Insolvensregistre

Kroatien

Indholdet er leveret af
Kroatien

Det nationale insolvensregister er et offentligt tilgængeligt elektronisk register, som forbedrer relevante kreditorers og retters adgang til oplysninger om igangværende insolvensbehandlinger og forhindrer, at der iværksættes parallelle insolvensbehandlinger.

Den 26. juni 2018 fuldendte det kroatiske justitsministerium første fase af projektet med titlen "sammenkobling af insolvensregistre (IRI) for Europa", som delvist finansieres inden for rammerne af Europa-Kommissionens Connecting Europe-facilitet (Connecting Europe-faciliteten for transeuropæiske telenet: CEF-TC-2016-2: europæisk e-justiceportal). Kroatien ansøgte som en del af et konsortium sammen med Tyskland, Frankrig, Italien og Rumænien.

Connecting Europe-faciliteten har til formål at finansiere og gennemføre e-tjenester, som er nødvendige for kommunikationen inden for det system, som forbinder konkursregistre.

Insolvensregistret blev oprettet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/848 af 20. maj 2015 om insolvensbehandling.

Dataene i insolvensregistret ajourføres som minimum dagligt og omfatter:

  • procedurer forud for konkurs og konkursbehandlinger, for hvilke beslutningen om at iværksætte en behandling tidligst blev truffet den 1. september 2015
  • konkursbehandlinger for forbrugere, for hvilke beslutningen om at iværksætte en behandling tidligst blev truffet den 1. januar 2016.

Alle data i registret hører under kompetencen for de retter, som behandler sagerne.

I anden fase af projektet om sammenkobling af insolvensregistre (IRI) for Europa blev de nationale insolvensregistre sammenkoblet via den europæiske e-justiceportal.

Sidste opdatering: 04/05/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.