Konkurzní a insolvenční rejstříky

Španělsko

Obsah zajišťuje
Španělsko

Španělský insolvenční rejstřík

Veřejné informace o insolvencích a insolvenčních řízeních jsou nezbytným prvkem transparentnosti a právní jistoty. Ve Španělsku jsou tyto informace poskytovány prostřednictvím veřejného insolvenčního rejstříku (Registro Público Concursal), který upravuje článek 198 insolvenčního zákona. Tento zákon byl proveden královským nařízením s mocí zákona č. 892/2013 ze dne 15. listopadu 2013, podle něhož veřejný insolvenční rejstřík spravuje sdružení registrátorů (Colegio de Registradores) při ministerstvu spravedlnosti.

Účel veřejného insolvenčního rejstříku je trojí:

  • šíření a zveřejňování rozhodnutí a aktů vydaných podle insolvenčního zákona a záznamů v rejstříku vyplývajících z insolvenčního řízení
  • koordinace mezi různými veřejnými rejstříky, v nichž je nutno zaznamenat prohlášení platební neschopnosti a pokrok v řízení
  • vypracování seznamu insolvenčních správců, kteří splňují právní a správní požadavky. Tato funkce však nebyla dosud zavedena.

Veřejný insolvenční rejstřík je k dispozici na internetovém portálu: http://www.publicidadconcursal.es/.

Účelem veřejného insolvenčního rejstříku je seskupovat příslušné informace získané během insolvenčního řízení čistě pro informační účely a pro účely zveřejnění.

Je přístup do insolvenčního rejstříku zdarma?

Přístup do veřejného insolvenčního rejstříku je zdarma.

Vyhledávání v insolvenčním rejstříku

Veřejný insolvenční rejstřík je rozdělen do čtyř oddílů, přičemž v rámci každého z nich jsou záznamy uspořádány podle účastníka insolvenčního řízení, nebo dlužníka v chronologickém pořadí:

  1. Oddíl 1 (oznámení o insolvenci): tento oddíl obsahuje rozhodnutí, která musí být zveřejněna podle článku 23 insolvenčního zákona, a rozhodnutí o zahájení jednání podle článku 5a uvedeného zákona. Obsahuje rovněž informace o zahájení insolvenčních řízení iniciovaných v jiném členském státě v souladu s právními předpisy EU o insolvenčním řízení.
  2. Oddíl 2 (informace ve veřejných rejstřících): obsahuje komentáře a zápisy v kterémkoli z veřejných rejstříků osob, které jsou uvedeny v článku 24 insolvenčního zákona.
  3. Oddíl 3 (mimosoudní dohody): obsahuje informace týkající se kroků, které byly učiněny k dosažení mimosoudních dohod o splacení podle hlavy X insolvenčního zákona, a informace týkající se schválení dohod o refinancování podle čtvrtého dodatkového ustanovení insolvenčního zákona soudem.
  4. Oddíl 4 (insolvenční správci a pověření asistenti – je ještě třeba vytvořit a vyvinout).

Při vyhledávání lze zadat jména dlužníka v platební neschopnosti nebo insolvenčního správce: v tomto případě budou dostupné informace o nich vyhledány ve všech oddílech.

Historie insolvenčního rejstříku

Insolvenční zákon z roku 2003 obecně neumožňoval, aby rejstřík poskytoval údaje o insolvenčním řízení. Tato záležitost spadala do opatření týkajících se zveřejňování podle tehdejšího španělského práva obchodních společností, která byla založena na zveřejňování oznámení v nejrozšířenějších denících v dotyčné provincii. To stále častěji znamenalo, že řízení byla zastavena, jelikož náklady na zveřejnění musela nést konkurzní podstata, takže ne vždy je bylo možné uhradit.

Článek 198 insolvenčního zákona umožnil, aby veřejný rejstřík poskytoval informace o případech zaviněné platební neschopnosti a o ustanovení nebo odvolání insolvenčních správců. Tento rejstřík byl rozšířen a přejmenován na „veřejný insolvenční rejstřík“ královským nařízením s mocí zákona č. 3/2009 ze dne 29. března 2009 o bezodkladných opatřeních v daňových věcech, finančních věcech a ve věcech platební neschopnosti za účelem řešení změněné hospodářské situace. Od té doby bylo toto ustanovení několikrát novelizováno a byly provedeny rovněž změny týkající se jiných právních předpisů, které umožňují zveřejnění určitých kroků prostřednictvím rejstříku. Stávající prováděcí předpisy k článku 198 insolvenčního zákona jsou obsaženy v královském nařízení s mocí zákona č. 892/2013 ze dne 15. listopadu 2013 o veřejném insolvenčním rejstříku.

Související odkazy

https://www.mjusticia.gob.es

http://www.publicidadconcursal.es/

https://www.registradores.org

Poslední aktualizace: 29/06/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.