Konkurzní a insolvenční rejstříky

Slovinsko

V této části najdete informace o slovinském insolvenčním rejstříku. Informace o slovinských insolvenčních řízeních a dokumentech v nich zveřejňovaných jsou dostupné na internetu.

Obsah zajišťuje
Slovinsko

Jaké informace nabízí slovinský insolvenční rejstřík?

Databáze e-INSOLV obsahuje informace o přehledu insolvenčních řízení. Dále obsahuje následující údaje o insolvenčním řízení:

 • některé identifikační údaje insolventního dlužníka,
 • soud, u něhož bylo řízení zahájeno, a jednací číslo,
 • některé identifikační údaje o insolvenčním správci,
 • zahájení řízení, uplynutí lhůty pro přihlášení pohledávky a údaje o dalších procesních úkonech v řízení,
 • v případě konkurzního řízení rovněž údaje o hodnotě konkurzní podstaty a podílech připadajících na uspokojení věřitelů.

Databáze e-Objave umožňuje přístup ke:

 • všem soudním usnesením (sklep) vydaným v oblasti insolvence, s výjimkou usnesení o výběru pravidelných odměn za práci, rozhodnutí o zajištění finančního jmění, rozhodnutí o ukončení dalšího výběru pravidelných odměn za práci nebo zajištění finančního jmění,
 • oznámením o zahájení řízení, oznámením o nařízení jednání a jiným oznámením nebo výzvám vydaným soudem v souladu se zákonem,
 • všem zápisům z jednání a schůzí věřitelského výboru,
 • zprávám insolvenčního správce a připojeným dokumentům,
 • v případě řízení o povinném vyrovnání rovněž ke zprávám insolventního dlužníka a připojeným dokumentům,
 • seznamům ověřených pohledávek,
 • podáním účastníků řízení a jiným soudním záznamům, jejichž zveřejnění je stanoveno,
 • v konkurzním řízení rovněž k výzvám k účasti na veřejné dražbě a výzvám k podání návrhů v souvislosti s realizací majetku v konkurzní podstatě.

Kromě toho je v databázi e-Objave k dispozici seznam všech insolvenčních správců a insolvenčních řízení (seznam upraviteljev), jimiž se zabývají. Tyto seznamy jsou denně aktualizovány.

Obě databáze spravuje a vede AJPES, tj. Úřad Republiky Slovinsko pro veřejné právní záznamy a související služby (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve).

Je přístup do slovinského insolvenčního rejstříku zdarma?

Ano, přístup je zdarma. K přístupu do rejstříku je však třeba se zaregistrovat na internetových stránkách AJPES a získat uživatelské jméno a heslo.

Jak vyhledávat ve slovinském insolvenčním rejstříku

Obě databáze, včetně vyhledávače, jsou pouze ve slovinštině. Vyhledávání údajů a listin o insolvenčním řízení v případě právnických osob a podnikatelů je možné podle všech dostupných kritérií vyhledávání, zatímco vyhledávání údajů a listin o spotřebitelích (fyzických osobách, které nejsou podnikateli) je z důvodu ochrany osobních údajů možné pouze podle určité kombinace údajů.

Databáze e-Objave umožňuje vyhledávání listin zveřejněných v souvislosti s insolvenčním řízením. Zveřejněné listiny lze vyhledávat podle:

 • typu dlužníka (právnická osoba, fyzická osoba …),
 • typu řízení (konkurz, povinné vyrovnání …)
 • typu dokumentu,
 • dlužníka (vyhledávání podle názvu společnosti, daňového identifikačního čísla nebo identifikačního čísla),
 • právní formy společnosti (akciová společnost, společnost s ručením omezeným …)
 • čísla jednacího,
 • soudu,
 • data úkonu nebo zveřejnění listiny. Výsledky vyhledávání jsou seřazeny podle data zveřejnění.

V databázi e-INSOLV je možné vyhledávat informace o insolvenčních řízeních podle:

 • čísla jednacího,
 • dlužníka (vyhledávání podle jména a příjmení nebo názvu společnosti, identifikačního čísla, adresy, data narození),

Historie slovinského insolvenčního rejstříku

Údaje v rejstříku jsou k dispozici od 1. října 2008. Dříve byly některé informace, například veřejná oznámení o zahájení insolvenčního řízení, zveřejňovány v Úředním věstníku.

Související odkazy

Insolvenční rejstřík

Poslední aktualizace: 23/03/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.