелност, се е публикувала в Официален вестник на Република Словения (Uradni list Republike Slovenije).

Връзки по темата

Регистър по несъстоятелност

Последна актуализация: 23/03/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.