Den originale sprogudgave af denne side estisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Insolvensregistre

Estland

Dette afsnit giver et overblik over de oplysninger om insolvens, der findes i det estiske handelsregister og den officielle publikation "Ametlas Teadannete" (statstidende).

Indholdet er leveret af
Estland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvilken information findes der i Estland om insolvens?

Estland har ikke et selvstændigt insolvensregister, men man kan finde oplysninger om konkurs- og gældssanering for juridiske og fysiske personer i den officielle elektroniske publikation: Ametlikud Teadaanded. Derudover indeholder handelsregistret og registret over almennyttige foreninger og fonde oplysninger om juridiske og fysiske personers konkurs.

De oplysninger, som domstole og kuratorer offentliggør i statstidende, omfatter eksempelvis:

 • tid og sted for behandlingen af en konkursbegæring og kendelser om at fratage skyldneren rådigheden over sine aktiver
 • konkursdekreter
 • indkaldelser til kreditormøder
 • godkendelser af en midlertidig fordeling af boets aktiver
 • meddelelser om afslutning af en konkursbehandling
 • meddelelser om akkordordninger

En fuldstændig liste over meddelelser, der skal offentliggøres, findes på statstidendes hjemmeside.

Følgende registreres i det estiske handelsregister og registret over almennyttige organisationer og fonde i kraft af en retsafgørelse:

 • afslutning af en konkursbehandling uden afsigelse af konkursdekret
 • konkursdekreter med angivelse af kurators navn og personnummer samt anmærkning om, at den pågældende repræsenterer virksomheden
 • ophævelse af et konkursdekret og meddelelse om, at virksomhedens drift fortsættes
 • ophævelse af et konkursdekret og sletning af virksomheden fra registret
 • afslutning af konkursbehandlingen og sletning af virksomheden fra registret eller fortsættelse af virksomhedens drift
 • mægling og fristen herfor samt meddelelse om virksomhedens fortsatte drift
 • afslutning af mæglingen og genoptagelse af konkursbehandlingen med anmærkning om, at virksomheden for fremtiden repræsenteres af en kurator
 • afslutning af mæglingen ved fristens udløb og ophør af kurators medvirken
 • udpegelse af en særlig kurator i henhold til loven om særligt dækkede obligationer (pandikirjaseadus) med angivelse af vedkommendes navn og personnummer ledsaget af en anmærkning om, at han eller hun repræsenterer kreditinstituttet i forbindelse med forvaltning og dispositioner over porteføljen af særligt dækkede obligationer.

Oplysninger om, at der er nedlagt forbud mod, at skyldneren eller dennes repræsentant foretager visse dispositioner eller fortsat driver virksomhed, indføres ikke i registret.

Det estiske virksomhedsregister indeholder følgende oplysninger om juridiske personer, der er gået konkurs:

 • deres navn
 • deres registreringskode
 • deres adresse(r)
 • navn på deres kurator(er)
 • oplysninger om medlemmer af deres bestyrelser
 • oplysninger om den særlige kurator
 • dato for konkursdekretets afsigelse eller dommen eller den civile sags nummer.

Er der gratis adgang til oplysninger om insolvens?

Oplysninger fra registret kan indhentes on line og på notarkontorerne.

Der er gratis adgang til Ametlikud Teadaanded.

Der er gratis adgang til oplysningerne i virksomhedsregistret og registret over almennyttige organisationer og fonde, ligesom det er gratis at registrere dokumenter i registerafdelingen. Der opkræves dog et gebyr for alle andre søgninger, herunder historiske registerkortoplysninger, samt adgang til årsregnskaber, vedtægter og andre dokumenter. Gebyrerne for brug af elektroniske data i virksomhedsregistret er fastsat i en bekendtgørelse udstedt af justitministeriet.

Der opkræves et gebyr for at tilgå registeroplysninger og registrere dokumenter på et notarkontor. Gebyrerne er fastsat i lov om notarernes honorarer.

De nærmere bestemmelser om forbud mod at drive virksomhed offentliggøres og er gratis tilgængelige online.

Hvordan søger jeg efter oplysninger om insolvens?

I statstidende kan man søge efter oplysninger om en juridisk eller fysisk persons insolvens ved at angive dennes navn eller personnummer/registreringsnummer. Det er også muligt at foretage en generel søgning efter nøgleord. Søgefunktionen gør det let at finde alle offentliggjorte meddelelser om igangværende insolvensbehandlinger. Når sagen er afsluttet, arkiveres oplysningerne med undtagelse af meddelelser vedrørende afslutning af sager, idet der er offentlig adgang til disse meddelelser i tre år.

Der kan søges efter en juridisk person eller en selvstændig erhvervsdrivende i handelsregistret ved at angive firmanavn, navn eller registreringsnummer. Under status er det angivet, om den juridiske person eller selvstændige erhvervsdrivende er gået konkurs.

Siden efteråret 2019 er statstidende blevet inkorporeret i den sammenkoblede søgegrænseflade for insolvensregistrene på e-justice-portalen, som giver virksomheder, långivere og investorer, der ønsker at investere i andre medlemsstater, mulighed for at undersøge virksomhedernes baggrund direkte i et andet lands insolvensregister. En flersproget løsning vil smidiggøre processen med at indhente grænseoverskridende insolvensoplysninger. Det vil også lette adgangen til oplysningerne. Der er gratis adgang til oplysningerne. Portalen har en almindelig søgefunktion, som gør det muligt at foretage søgninger i alle sammenkoblede registre med angivelse af debitors navn. Den har også en avanceret søgefunktion, hvor søgekriterierne afhænger af registret i det land, hvor søgningen foretages. For Estlands vedkommende kan der søges på debitors navn og personnummer/registreringsnummer.

Insolvenstjenestens historik.

Den estiske insolvenstjeneste blev indført den 1. september 1995.

Sidste opdatering: 14/07/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.