Insolvensregistre

Finland

Finland har to offentlige insolvensregistre: registret over konkurser og rekonstruktioner og registret over gældssanering, som man kan søge i gratis via informationstjenesten, som det finske center for retsregistret stiller til rådighed.

Indholdet er leveret af
Finland

Insolvensregistret er en informationstjeneste, der udbydes af retsregistret i Finland.

Hvad indeholder det finske insolvensregister?

Registret indeholder oplysninger om insolvens, der stammer fra registret over konkurser og rekonstruktioner og registret over gældssanering i forbindelse med gæld indgået inden for rammerne af privatpersoners økonomiske aktiviteter. Registret indeholder oplysninger om begæringer og afgørelser vedrørende konkurser og rekonstruktioner og f.eks. om periode og sted for kreditormødet, fristen for anmeldelse af fordringer i forbindelse med konkurser og nærmere oplysninger om kurator.

Når det drejer sig om oplysninger om gældssanering og gæld indgået som personlige lån, kan man henvende sig direkte til centret for retsregistret, som udleverer oplysningerne gratis.

Er der gratis adgang til det finske insolvensregister?

Ja, adgangen er gratis.

Hvordan søger jeg i det finske insolvensregister?

Søgningen kan foretages på grundlag af skyldners navn, virksomhedernes nationale identifikationsnummer eller registreringskode og for en bestemt periode samt på grundlag af kurators eller likvidators navn.

Anmodninger vedrørende gæld indgået til personlige formål, som indgives til centret for retsregistret, skal indeholde følgende oplysninger:

  • Navnet på den person, der er genstand for anmodningen om oplysninger
  • den pågældendes identifikationsnummer
  • navn og telefonnummer på den person, der indgiver anmodningen, og adressen, hvortil oplysningerne skal sendes.

Det finske insolvensregisters historie

De pågældende registre indeholder oplysninger fra 1995 og frem.

Relevante links

Finsk

Maksukyvyttömyysrekisteri

Oikeusrekisterikeskus: rekisterit

Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri

Velkajärjestelyrekisteri

Engelsk

Legal Register Centre: Registers

Register of bankruptcies and restructurings

Register of debt adjustments

Svensk

Rättsregistercentralen: register

Konkurs- och företagssaneringsregistret

Skuldsaneringsregistret

Sidste opdatering: 10/07/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.