Регистри по несъстоятелност

Испания

Съдържание, предоставено от
Испания

Испанският регистър по несъстоятелност

Публичното оповестяване или уведомяването относно производствата по несъстоятелност е основен елемент за осигуряването на прозрачност и правна сигурност. В Испания то се извършва посредством Публичния регистър по несъстоятелност (Registro Público Concursal), който е регламентиран в член 198 от Закона за несъстоятелността (Ley Concursal). Тази разпоредба е приведена в изпълнение с Кралски указ 892/2013 от 15 ноември 2013 г., съгласно който регистърът по несъстоятелност се води от Колегията на длъжностните лица по вписванията (Colegio de Registradores), под ръководството на Министерство на правосъдието.

Чрез публичния регистър по несъстоятелност се преследват три цели:

  • разпространение и публикуване на решенията и актовете, приети съгласно Закона за несъстоятелността, както и на вписванията в регистъра, произтичащи от производството по несъстоятелност;
  • осигуряване на координация между различните публични регистри, в които трябва да се впишат обявяването в несъстоятелност и свързани с него аспекти;
  • изготвяне на списък на синдиците, които отговарят на изискванията на законовата и подзаконовата уредба. Тази функция обаче все още не е в действие.

Публичният регистър по несъстоятелност е достъпен на следния интернет портал: http://www.publicidadconcursal.es/.

Функцията на Публичния регистър по несъстоятелност е да обединява на едно място релевантната информация, създавана в хода на всяко производство по несъстоятелност, с единствената цел да предоставя достъп до нея или публично да я оповестява.

Достъпът до регистъра по несъстоятелност безплатен ли е?

Достъпът до Публичния регистър по несъстоятелност е безплатен.

Как се извършва търсенето в Публичния регистър по несъстоятелност?

Публичният регистър по несъстоятелност е организиран в четири раздела, като вписванията в тях се извършват по името на изпадналия в несъстоятелност или длъжника, в хронологичен ред:

  1. Раздел 1 се отнася за решенията за обявяване в несъстоятелност: той съдържа решенията, които трябва да бъдат публикувани съгласно член 23 от Закона за несъстоятелността, както и решенията, удостоверяващи подаването на уведомление за преговори съгласно член 5 bis от този закон. В него се съдържа и информация за образуването на производства по несъстоятелност в друга държава членка съгласно разпоредбите на правото на Съюза в областта на производствата по несъстоятелност;
  2. Раздел 2 се отнася до оповестяването чрез регистъра: той включва анотациите и вписванията във всички публични регистри на лицата, посочени в член 24 от Закона за несъстоятелността;
  3. Раздел 3 е посветен на извънсъдебните споразумения: той съдържа информация относно предприетите действия за постигане на извънсъдебни споразумения относно плащанията съгласно дял X от Закона за несъстоятелността, както и относно одобряването от съда на споразуменията за рефинансиране, както е предвидено в четвъртата допълнителна разпоредба от Закона за несъстоятелността;
  4. Раздел 4 е посветен на синдиците и техните делегирани сътрудници (предстои да бъде създаден и разработен).

Търсенето може да се извършва по името на длъжника в несъстоятелност или по името на синдика: намерените резултати ще покажат информацията за тези лица, съдържаща се във всички раздели на регистъра.

История на испанския регистър по несъстоятелност

В Закона за несъстоятелността от 2003 г. не беше предвиден регистър, който да предоставя информация за производствата по несъстоятелност като цяло. Въпросът се уреждаше от разпоредбите относно публикуването, съдържащи се по онова време в испанското законодателство в областта на дружественото право, и се свеждаше до публикуването на известия в най-четените областни ежедневници. Това постепенно доведе до парализа на производствата, тъй като разходите за публикуване трябваше да се поемат от масата на несъстоятелността, а тя не винаги можеше да ги плати.

С член 198 от Закона за несъстоятелността беше регламентирано създаването на публичен регистър, който по онова време се ограничаваше до вписване на изпадналите във виновна несъстоятелност и на назначенията или освобождаванията на синдици. С Кралски указ 3/2009 от 27 март за одобряване на спешни мерки в областта на данъчното облагане, финансите и несъстоятелността с оглед на промените на икономическата ситуация (Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica) беше извършена първата консолидация на посочения регистър и му беше дадено названието „Публичен регистър по несъстоятелност“. Оттогава насам разпоредбата на член 198 бе изменяна неколкократно, като бяха направени изменения и на други законодателни актове, предвиждащи публикуването на определени мерки в регистъра. Понастоящем член 198 от Закона за несъстоятелността се прилага въз основа на Кралски указ 892/2013 от 15 ноември 2013 г. относно Публичния регистър по несъстоятелност.

Връзки по темата

https://www.mjusticia.gob.es

http://www.publicidadconcursal.es/

https://www.registradores.org

Последна актуализация: 26/02/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.