Konkurzní a insolvenční rejstříky

Malta

Obsah zajišťuje
Malta

Jaké informace nabízí maltská insolvenční služba?

Maltská insolvenční služba poskytuje podrobné údaje o řízeních probíhajících u maltských soudů, jež se týkají platební neschopnosti společností nebo úpadku fyzických osob, jakož i podrobné informace, které obchodní rejstřík obdržel od ředitelů insolventních společností ohledně prohlášení platební neschopnosti.

Je přístup do maltského insolvenčního rejstříku zdarma?

Přístup do insolvenčního rejstříku je zdarma a je možný prostřednictvím tohoto odkazu:

https://ecourts.gov.mt/onlineservices/Insolvencies

Jak vyhledávat v insolvenčním rejstříku

V insolvenčním rejstříku můžete vyhledávat podle jména/názvu dlužníka nebo čísla průkazu totožnosti nebo registračního čísla společnosti.

Historie maltské insolvenční služby

Před zavedením insolvenčního rejstříku byly informace o společnostech v platební neschopnosti dostupné u obchodního rejstříku, zatímco informace o insolvenčních a konkurzních řízeních měl k dispozici soud. Informace v držení soudu byly zveřejněny na internetových stránkách spolu s informacemi o jednotlivých řízeních obecně. Insolvenční rejstřík byl veřejně zpřístupněn v lednu 2018 a obsahuje podrobné údaje o insolvenčních a konkurzních řízeních probíhajících od 1. ledna 2014.

Související odkazy

https://ecourts.gov.mt/onlineservices/Insolvencies

Poslední aktualizace: 04/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.