Upozorňujeme, že výchozí estonština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Konkurzní a insolvenční rejstříky

Estonsko

Tato stránka poskytuje stručný přehled informací o insolvenčních řízeních, které poskytuje estonský obchodní rejstřík a úřední věstník Ametlikud Teadaanded [úřední oznámení].

Obsah zajišťuje
Estonsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jaké informace o insolvenčním řízení jsou v Estonsku dostupné?

Estonsko nemá zvláštní insolvenční rejstřík, avšak informace o konkursním řízení a řízení o úpravě dluhu pro právnické a fyzické osoby lze nalézt v úředním elektronickém znění věstníku Ametlikud Teadaanded. Kromě toho estonský obchodní rejstřík a rejstřík neziskových sdružení a nadací obsahují informace o úpadku právnických osob a osob samostatně výdělečně činných.

Níže jsou uvedeny příklady zápisů v úředním věstníku Ametlikud Teadaanded z podnětu soudů a insolvenčních správců:

 • čas a místo jednání o návrhu na prohlášení konkursu a oznámení o zákazu nakládání s majetkem,
 • oznámení o prohlášení konkursu,
 • oznámení o schůzi věřitelů,
 • oznámení o schválení předběžného rozdělení prostředků,
 • oznámení o ukončení konkursního řízení,
 • oznámení o povolení vyrovnání.

Úplný seznam zveřejňovaných oznámení najdete na internetových stránkách úředního věstníku Ametlikud Teadaanded.

Následující skutečnosti se zapisují do estonského obchodního rejstříku a rejstříku neziskových sdružení a nadací na základě soudního rozhodnutí:

 • zastavení konkursního řízení bez prohlášení konkursu,
 • prohlášení konkursu s uvedením jména a osobního identifikačního čísla správce konkursní podstaty a uvedení, zda jedná za společnost,
 • zrušení prohlášení konkursu spolu se zápisem dokládajícím pokračování činnosti společnosti,
 • zrušení prohlášení konkursu a výmaz společnosti z rejstříku,
 • ukončení konkursního řízení a výmaz společnosti z rejstříku nebo pokračování činnosti společnosti,
 • vyrovnání a jeho podmínky se zápisem dokládajícím pokračování činnosti,
 • zrušení vyrovnání a opětovné zahájení řízení o prohlášení konkursu se zápisem, že za společnost jedná správce konkursní podstaty,
 • konec vyrovnání při jeho vypršení a zproštění funkce správce konkursní podstaty.
 • jmenování zvláštního insolvenčního správce v souladu se zákonem o krytých dluhopisech (pandikirjaseadus), s uvedením jména a osobního identifikačního čísla a poznámky, že v záležitostech správy portfolia krytých dluhopisů a nakládání s ním zastupuje úvěrovou instituci.

Podrobné údaje o zákazech podnikání uložených dlužníkovi nebo osobám s oprávněným jednat jeho jménem nebo o zákazech výkonu podnikatelské činnosti uložených těmto osobám se nezapisují do rejstříku.

Estonský obchodní rejstřík obsahuje tyto informace o právnických osobách v úpadku:

 • jméno právnické osoby,
 • registrační číslo,
 • sídlo,
 • kontaktní údaje správce konkursní podstaty,
 • kontaktní údaje členů správní rady,
 • kontaktní údaje zvláštního insolvenčního správce,
 • datum usnesení/rozhodnutí o úpadku a číslo jednací usnesení nebo občanskoprávní věci.

Je přístup k informacím o insolvenčním řízení bezplatný?

Přístup k údajům rejstříku je možný online a u notářů.

Přístup do úředního věstníkuAmetlikud Teadaanded je zdarma.

Žádný poplatek se nevybírá za vyhledávání online týkající se informací o právnických osobách, osobách samostatně výdělečně činných a pobočkách zahraničních společností, za informace o soudních řízeních nebo za nahlížení do údajů výpisu z rejstříku. Veškeré ostatní vyhledávání je však zpoplatněno, včetně nahlížení do historických údajů výpisu z rejstříku, do výročních zpráv, společenských smluv a jiných dokumentů. Poplatky za použití počítačových údajů v obchodním rejstříku jsou stanoveny nařízením ministra spravedlnosti.

Za nahlížení do údajů rejstříku a do dokumentů v rejstříku u notáře je účtován poplatek. Výše těchto poplatků je stanovena zákonem o notářských poplatcích.

Zveřejňují se podrobné údaje o zákazech vykonávat obchodní činnost a do těchto údajů lze nahlížet zdarma online.

Jak vyhledávat informace o insolvenčních řízeních

V úředním věstníku Ametlikud Teadaanded lze vyhledávat informace týkající se insolvence fyzických nebo právnických osob, a to podle jména nebo osobního identifikačního čísla či registračního čísla, přičemž stránka pro obecné vyhledávání umožňuje rovněž zadávání klíčových slov. Pomocí vyhledávací funkce lze jednoduše dohledat všechna zveřejněná oznámení o probíhajících insolvenčních řízeních. Po ukončení insolvenčního řízení jsou příslušná oznámení archivována, s výjimkou oznámení o ukončení řízení, která jsou veřejně dostupná po dobu tří let.

Právnickou osobu nebo osobu samostatně výdělečně činnou můžete vyhledat v elektronickém obchodním rejstříku podle firmy, jména nebo registračního čísla. Status právnické osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné ukazuje, zda je právnická či fyzická osoba v úpadku, či nikoliv.

Od podzimu 2019 je úřední věstník Ametlikud Teadaanded součástí vyhledávacího rozhraní, které propojuje insolvenční rejstříky na portálu evropské e-justice, a umožňuje tak podnikům, poskytovatelům půjček a investorům, kteří chtějí investovat v jiných členských státech, aby ověření spolehlivosti provedli přímo v insolvenčním rejstříku jiné země. Díky zavedenému vícejazyčnému řešení je postup získávání přeshraničních informací o insolvenčních řízeních transparentnější a samotné informace jsou snáze dostupné. Poskytované informace jsou bezplatné. Portál má jednak základní vyhledávací funkci, která umožňuje vyhledávat ve všech propojených rejstřících podle jména dlužníka, jednak funkci pokročilého vyhledávání, kdy kritéria pro vyhledávání závisejí na konkrétním rejstříku dané země. Co se týče Estonska, je možné vyhledávat podle jména dlužníka a podle osobního identifikačního čísla či registračního čísla.

Historie služby poskytující informace o insolvenčních řízeních

Tato služba je v Estonsku k dispozici od 1. září 1995.

Poslední aktualizace: 14/07/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.