Insolvensregistre

Ungarn

Dette afsnit indeholder et kort overblik over det ungarske insolvensregister.

Indholdet er leveret af
Ungarn

Hvad indeholder det ungarske insolvensregister?

I Ungarn har regeringen overladt etableringen og driften af insolvensregistret til den tjeneste i justitsministeriet, der har ansvaret for oplysninger om selskaber og er tilknyttet onlineproceduren for registrering af selskaber.

Enheden med ansvar for insolvensregistret udfører sine opgaver med informationsbehandling, it-udvikling og den tekniske drift og sine tekniske opgaver på sikkerhedsområdet gennem det selskab, der udgiver Ungarns officielle tidende (Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság).

Insolvensregistret findes på følgende adresse:https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/.

Insolvensregistret indeholder oplysninger om alle erhvervsdrivende og organisationer i civilsamfundet, som der er indledt insolvensbehandling mod i Ungarn.

I Ungarn er insolvensbehandling omfattet af lov nr. XLIX af 1991 om konkurs- og likvidationsbehandling (a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, herefter "konkursloven"). Lov nr. CLXXV af 2011 om civilsamfundets organisationer omfatter bestemmelser om konkurs- og likvidationsbehandling af organisationer i civilsamfundet (foreninger, stiftelser). Hvad resten angår, finder bestemmelserne i konkursloven anvendelse.

Er der gratis adgang til det ungarske insolvensregister?

Der skal ikke betales noget gebyr for at søge i oplysningerne i insolvensregistret. Alle, der søger i insolvensregistret, skal forinden afgive erklæring om, at de ikke vil opbygge en database til kommerciel udnyttelse på grundlag af de data, der findes i registret, og at de ikke vil anvende de indhentede data til dette formål.

I henhold til artikel 6/N i konkursloven indeholder registret følgende oplysninger:

 • datoen for indledning af insolvensbehandling
 • retten, der har indledt insolvensbehandling, med angivelse af sagsnummer
 • undertypen af den indledte insolvensbehandling – i Ungarn enten konkursbehandling eller likvidationsbehandling
 • bestemmelserne, som kompetencen til at indlede behandlingen er baseret på (dvs. om der er tale om primær eller sekundær insolvensbehandling)
 • om skyldner er et selskab eller en juridisk person, skyldners navn, skyldners registreringsnummer, hovedsæde eller postadresse, hvis denne ikke er den samme
 • navn, postadresse eller e-mailadresse på insolvensbehandleren (den beskikkede bobestyrer, likvidator), som er udpeget til behandlingen
 • eventuelt fristen for fordringernes opståen eller en henvisning til kriterierne for beregning af denne frist
 • i givet fald datoen for afslutning af den primære insolvensbehandling
 • retten, for hvilken insolvensbehandlingen er indledt, og i givet fald fristen for indgivelse af søgsmål mod beslutningen om at indlede insolvensbehandlingen i henhold til artikel 5 eller en henvisning til kriterierne for beregning af denne frist
 • indledning og resultatet af ethvert søgsmål om omstødelse vedrørende skyldners formue, navnet på retten, der behandler sagen, og sagsreferencen
 • indledning og resultatet af enhver sag om ansvar, som påfalder skyldners direktører, tidligere direktører eller ejere i kraft af deres aktiviteter, som har skadet kreditorernes interesser, navnet på retten, der behandler sagen, og sagsreferencen
 • i givet fald angivelse af, hvorvidt der er tale om forenklet likvidationsbehandling.

Hvordan søger jeg i det ungarske insolvensregister?

Søgekriteriet vælges i en rullemenu. Ud fra det valgte skal man angive en af følgende identifikationsoplysninger for at starte en søgning i insolvensregistret:

 • virksomhedens navn,
 • identifikationsnummer i virksomhedsregistret/identifikationsnummer i registret over civilsamfundets organisationer,
 • sagsnummer.

Detaljerede oplysninger om søgeproceduren findes på følgende adresse: https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/#/help

Ifølge gældende lovgivning er det ikke muligt at gennemlæse og downloade store datamængder fra insolvensregistret.

Sidste opdatering: 09/07/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.