Konkurzní a insolvenční rejstříky

Maďarsko

Tento oddíl podává stručný přehled o maďarském insolvenčním rejstříku.

Obsah zajišťuje
Maďarsko

Jaké informace nabízí maďarský insolvenční rejstřík?

V Maďarsku určila vláda jako subjekt odpovědný za zřízení a fungování insolvenčního rejstříku Službu korporátních informací a elektronického zápisu (Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat) v rámci ministerstva spravedlnosti.

K provádění úkolů v oblasti zpracovávání údajů, vývoje IT, technického fungování a technického zabezpečení databáze využívá tento subjekt Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. [vydavatel maďarského úředního věstníku].

Insolvenční rejstřík je k dispozici na adrese https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/

Insolvenční rejstřík obsahuje údaje o všech hospodářských subjektech a organizacích občanské společnosti, proti nimž bylo v Maďarsku zahájeno insolvenční řízení.

Insolvenční řízení v Maďarsku upravuje zákon XLIX z roku 1991 o konkurzním a likvidačním řízení. Na konkurzní a likvidační řízení vedená proti organizacím občanské společnosti (sdružení a nadace) se vztahuje zákon CLXXV z roku 2011 o organizacích občanské společnosti, všechny ostatní aspekty se však řídí zákonem XLIX z roku 1991.

Je přístup do maďarského insolvenčního rejstříku zdarma?

Za přístup k údajům v insolvenčním rejstříku se neúčtují žádné poplatky. Každý, kdo chce do insolvenčního věstníku nahlédnout, musí předem prohlásit, že údaje vyhledané v rejstříku nebudou použity k obchodním účelům ani k vytvoření databáze využívané k takovýmto účelům.

V souladu s § 6/N zákona XLIX z roku 1991 obsahuje rejstřík tyto údaje:

 • datum zahájení insolvenčního řízení,
 • soud, u něhož bylo insolvenční řízení zahájeno, a číslo jednací soudního řízení,
 • typ zahájeného insolvenčního řízení – v Maďarsku se jedná o konkurzní nebo likvidační řízení,
 • pravidla příslušnosti umožňující zahájit řízení (hlavní insolvenční řízení nebo vedlejší insolvenční řízení),
 • je-li dlužníkem společnost nebo právnická osoba, název dlužníka, registrační číslo, sídlo nebo poštovní adresa, pokud se liší,
 • jméno, poštovní adresa nebo e-mailová adresa insolvenčního správce (správce konkurzní podstaty nebo likvidátora) ustanoveného v rámci řízení,
 • případně lhůta pro přihlášení pohledávek, nebo odkaz na kritéria pro výpočet této lhůty,
 • případně datum ukončení hlavního insolvenčního řízení,
 • soud, u něhož je nutné napadnout rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení podle článku 5, případně příslušná lhůta nebo odkaz na kritéria pro výpočet této lhůty,
 • zahájení a ukončení řízení o vylučovacích žalobách týkajících se majetku dlužníka, název příslušného soudu a číslo jednací soudního řízení,
 • zahájení a ukončení řízení o žalobách ke stanovení odpovědnosti ředitelů, bývalých ředitelů, jednatelů nebo vlastníků společnosti dlužníka, pokud jde o jejich činnosti, které poškodily zájmy věřitelů, název příslušného soudu a číslo jednací soudního řízení,
 • to, zda bylo řízení vedeno jako zjednodušené likvidační řízení.

Jak vyhledávat v maďarském insolvenčním rejstříku

Kritérium pro vyhledávání lze vybrat z rozevírací nabídky. Pomocí rozevírací nabídky lze v insolvenčním rejstříku vyhledávat podle:

 • jména dlužníka,
 • registračního čísla společnosti / organizace občanské společnosti,
 • čísla jednacího soudního řízení.

Podrobné údaje o vyhledávání jsou k dispozici na adrese https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/#/help

Přímé vyhledávání hromadných dat nebo stahování dat z insolvenčního rejstříku není podle stávajících právních předpisů možné.

Poslední aktualizace: 09/07/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.