Konkurzní a insolvenční rejstříky

Chorvatsko

Obsah zajišťuje
Chorvatsko

Vnitrostátní insolvenční rejstřík je veřejně přístupný elektronický rejstřík, který zlepšuje poskytování informací o probíhajících insolvenčních řízeních příslušným věřitelům a soudům a brání zahájení souběžných insolvenčních řízení.

Dne 26. června 2018 dokončilo ministerstvo spravedlnosti první fázi projektu nazvaného „Insolvency Register Interconnection (IRI) for Europe“ (Propojení insolvenčních rejstříků pro Evropu), který byl částečně financován z programu Nástroje pro propojení Evropy přijatého Evropskou komisí (Nástroj pro propojení Evropy v oblasti transevropských telekomunikačních sítí: CEF-TC-2016-2: portál evropské e-justice), s ohledem na nějž podalo Chorvatsko žádost jako součást konsorcia s Německem, Francií, Itálií a Rumunskem.

Prioritou Nástroje pro propojení Evropy je financování a zavedení elektronických služeb, které jsou nezbytné pro komunikaci v rámci systému propojujícího insolvenční rejstříky.

Insolvenční rejstřík byl zřízen podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení.

Údaje v insolvenčním rejstříku jsou aktualizovány nejméně jednou denně a zahrnují:

  • řízení před prohlášením úpadku a úpadková řízení, u nichž bylo rozhodnutí o zahájení řízení přijato nejdříve 1. září 2015,
  • spotřebitelská úpadková řízení, u nichž bylo rozhodnutí o zahájení řízení přijato nejdříve 1. ledna 2016.

Všechny údaje v rejstříku spadají do pravomoci soudů, u nichž je úpadkové řízení vedeno.

Byla rovněž dokončena druhá fáze projektu týkajícího se propojení insolvenčních rejstříků pro Evropu a díky tomu jsou vnitrostátní insolvenční rejstříky propojeny prostřednictvím portálu evropské e-justice.

Poslední aktualizace: 04/05/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.