Konkurzní a insolvenční rejstříky

Německo

Tato stránka poskytuje stručný přehled o insolvenčním rejstříku v Německu.

Obsah zajišťuje
Německo

Německý insolvenční rejstřík

Veřejná oznámení německých insolvenčních soudů se v souladu s § 9 insolvenčního zákona zveřejňují na internetových stránkách pro oznámení o úpadku. Oznámení jsou právně závazná a veřejně dostupná.

Rejstřík spravuje komise spolkové vlády a spolkových zemí pro informační technologie v soudnictví a je veden u ministerstva spravedlnosti spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko.

Je přístup do insolvenčního rejstříku bezplatný?

Ano.

Vyhledávání v insolvenčním rejstříku

Vyhledávání je možné pouze prostřednictvím internetových stránek pro oznámení o úpadku. Jednotlivé kroky vyhledávání jsou v případě potřeby na těchto internetových stránkách vysvětleny. Informace jsou k dispozici pouze v němčině. Je třeba poznamenat, že úplné vyhledávání v údajích všech německých insolvenčních soudů je možné pouze do dvou týdnů od prvního dne zveřejnění. Po uplynutí této lhůty je při vyhledávání sídla insolvenčního soudu vložit alespoň jeden z těchto údajů: jméno/název (případně firma), sídlo (případně bydliště) dlužníka, spisová značka řízení nebo rejstříkový soud, typ rejstříku a registrační číslo.

Souvislosti vzniku

Internetové stránky pro oznámení o úpadku poskytují informace o insolvenčních řízeních od 1. dubna 2002. Podrobnosti o obdobích a řízeních, pro něž jsou údaje dostupné, lze najít na těchto internetových stránkách.

Poskytnuté informace se týkají řízení, která ještě nebyla ukončena. Údaje se vymažou nejpozději šest měsíců po ukončení řízení.

Související odkazy

Německý insolvenční rejstřík

Poslední aktualizace: 05/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.