Регистри по несъстоятелност

Всички държави — членки на ЕС, имат регистри по несъстоятелност, за които можете да намерите информация. Понастоящем се извършва свързване на тези регистри и осигуряване на достъп до тях от една централна точка.

В регистрите се вписва, анализира и съхранява информация относно несъстоятелността и се предоставя публичен достъп до тази информация, макар и под различни форми в различните страни:

  • страни със специализирани регистри – в регистрите се публикува информация относно всички етапи на производството по несъстоятелност и относно страните в производството.
  • страни, които използват други регистри – в тези страни не съществува единен модел. В някои страни се публикува само информация за наименованието и правното състояние на търговеца, а в други се публикува и информация относно всички етапи на производството.

Информация относно националните регистри

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

Търсене от едно място

Използвайте връзката по-долу за търсене – на всеки официален език на ЕС –в националните регистри по несъстоятелност относно:

  • информация и документи относно производства по несъстоятелност
  • документи относно длъжници

Търсене в националните регистри

Достъпът до информацията и документите, които може да откриете в тези регистри следва да е безплатен.

Понастоящем тази услуга не предоставя достъп до регистрите на всички държави от ЕС. Системата на свързване съдържа по хармонизиран начин предварително определен набор от информация („задължителна информация“) относно производствата по несъстоятелност, независимо от това къде в ЕС са открити тези производства.

Връзки по темата

Несъстоятелност/фалит

Последна актуализация: 26/03/2024

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.