Konkurzní a insolvenční rejstříky

Belgie

Zde najdete informace o rejstřících týkajících se případů insolvence v Belgii.

Obsah zajišťuje
Belgie

Jaké insolvenční rejstříky existují v Belgii?

V Belgii je třeba rozlišovat mezi podniky, které mohou být právnickými nebo fyzickými osobami, a fyzickými osobami, které nejsou podniky (jednotlivci).

 • Pokud jde o podniky, existuje centrální národní insolvenční rejstřík známý jako Centrální rejstřík solventnosti (Registre Central de la Solvabilité / Centraal Register Solvabiliteit) pro podniky, které jsou předmětem insolvenčního řízení, a to soudní reorganizace (réorganisation judiciaire / gerechtelijke reorganisatie) nebo konkurzního řízení https://www.regsol.be/.
 • Pokud jde o fyzické osoby, Belgie má databázi, která soustřeďuje určité informace týkající se předlužených osob, které se rozhodly zahájit řízení o kolektivním řešení dluhů. Tato databáze byla zřízena v Belgické národní bance, ale není veřejná.

Je nahlížení do insolvenčních rejstříků v Belgii placenou službou?

Ne, za konzultaci se neplatí žádné poplatky.

Ano, za podání některých dokumentů a správu spisů se platí poplatky.

Viz následující odkaz: https://dp-a.be/fr/tarifs-dpa-regsol

Jak vyhledávat v insolvenčním rejstříku v Belgii

Prvním krokem na stránkách je vytvořit účet.

O nahlédnutí do probíhajícího spisu může požádat kdokoli. Vyhledáte jej kliknutím na „Request access to an open file“ (Požádat o přístup k otevřenému souboru) na domovské stránce. Vaši žádost o přístup prověří:

 • správce konkurzní podstaty (curateur/curator) − pro konkurzy před 1. květnem 2018
 • dohledový soudce (juge-commissaire / rechter-commissaris) − pro konkurzy po 1. květnu 2018
 • pověřený soudce (juge délégué / gedelegeerd rechter) − pro řízení o soudní reorganizaci, pokud žádost o přístup podává jiná strana než věřitel
 • dlužník (nebo jeho právní zástupce) − v případě soudní reorganizace, kdy žádost o přístup podává jiná strana než věřitel
 • dlužník v soudním reorganizačním nebo konkurzním řízení, pouze pokud:
  • žádost o přístup podává právní zástupce dlužníka
  • daný spis se dlužníka skutečně týká

   Netýká-li se spis dlužníka, žádosti o přístup podané právním zástupcem dlužníka vyřizují tyto osoby (viz také výše):
  • pověřený soudce (řízení o soudní reorganizaci)
  • dohledový soudce (pro konkurzy s datem rozhodnutí po 1. květnu 2018)
  • správce konkurzní podstaty (u konkurzů s datem rozhodnutí před 1. květnem 2018)

Jakmile vám bude udělen přístup, obdržíte e-mail a oznámení. Pokud je vám přístup odepřen, je v oznámení a e-mailu uveden důvod.

Pokud máte přístup k souboru a soubor je uzavřen, můžete k němu mít i nadále přístup v archivech RegSol.

Pokud dosud nemáte přístup ke spisu, který byl mezitím uzavřen, žádost se podává na podatelnu příslušného obchodního soudu (tribunal de l'entreprise / ondernemingsrechtbank), který vám může přístup umožnit tím, že vás vyzve k nahlédnutí do uzavřeného spisu v archivu.

Období, na které se vztahují insolvenční rejstříky v Belgii

Rejstřík obsahuje veškeré informace a dokumenty týkající se insolvenčních případů, tj. všech probíhajících konkurzů a soudních reorganizací zahájených od 1. května 2018, které nebyly ukončeny.

Související internetové odkazy

RegSol

Poslední aktualizace: 04/05/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.