På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022
Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Insolvensregistre

England og Wales

Dette afsnit giver et kort overblik over insolvensregistret i England og Wales.

Indholdet er leveret af
England og Wales
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvad tilbyder insolvenstjenesten for England og Wales?

Insolvenstjenesten for England og Wales fører lovbestemte registre over hvert tilfælde af insolvens, konkurs og gældssanering. Insolvensregistret, der samler alle disse registre, indeholder oplysninger om:

 • konkurser, som er igangværende eller er blevet afsluttet inden for de seneste tre måneder
 • gældssaneringskendelser, der er igangværende eller er blevet afsluttet inden for de seneste tre måneder
 • igangværende individuelle frivillige ordninger og frivillige såkaldte fast track-ordninger, herunder ordninger, der er blevet afsluttet inden for de seneste tre måneder
 • igangværende kendelser om begrænsninger ved konkurser eller den konkursramtes tilsagn herom og foreløbige kendelser om begrænsninger ved konkurser
 • igangværende kendelser om begrænsninger ved gældssanering eller den gældssaneredes tilsagn herom og foreløbige kendelser om begrænsninger ved gældssanering.

Er der gratis adgang til insolvensregistret for England og Wales?

Ja, der er gratis adgang til registret.

Hvordan søger jeg i insolvensregistret for England og Wales?

Der er adgang til registret på webstedet for The Insolvency Service, under "Find someone". Hvis du klikker på linket for Individual Insolvency Register, kan du foretage søgninger i registret på en persons eller en virksomheds navn.

Kort om insolvenstjenesten for England og Wales

Insolvency Service er et forvaltningsorgan under ministeriet for erhverv, innovation og erhvervskompetencer, som gennem en offentlig bobestyrer varetager følgende funktioner:

 • administrerer og efterforsker sager om konkurs, enkeltpersoner, der er genstand for gældssaneringskendelser, virksomheder og partnerskaber, der er opløst ved dom, samt fastslår årsagerne til deres insolvens.
 • virker som forvalter/kurator, hvis der ikke er udpeget en sådan fra den private sektor
 • virker som forvalter af og tilsynsførende for de såkaldte individuelle frivillige fast track-ordninger.

Insolvenstjenesten varetager også nedenstående opgaver:

 • optager rapport om forseelser begået af konkursramte og enkeltpersoner, der er omfattet af gældssaneringskendelser, og bestyrelsesmedlemmer
 • vurderer uegnede bestyrelsesmedlemmers inhabilitet i alle selskabskonkurser
 • vurderer konkurskendelser og konkursramtes tilsagn samt gældssaneringskendelser og tilsagn herom
 • autoriserer og regulerer insolvenshvervet
 • vurderer ved lov fastsatte rettigheder til fratrædelsesgodtgørelser i sager, hvor en arbejdsgiver er erklæret konkurs
 • leverer bank-- og investeringstjenester vedrørende midler fra konkursboer og likvidationer
 • gennemfører fortrolige undersøgelser af virksomheder, hvis det er i offentlighedens interesse
 • rådgiver ministre, ministerier og statslige organer om insolvens, afskedigelser og dertil knyttede spørgsmål
 • informerer offentligheden om anliggender vedrørende insolvens, afskedigelser og efterforskninger via sit websted, publikationer og Insolvency Enquiry Line (insolvenstjenestens helpline).

Ansvarsfraskrivelse fra det engelske og walisiske insolvensregister

Nedenfor ses insolvensregistrets ansvarsfraskrivelse, som kan findes på webstedet:

"Selvom der gøres alle bestræbelser på at sikre, at oplysningerne i dette register er nøjagtige, kan der indtræffe fejl. Hvis man finder oplysninger, som forekommer ukorrekte eller udeladt, bedes dette meddelt os via de links, der findes her på webstedet, således at vi kan undersøge sagen og om nødvendigt korrigere databasen.

Insolvenstjenesten påtager sig ikke ansvaret for fejl eller udeladelser, der skyldes forsømmelighed eller andet. Det bedes bemærket, at insolvenstjenesten og bobestyrerne ikke kan yde juridisk eller finansiel rådgivning. Dette kan fås hos borgerservice (Citizen's Advice Bureau), en advokat, en autoriseret revisor, en autoriseret insolvensadministrator, en velanskrevet økonomisk rådgiver eller i et rådgivningscenter.

Insolvensregistret er et offentligt tilgængeligt register, og insolvenstjenesten hverken tager ansvar for eller tager skridt vedrørende tredjemands anvendelse af data fra registret".

Relevante links

The Insolvency Service (insolvenstjenesten)

Individual Insolvency Register (insolvensregister)

Sidste opdatering: 04/12/2015

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.