Konkurzní a insolvenční rejstříky

Finsko

Finsko má dva veřejné insolvenční rejstříky: rejstřík konkurzů a restrukturalizací a rejstřík přizpůsobení dluhů. V těchto rejstřících lze vyhledávat zdarma prostřednictvím informační služby, kterou poskytuje finské Středisko právních rejstříků.

Obsah zajišťuje
Finsko

Insolvenční rejstřík je informační služba finského Střediska právních rejstříků.

Jaké informace nabízí finský insolvenční rejstřík?

Rejstřík obsahuje informace o insolvenci získané z rejstříku konkurzů a restrukturalizacírejstříku přizpůsobení dluhů, co se týká dluhů vzniklých při výkonu podnikatelské činnosti fyzickými osobami. V rejstříku lze nalézt informace o návrzích a rozhodnutích týkajících se konkurzů a restrukturalizací a například o čase a místě konání schůze věřitelů a lhůtě pro přihlášení pohledávek a údaje o konkurzním správci.

Informace o přizpůsobení dluhů v případě dluhů vzniklých v souvislosti s osobními potřebami je třeba si vyžádat přímo od Střediska právních rejstříků, které tyto údaje poskytne zdarma.

Je přístup do finského insolvenčního rejstříku zdarma?

Ano, přístup do rejstříku je zdarma.

Jak vyhledávat ve finském insolvenčním rejstříku

V insolvenčním rejstříku lze vyhledávat podle jména/názvu dlužníka, čísla průkazu totožnosti nebo IČ podniku, a to v určitém časovém rámci, a podle jména konkurzního správce nebo likvidátora.

Při vyžadování informací od Střediska právních rejstříků ohledně dluhů vzniklých v souvislosti s osobními potřebami je nutné uvést:

  • jméno osoby, jíž se požadované údaje týkají
  • číslo průkazu totožnosti osoby, jíž se požadované údaje týkají
  • jméno a telefonní číslo žadatele a adresu, na kterou mají být informace zaslány

Historie finského insolvenčního rejstříku

Rejstříky obsahují informace počínaje od roku 1995.

Související odkazy

Finština

Insolvenční rejstřík

Středisko právních rejstříků (Oikeusrekisterikeskus): rejstříky

Rejstřík konkurzů a restrukturalizací (konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri)

Rejstřík přizpůsobení dluhů (velkajärjestelyrekisteri)

Angličtina:

Středisko právních rejstříků (Legal Register Centre): rejstříky

Rejstřík konkurzů a restrukturalizací (register of bankruptcies and restructurings)

Rejstřík přizpůsobení dluhů (register of debt adjustments)

Švédština

Středisko právních rejstříků (Rättsregistercentralen): rejstříky

Rejstřík konkurzů a restrukturalizací (Konkurs- och företagssaneringsregistret)

Rejstřík přizpůsobení dluhů (Skuldsaneringsregistret)

Poslední aktualizace: 10/07/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.