Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Konkurzní a insolvenční rejstříky

Nizozemí

V tomto oddílu naleznete stručný úvod do problematiky nizozemského insolvenčního rejstříku.

Obsah zajišťuje
Nizozemí
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jaké informace nabízí nizozemský insolvenční rejstřík?

V Nizozemsku rozlišujeme tři způsoby řešení insolvence:

 • konkurs,
 • moratorium,
 • restrukturalizaci dluhů.

Okresní soudy vydávají rozhodnutí ohledně všech těchto typů insolvence a vedou ve svých vlastních rejstřících příslušné informace. Jsou taktéž pověřeny (automatickým) předáváním oznámení o insolvenci Radě pro soudnictví, která tato oznámení používá pro účely Centrálního insolvenčního rejstříku (CIR) o konkursech a moratoriích.

CIR obsahuje veškeré informace ze zveřejněných oznámení o insolvenci, včetně:

 • osobních údajů,
 • obchodních firem a názvů,
 • identifikačních čísel subjektů,
 • údajů o opatrovníkovi a správci,
 • veškerých předcházejících oznámení.

CIR byl zřízen na základě zákona, takže informace v něm obsažené lze považovat za právně závazné.

Vedle CIR existuje i Centrální rejstřík pro restrukturalizaci dluhů (CRRD), který provozuje jeden z Výborů právní pomoci. Jako doplňkovou službu (ze zákona nepovinnou) obsahuje CIR také údaje z CRRD. Přístup do CIR i do CRRD je možný online.

Právní výhrada nizozemského insolvenčního rejstříku

Centrální insolvenční rejstřík obsahuje informace týkající se konkursu, odložení plateb a oddlužení pro fyzické osoby (jednotlivce), které jsou vedeny v místních rejstřících u různých soudů.

Je přístup do nizozemského insolvenčního rejstříku zdarma?

Ano, přístup je zdarma.

Přístup do CIR online není nikterak omezen.

Pro profesionální uživatele je k dispozici internetová služba, která umožňuje opakované využívání informací.

Jak vyhledávat v nizozemském insolvenčním rejstříku

Fyzické osoby lze vyhledávat pouze podle:

 • jména a data narození,
 • jména, poštovního směrovacího čísla a čísla domu,
 • data narození, poštovního směrovacího čísla a čísla domu.

Oznámení o insolvenci nelze vyhledávat podle data po uplynutí doby jednoho roku ode dne jejich zveřejnění. Společnosti a právnické osoby lze vyhledávat podle:

 • obchodní firmy či názvu,
 • identifikačního čísla společnosti,
 • adresy.

Historie nizozemského insolvenčního rejstříku

CIR vznikl dne 1. ledna 2005. V CIR lze proto nalézt všechny případy zahájené nebo oznámené po uvedeném dni.

Související odkazy

Centrální insolvenční rejstřík v Nizozemsku

Poslední aktualizace: 06/02/2015

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.