Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Konkurzní a insolvenční rejstříky

Nizozemsko

Tato stránka podává stručný přehled o nizozemském insolvenčním rejstříku.

Obsah zajišťuje
Nizozemsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jaké informace obsahuje nizozemský insolvenční rejstřík?

V Nizozemsku se insolvence řeší třemi způsoby:

 • konkursem,
 • moratoriem (neboli „odkladem platby“),
 • restrukturalizací dluhů.

Rozhodnutí o těchto typech insolvence vydávají a příslušné informace ve svých vlastních rejstřících vedou okresní soudy (rechtbanken). Ty odpovídají také za (automatizované) předávání oznámení případů insolvence Radě pro soudnictví (Raad voor de rechtspraak). Rada pro soudnictví tato oznámení používá pro účely Ústředního insolvenčního rejstříku (Centraal Insolventieregister – CIR).

CIR obsahuje všechny informace ze zveřejněných oznámení o insolvenci, včetně:

 • osobních údajů,
 • obchodních firem a názvů,
 • identifikačních čísel subjektů (KvK-nummer),
 • údajů o administrátorovi a správci,
 • veškerých předcházejících oznámení.

Právní výhrada nizozemského insolvenčního rejstříku

Ústřední insolvenční rejstřík obsahuje informace týkající se konkursu, odkladu platby a restrukturalizace dluhu pro fyzické osoby (jednotlivce), které jsou vedeny v místních rejstřících u jednotlivých soudů.

Je přístup do nizozemského insolvenčního rejstříku bezplatný?

Ano, přístup je bezplatný.

Online přístup do CIR online není nikterak omezen.

Pro profesní uživatele je k dispozici webová služba, která urychluje ověřování nejnovějších oznámení zveřejněných v rejstříku.

Jak vyhledávat v nizozemském insolvenčním rejstříku?

Fyzické osoby lze vyhledávat pouze podle:

 • jména a data narození,
 • jména, poštovního směrovacího čísla a čísla domu,
 • data narození, poštovního směrovacího čísla a čísla domu.

Právnické osoby / obchodní firmy lze vyhledávat podle:

 • názvu právnické osoby / obchodní firmy,
 • identifikačního čísla subjektu (KvK-nummer)
 • poštovního směrovacího čísla a čísla domu.

Vyhledávat lze rovněž podle data, soudu, typu oznámení, jednacího čísla oznámení (publicatiekenmerk) nebo insolvenčního čísla (insolventienummer).

Historie nizozemského insolvenčního rejstříku

CIR vznikl dne 1. ledna 2005. V CIR lze tudíž nalézt všechny případy zahájené nebo oznámené po uvedeném dni.

Související odkazy

Ústřední insolvenční rejstřík Nizozemska

Poslední aktualizace: 19/08/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.