Konkurzní a insolvenční rejstříky

Francie

Obsah zajišťuje
Francie

Jaké informace nabízí francouzský insolvenční rejstřík?

Francie nemá zvláštní rejstřík pro případy insolvence. Rejstříků, které zahrnují rozhodnutí týkající se insolvence dlužníků, má několik. Jde zejména o rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení, jeho prodloužení, prodloužení doby sledování, přeměně řízení, zastavení nebo změně restrukturalizačního plánu, ukončení řízení nebo rozhodnutí o prohlášení osobního úpadku nebo zákazu jeho řízení. Uvedena jsou rovněž jména soudních správců.

Stávající rejstříky jsou tyto:

  • obchodní rejstřík (registre du commerce et des sociétés) fyzických osob nebo obchodních společností,
  • živnostenský rejstřík (répertoire des métiers) fyzických nebo právnických osob,
  • registr ekonomických subjektů v departementech Bas-Rhin, Haut-Rhin a Moselle pro řemeslné podniky, které sídlí v těchto departementech,
  • zemědělský rejstřík zemědělských podniků.

Kromě toho jsou některá z výše uvedených rozhodnutí vyhlášena v úředním věstníku civilních a obchodních oznámení (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales) a ve věstníku zákonných oznámení.

Jak vyhledávat ve francouzských insolvenčních rejstřících?

Informace obsažené v právních věstnících, úředním věstníku civilních a obchodních oznámení (Bulletin officiel des anonces civiles et commerciales) a obchodním rejstříku jsou soustředěny na «internetovém portálu» Portail de la Publicité Légale des Entreprises (portál právních oznámení podniků), který je k dispozici na této adrese: https://www.bodacc.fr/

Je přístup do francouzských insolvenčních rejstříků bezplatný?

Informace, které jsou v těchto rejstřících obsaženy, jsou bezplatné.

Jaká je doba, na kterou se insolvenční rejstříky ve Francii vztahují?

Tento portál poskytuje přístup k právním sdělením zveřejněným od 1. ledna 2010 a k publikacím Úředního věstníku civilních a obchodních oznámení (Bulletin officiel des anonces civiles et commerciales) od 1. ledna 2008.

Internetové stránky obchodního rejstříku jsou k dispozici na adrese: https://www.infogreffe.fr/

Většina informací, které jsou v tomto rejstříku přístupné, je zpoplatněna.

Poslední aktualizace: 30/12/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.