Konkurzní a insolvenční rejstříky

Estonsko

Tato stránka poskytuje stručný přehled informací o insolvenčních řízeních, které poskytuje estonský obchodní rejstřík a úřední věstník Ametlikud Teadaanded [úřední oznámení].

Obsah zajišťuje
Estonsko

Jaké informace o insolvenčním řízení jsou v Estonsku dostupné?

Estonsko nemá zvláštní insolvenční rejstřík, avšak informace o konkursním řízení a řízení o úpravě dluhu pro právnické a fyzické osoby lze nalézt v úředním elektronickém znění věstníkuAmetlikud Teadaanded. Kromě toho estonský obchodní rejstřík a rejstřík neziskových sdružení a nadací obsahují informace o úpadku právnických osob a osob samostatně výdělečně činných.

Níže jsou uvedeny příklady zápisů v úředním věstníku Ametlikud Teadaanded z podnětu soudů a insolvenčních správců:

 • čas a místo jednání o návrhu na prohlášení konkursu a oznámení o zákazu nakládání s majetkem,
 • oznámení o prohlášení konkursu,
 • oznámení o schůzi věřitelů,
 • oznámení o schválení předběžného rozdělení prostředků,
 • oznámení o ukončení konkursního řízení,
 • oznámení o povolení vyrovnání.

Úplný seznam zveřejňovaných oznámení najdete na internetových stránkách úředního věstníku Ametlikud Teadaanded.

Následující skutečnosti se zapisují do estonského obchodního rejstříku a rejstříku neziskových sdružení a nadací na základě soudního rozhodnutí:

 • zastavení konkursního řízení bez prohlášení konkursu,
 • prohlášení konkursu s uvedením jména a osobního identifikačního čísla správce konkursní podstaty a uvedení, zda jedná za společnost,
 • zrušení prohlášení konkursu spolu se zápisem dokládajícím pokračování činnosti společnosti,
 • zrušení prohlášení konkursu a výmaz společnosti z rejstříku,
 • ukončení konkursního řízení a výmaz společnosti z rejstříku nebo pokračování činnosti společnosti,
 • vyrovnání a jeho podmínky se zápisem dokládajícím pokračování činnosti,
 • zrušení vyrovnání a opětovné zahájení řízení o prohlášení konkursu se zápisem, že za společnost jedná správce konkursní podstaty,
 • konec vyrovnání při jeho vypršení a zproštění funkce správce konkursní podstaty.
 • jmenování zvláštního insolvenčního správce v souladu se zákonem o krytých dluhopisech (pandikirjaseadus), s uvedením jména a osobního identifikačního čísla a poznámky, že v záležitostech správy portfolia krytých dluhopisů a nakládání s ním zastupuje úvěrovou instituci.

Podrobné údaje o zákazech podnikání uložených dlužníkovi nebo osobám s oprávněným jednat jeho jménem nebo o zákazech výkonu podnikatelské činnosti uložených těmto osobám se nezapisují do rejstříku.

Estonský obchodní rejstřík obsahuje tyto informace o právnických osobách v úpadku:

 • jméno právnické osoby,
 • registrační číslo,
 • sídlo,
 • kontaktní údaje správce konkursní podstaty,
 • kontaktní údaje členů správní rady,
 • kontaktní údaje zvláštního insolvenčního správce,
 • datum usnesení/rozhodnutí o úpadku a číslo jednací usnesení nebo občanskoprávní věci.

Je přístup k informacím o insolvenčním řízení bezplatný?

Přístup k údajům rejstříku je možný online a u notářů.

Přístup do úředního věstníkuAmetlikud Teadaanded je zdarma.

Žádný poplatek se nevybírá za vyhledávání online týkající se informací o právnických osobách, osobách samostatně výdělečně činných a pobočkách zahraničních společností, za informace o soudních řízeních nebo za nahlížení do údajů výpisu z rejstříku. Veškeré ostatní vyhledávání je však zpoplatněno, včetně nahlížení do historických údajů výpisu z rejstříku, do výročních zpráv, společenských smluv a jiných dokumentů. Poplatky za použití počítačových údajů v obchodním rejstříku jsou stanoveny nařízením ministra spravedlnosti.

Za nahlížení do údajů rejstříku a do dokumentů v rejstříku u notáře je účtován poplatek. Výše těchto poplatků je stanovena zákonem o notářských poplatcích. Podle zákona o notářích má notářská komora zajistit bezplatný přístup k veřejným a obchodním spisům v notářském úřadu v krajích Harjumaa, Tartumaa, Pärnumaa a Ida-Virumaa.

Zveřejňují se podrobné údaje o zákazech vykonávat obchodní činnost a do těchto údajů lze nahlížet zdarma online.

Jak vyhledávat informace o insolvenčních řízeních

V úředním věstníku Ametlikud Teadaanded lze vyhledávat informace týkající se insolvence fyzických nebo právnických osob, a to podle jména nebo osobního identifikačního čísla či registračního čísla, přičemž stránka pro obecné vyhledávání umožňuje rovněž zadávání klíčových slov. Pomocí vyhledávací funkce lze jednoduše dohledat všechna zveřejněná oznámení o insolvenčních řízeních. Po ukončení insolvenčního řízení jsou příslušná oznámení archivována, s výjimkou oznámení o ukončení řízení, která jsou veřejně dostupná po dobu tří let.

Právnickou osobu nebo osobu samostatně výdělečně činnou můžete vyhledat v elektronickém obchodním rejstříku podle firmy, jména nebo registračního čísla. Status právnické osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné ukazuje, zda je právnická či fyzická osoba v úpadku, či nikoliv.

Obchodní rejstřík je propojený s vyhledávacím rozhraním pro insolvenční rejstříky na portálu evropské e-justice, který umožňuje společnostem, poskytovatelům půjček a investorům, kteří chtějí investovat v jiných členských státech, provést ověření spolehlivosti přímo v insolvenčním rejstříku jiné země. Díky zavedenému vícejazyčnému řešení je postup získávání přeshraničních informací o insolvenčních řízeních transparentnější a samotné informace jsou snáze dostupné. Poskytované informace jsou bezplatné. Portál má základní vyhledávací funkci, která umožňuje vyhledávání ve všech propojených rejstřících na základě jména dlužníka, a dále funkci pokročilého vyhledávání, kdy kritéria pro vyhledávání závisejí na zemi, v jejímž rejstříku se vyhledává. V budoucnu (pravděpodobně v roce 2021) dojde k propojení úředního věstníku Ametlikud Teadaanded s portálem evropské e-justice, který obsahuje všechny povinné údaje o zveřejnění informací týkajících se insolvenčních řízení podle článku 24 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848.

Pokud jde o Estonsko, je možné vyhledávat na základě jména dlužníka a na základě osobního identifikačního kódu / registračního kódu.

Historie služby poskytující informace o insolvenčních řízeních

Tato služba je v Estonsku k dispozici od 1. září 1995.

Poslední aktualizace: 06/09/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.