Konkurzní a insolvenční rejstříky

Slovensko

Tato stránka podává stručný přehled o slovenském insolvenčním rejstříku.

Obsah zajišťuje
Slovensko

Jaké informace nabízí slovenský insolvenční rejstřík?

Insolvenční rejstřík (Register úpadcov) je informační systém veřejné správy, který je dostupný na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky a který spravuje a provozuje ministerstvo spravedlnosti. Informační systém insolvenčního rejstříku obsahuje informace o konkurzních řízeních, restrukturalizačních řízeních a řízeních o oddlužení podle §10a odst. 2 zákona č. 7/2005 o konkurzu a restrukturalizaci a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

V insolvenčním rejstříku se zveřejňují tyto údaje:

 1. informace o řízeních podle zákona č. 7/2005 v tomto rozsahu:
  1. název soudu;
  2. číslo jednací soudního řízení;
  3. jméno a příjmení soudce, který řízení vede;
  4. jméno navrhovatele a dlužníka; v případě
   4.1 fyzické osoby, jméno, příjmení, datum narození a bydliště,
   4.2 fyzické osoby-podnikatele, obchodní jméno, jméno a příjmení, pokud se liší od obchodního jména, identifikační číslo nebo jiný identifikační údaj a místo podnikání,
   4.3 právnické osoby, obchodní jméno, identifikační číslo nebo jiný identifikační údaj a sídlo;
  5. jméno ustanoveného správce nebo pověřeného správce;
  6. adresa kanceláře ustanoveného správce nebo adresa kanceláře pověřeného správce;
  7. datum zahájení konkurzního řízení nebo restrukturalizačního řízení nebo datum poskytnutí ochrany před věřiteli;
  8. datum prohlášení konkurzu, datum povolení restrukturalizace nebo datum stanovení splátkového kalendáře;
  9. datum ukončení konkurzního řízení nebo restrukturalizačního řízení;
  10. informace o tom, zda se jedná o malý konkurz;
  11. údaje o přihlášených pohledávkách podle obsahových náležitostí seznamu pohledávek;
  12. údaje o přihlášených pohledávkách za konkurzní podstatou podle obsahových náležitostí pohledávek za konkurzní podstatou;
  13. informace o vyhotovení splátkového kalendáře správcem;
  14. informace o majetku dlužníka podle obsahových náležitostí soupisu majetku v konkurzní podstatě;
  15. informace o schůzi věřitelů a o zasedání věřitelského výboru, co se týká místa, času a předmětu jednání schůze věřitelů, jméno a příjmení věřitele v případě fyzické osoby, nebo obchodní jméno věřitele, jedná-li se o právnickou osobu, údaj o tom, zda je věřitel členem věřitelského výboru, údaj o rozsahu hlasovacích práv věřitele a zápis ze zasedání věřitelského výboru;
  16. údaje o schůzi věřitelů v případě konkurzního řízení podle čtvrté části tohoto zákona, co se týká místa, času a předmětu jednání schůze věřitelů;
  17. rozvrh výtěžku;
  18. datum rozhodnutí o oddlužení, pokud byl prohlášen konkurz nebo stanoven splátkový kalendář podle čtvrté části tohoto zákona;
  19. informace o zavedení dozorčí správy;
  20. informace o lhůtách pro účastníky řízení k provedení úkonů v řízeních podle tohoto zákona;
  21. informace o tom, zda se jedná o hlavní insolvenční řízení, vedlejší insolvenční řízení nebo územní insolvenční řízení podle zvláštního právního předpisu;
  22. informace o možnosti podat opravný prostředek podle zvláštního právního předpisu3c);
  23. míra uspokojení zajištěných a nezajištěných věřitelů v řízeních podle druhé a třetí části tohoto zákona;
  24. míra uspokojení věřitelů v řízeních podle čtvrté části tohoto zákona;
 2. seznam úpadců v konkurzním řízení a seznam dlužníků v restrukturalizačním řízení v rozsahu údajů podle bodu 4 písm. a);
 3. seznam dlužníků v případě řízení vedených podle čtvrté části tohoto zákona v rozsahu údajů podle bodu 4 písm. a);
 4. další informace o řízeních podle tohoto zákona zveřejněné v Obchodním věstníku (Obchodný vestník);
 5. informace o službách poskytovaných správcem.

Je přístup do slovenského insolvenčního rejstříku zdarma?

Ano, přístup do insolvenčního rejstříku i vyhledávání v něm jsou zdarma.

Jak se ve slovenském insolvenčním rejstříku vyhledává?

Úvodní stránka insolvenčního rejstříku obsahuje vyhledávací lištu, kde lze přímo zadat hledaný text, případně upřesnit, zda se má daný text hledat v kategoriích jako Řízení, Správci, Majetek nebo Služby.

Historie insolvenčního rejstříku Slovenské republiky

Systém začal plně fungovat dne 7. prosince 2015.

Související odkazy

Insolvenční rejstřík

Poslední aktualizace: 27/02/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.