Konkurzní a insolvenční rejstříky

Rumunsko

Tento oddíl podává přehled o rumunském Insolvenčním věstníku, což je rumunský insolvenční rejstřík zřízený ministerstvem spravedlnosti – Národním úřadem pro správu obchodního rejstříku.

Obsah zajišťuje
Rumunsko

Jaké informace nabízí rumunský insolvenční rejstřík?

Insolvenční řízení v Rumunsku

Insolvenční věstník (BPI), vydávaný elektronicky Národním úřadem pro správu obchodního rejstříku, předvolává účastníky řízení, vydává oznámení a svolání a poskytuje informace o procesních dokumentech vydaných soudy a insolvenčním správci / likvidátory v průběhu insolvenčního řízení podle zákona č. 85/2014 o předcházení platební neschopnosti a insolvenčním řízení.

„Dlužníci – fyzické osoby se závazky, které nevznikly v souvislosti s činností podniku“ je část nacházející se v Insolvenčním věstníku, vydávaná elektronicky Národním úřadem pro správu obchodního rejstříku, jejímž účelem je v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů zveřejnit rozhodnutí insolvenční komise a rozhodnutí soudu, jakož i jiných úkonů, jejichž zveřejnění předpokládá zákon č. 151/2015 o platební neschopnosti fyzických osob.

Insolvenční řízení týkající se právnických osob:

Obecné insolvenční řízení se týká:

1. podnikatelů (všech osob provozujících podnik) s výjimkou osob vykonávajících svobodné povolání a osob, na něž se vztahují zvláštní předpisy o insolvenčním režimu.

Zjednodušené insolvenční řízení se týká:

1. podnikatelů,

 • živnostníků,
 • podniků s výlučným vlastníkem a rodinných podniků;

2. dlužníků, kteří splňují řadu konkrétních kritérií, tj.

 • nemají žádný majetek,
 • nelze nalézt jejich zakládací či účetní dokumenty,
 • nelze nalézt správce,
 • jejich sídlo již neexistuje nebo již neodpovídá údajům v obchodním rejstříku, nepředložili dokumenty vyžadované zákonem,
 • jejich společnost byla zrušena před podáním návrhu na zahájení řízení,
 • oznámili, že mají v úmyslu vyhlásit úpadek, nebo nemohou využít soudní reorganizaci.

Od konce června 2014 upravuje insolvenční řízení pro právnické osoby zákon č. 85/2014 o předcházení platební neschopnosti a insolvenčním řízení, jehož ustanovení se vztahují na soudní řízení zahájená po jeho vstupu v platnost. V případě soudních řízení zahájených před vstupem zákona č. 85/2014 v platnost se použijí ustanovení zákona č. 85/2006 o insolvenčním řízení.

Insolvenční řízení pro fyzické osoby, které se řídí zákonem č. 151/2015 o platební neschopnosti fyzických osob, platným od 1. ledna 2018, se vztahuje na dlužníka, který je fyzickou osobou, jehož závazky nevznikly v souvislosti s činností podniku, a který:

 • má bydliště / trvalý pobyt / obvyklé bydliště v Rumunsku po dobu nejméně 6 měsíců před podáním návrhu,
 • je v platební neschopnosti,
 • celková hodnota jeho nesplacených závazků se rovná nejméně prahové hodnotě (15 minimálních mezd v rámci ekonomiky).

Insolvenční řízení pro fyzické osoby může být:

 • řízení založené na splátkovém kalendáři,
 • soudní insolvenční řízení prostřednictvím likvidace majetku,
 • zjednodušené insolvenční řízení.

Insolvenční věstník

Jaké informace obsahuje?

Insolvenční věstník obsahuje všechny procesní dokumenty vydané soudy a insolvenčními správci / likvidátory během insolvenčního řízení, konkrétně:

 • předvolání,
 • vyrozumění,
 • oznámení,
 • svolání,
 • soudní rozhodnutí,
 • jiné procesní dokumenty stanovené zákonem (zprávy insolvenčního správce / likvidátora, plány soudní reorganizace, sdělení).

Část v Insolvenčním věstníku nazvaná „Dlužníci – fyzické osoby se závazky, které nevznikly v souvislosti s činností podniku“ obsahuje procesní dokumenty, které mají být zveřejněny v souladu se zákonem č. 151/2015 o platební neschopnosti fyzických osob.

Jak vypadají internetové stránky Insolvenčního věstníku?

Internetové stránky Insolvenčního věstníku umožňují přístup k těmto údajům:

 • bezplatné informace,
 • informace o struktuře Národního úřadu pro správu obchodního rejstříku, ředitelství pro Insolvenční věstník,
 • příslušné právní předpisy, formuláře a procesní dokumenty.

Internetové stránky Insolvenčního věstníku obsahují tyto části:

 • informace o vytvoření Insolvenčního věstníku,
 • legislativní akty,
 • schéma organizační struktury Národního úřadu pro správu obchodního rejstříku, kanceláří obchodního rejstříku při soudech a Insolvenčního věstníku,
 • právní slovník (k insolvenčnímu řízení),
 • statistické údaje z Insolvenčního věstníku,
 • poplatky,
 • kontaktní údaje.

Formuláře Insolvenčního věstníku jsou dostupné na portálu elektronických služeb Národního úřadu pro správu obchodního rejstříku v části věnované Insolvenčnímu věstníku, která je strukturována takto:

1. Služby Insolvenčního věstníku:

 • „Insolvenční věstník on-line“ (placené informace)
 • „Shrnutí vydání Insolvenčního věstníku“ (bezplatné informace)
 • „Osoby zveřejněné v Insolvenčním věstníku“ (bezplatné informace)

2. Formuláře pro zveřejňování v Insolvenčním věstníku:

 • On-line formuláře pro zveřejňování v Insolvenčním věstníku
 • Off-line formuláře pro Insolvenční věstník

3. Formuláře pro šíření informací z Insolvenčního věstníku:

 • On-line formuláře pro poskytování informací z Insolvenčního věstníku
 • Off-line formuláře pro Insolvenční věstník

4. Statistické údaje

Je přístup do rumunského insolvenčního rejstříku zdarma?

Insolvenční věstník se zveřejňuje v elektronické podobě. Elektronická verze věstníku je k dispozici na internetu na:

Existuje několik možností přístupu ke službám poskytovaným Insolvenčním věstníkem:

 • uživatelé mohou vstoupit na oficiální stránky Insolvenčního věstníku zdarma a bez registrace,
 • přístup k elektronickým službám portálu Národního úřadu pro správu obchodního rejstříku vyžaduje registraci uživatelů,
 • přístup k „Insolvenčnímu věstníku on-line“ je možný po registraci uživatele a zaplacení předplatného,
 • přístup k „Shrnutí vydání Insolvenčního věstníku“ a k „Osobám zveřejněným v Insolvenčním věstníku“ je zdarma a vyžaduje pouze registraci uživatele.
 • Přístup ke službám: Část nazvaná „osoby zveřejněné v Insolvenčním věstníku“ a část nazvaná „Dlužníci – fyzické osoby se závazky, které nevznikly v souvislosti s činností podniku“ vyžadují ověření a jsou poskytovány zdarma pro dlužníky, věřitele, správce insolvenčního řízení a likvidátory (pro každý případ insolvence, v rámci kterého mají jedno z těchto postavení) a pro insolvenční komise a soudy je zdarma přístup ke všem věcem týkajících se insolvenčního řízení.

Jak vyhledávat v rumunském insolvenčním rejstříku

V části „Insolvenční věstník on-line“ lze vyhledávat: podle čísla a roku vydání věstníku, jména dlužníka, daňového identifikačního čísla, IČ, čísla jednacího soudního řízení nebo časového rozpětí, kdy došlo k vydání Insolvenčního věstníku Po zaplacení předplatného je možné získat přístup k vydáním Insolvenčního věstníku, která obsahují úplné znění procesních dokumentů.

V části „Shrnutí vydání Insolvenčního věstníku“ lze vyhledávat podle čísla a data vydání věstníku. Zdarma lze získat přístup k těmto informacím:

 • typ procesního dokumentu zveřejněného v Insolvenčním věstníku (např. předvolání, usnesení o zahájení insolvenčního řízení, oznámení o zahájení insolvenčního řízení, svolání schůze věřitelů, zpráva o činnosti, plán reorganizace, usnesení o zahájení konkurzního řízení, oznámení o zahájení konkurzního řízení, plán rozdělení, závěrečná zpráva, usnesení o ukončení insolvenčního řízení atd.),
 • jména osob, kterých se procesní dokumenty týkají,
 • soudní obvod, v němž je registrováno sídlo dotyčné osoby,
 • daňové referenční číslo,
 • číslo zápisu v rejstříku.

V části „Osoby zveřejněné v Insolvenčním věstníku“ lze vyhledávat podle čísla a roku vydání Insolvenčního věstníku, jména/názvu dlužníka, daňového identifikačního čísla, IČ, čísla jednacího soudního řízení nebo časového rozpětí, kdy došlo k vydání Insolvenčního věstníku. Zdarma lze získat přístup k těmto informacím:

 • jméno/název,
 • daňové referenční číslo,
 • registrační číslo osob, jichž se procesní dokumenty týkají,
 • soudní obvod, v němž je registrováno sídlo dotyčné osoby,
 • číslo jednací insolvenčního řízení a název soudu, který případ projednává,
 • čísla vydání věstníků, v nichž jsou obsaženy procesní dokumenty týkající se těchto osob,
 • typ řízení,
 • termín prvního soudního jednání po zahájení řízení, je-li takový termín stanoven.

V části nazvané „Osoby zveřejněné v Insolvenčním věstníku“ a v části nazvané „Dlužníci – fyzické osoby se závazky, které nevznikly v souvislosti s činností podniku“ lze vyhledávat podle příjmení, křestního jména, rodného čísla, data narození a místa narození dlužníka, čísla a roku vydání věstníku, čísla jednacího insolvenčního řízení nebo časového rozpětí, kdy došlo k vydání Insolvenčního věstníku. Přístupné jsou následující informace:

 • křestní jméno a příjmení dlužníka – fyzické osoby,
 • rodné číslo dlužníka,
 • adresa dlužníka,
 • údaje a adresa správce řízení / likvidátora,
 • zveřejněné procesní dokumenty – název, číslo a datum, soudní/insolvenční komise, číslo a datum věstníku, druh insolvenčního řízení.

V části Insolvenčního věstníku nazvané „Dlužníci – fyzické osoby se závazky, které nevznikly v souvislosti s činností podniku“ lze vyhledávat podle příjmení, křestního jména, rodného čísla, data narození a místa narození dlužníka, čísla a roku vydání věstníku, čísla jednacího insolvenčního řízení nebo časového rozpětí, kdy došlo k vydání Insolvenčního věstníku. V této části jsou přístupná čísla, která označují procesní dokumenty.

Historie rumunského insolvenčního rejstříku

Insolvenční věstník byl zaveden v roce 2006 zákonem č. 86/2006 o insolvenčním řízení.

Část nazvaná „Dlužníci – fyzické osoby se závazky, které nevznikly v souvislosti s činností podniku“ je součástí Insolvenčního věstníku od roku 2018.

Hlavním cílem rumunského Insolvenčního věstníku je trvale optimalizovat elektronický systém pro předvolání, vyrozumění, svolání a oznámení vydaných procesních aktů.

Výhody rumunského insolvenčního rejstříku

Vydávání Insolvenčního věstníku má jednoznačné přínosy:

 • urychluje insolvenční řízení a zjednodušuje informování o předvoláních, svoláních, oznámeních, soudních rozhodnutích a jiných procesních dokumentech vydaných soudy a insolvenčními správci / likvidátory, a to zavedením postupu elektronické komunikace,
 • sjednocuje a standardizuje procesní dokumenty vydávané soudy a insolvenčními správci / likvidátory,
 • přispívá k rozvoji vnitrostátní databáze procesních dokumentů vydaných soudy a insolvenčními správci / likvidátory (tj. předvolání, vyrozumění, soudní rozhodnutí, svolání, oznámení, zprávy, plány reorganizace),
 • usnadňuje rychlý zápis do obchodního rejstříku / jiných rejstříků v souvislosti s oznámeními o insolvenčních řízeních vydanými podle zákona č. 85/2014 o předcházení platební neschopnosti a insolvenčním řízení,
 • zúčastněným stranám umožňuje přístup k procesním dokumentům vydaným soudy a insolvenčními správci / likvidátory.

Související odkazy

Oficiální internetové stránky rumunského Insolvenčního věstníku

Oficiální internetové stránky rumunského obchodního rejstříku

Část Insolvenčního věstníku nazvaná „Dlužníci – fyzické osoby se závazky, které nevznikly v souvislosti s činností podniku“

Portál elektronických služeb rumunského Národního úřadu pro správu obchodního rejstříku

Poslední aktualizace: 25/04/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.