Регистри по несъстоятелност

Швеция

Настоящата страница съдържа информация относно шведския регистър по несъстоятелност.

Съдържание, предоставено от
Швеция

Каква информация може да бъде намерена в шведския регистър по несъстоятелност?

Шведската служба за регистрация на търговски дружества поддържа няколко регистъра, които предоставят информация относно регистрирани дружества. Шведската служба за регистрация на търговски дружества не поддържа единен, съгласуван регистър на физическите и юридическите лица, които са били обявени в несъстоятелност. Съществува регистър, поддържан от Шведската служба за регистрация на търговски дружества, на физически лица и активи, които са били обявени в несъстоятелност. Въпреки това информация относно дружества, които са били обявени в несъстоятелност, се регистрира в няколко различни търговски регистъра, управлявани от Шведската служба за регистрация на търговски дружества. Достъпът до информация относно физически лица, активи и дружества от регистрите, управлявани от Шведската служба за регистрация на търговски дружества, се осъществява през интернет търсачка.

По-надолу информацията относно несъстоятелност на дружества, физически лица и активи, съдържаща се в различните регистри на Шведската служба за регистрация на търговски дружества, се нарича с общото название шведски регистър по несъстоятелност (включващ както информацията, достъпна през интернет търсачката, така и тази, достъпна чрез пряко свързване с Шведската служба за регистрация на търговски дружества).

Регистърът съдържа данни за дружества, физически лица и активи в различни степени на несъстоятелност. Регистърът най-общо съдържа следните видове информация:

  • Дата на образуване на производството по несъстоятелност
  • Име на компетентния съд
  • Име, адрес и регистрационен номер/номер на лична карта на субекта
  • Състояние на производството
  • Име и адрес на синдика

Регистърът се притежава и поддържа от Шведската служба за регистрация на търговски дружества.

В регистъра се въвежда единствено информация, предадена от съдилищата. Информацията се въвежда в деня, в който тя е получена в Шведската служба за регистрация на търговски дружества от съда. Ако физическо лице бъде обявено в несъстоятелност, информацията се включва в търговските регистри, в които физическото лице може да е регистрирано.

Достъпът до шведския регистър по несъстоятелност безплатен ли е?

Информацията, съдържаща се в шведския регистър по несъстоятелност, е достъпна безплатно чрез справка по телефона в Шведската служба за регистрация на търговски дружества. Исканията за получаване на писмена информация от регистъра  в повечето случаи се таксуват.

Достъпът до информация относно несъстоятелност на дружества чрез използване на интернет търсачката е безплатен. Допълнителна информация е достъпна само за регистрирани и плащащи потребители.

Как да направя справка в шведския регистър по несъстоятелност?

За получаване на информация, съдържаща се в регистъра, всеки може да се обърне към Шведската служба за регистрация на търговски дружества по пощата, по имейл или по телефона. Интернет търсачката позволява търсене в регистъра по наименование на дружество, собствено име, регистрационен номер или номер на лична карта. 

История на шведския регистър по несъстоятелност

Информацията, съдържаща се в регистъра, се съхранява за период от пет години.

Последна актуализация: 01/05/2010

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.