Insolvensregistre

Irland

Denne side indeholder oplysninger om Irlands insolvensregister.

Indholdet er leveret af
Irland

Insolvency Service of Ireland (ISI) er et uafhængigt vedtægtsbestemt organ, som blev oprettet den 1. marts 2013.  Dets formål er at genoprette insolvente personers solvens.

ISI varetager sine opgaver gennem en række forretningsområder. Det drejer sig om:

 • sagsbehandling
 • konkurs
 • regulering og politik
 • jura
 • virksomhedsanliggender.

ISI offentliggør følgende oplysninger i sine registre i henhold til lov om personlig insolvens. (Bemærk, at ISI-registrene ikke er tilgængelige via Internet Explorer/Edge-browsere.  Vi anbefaler, at man bruger Chrome, Firefox eller Safari til at se registret.)

Beskyttelsescertifikat

Hvis der udstedes et beskyttelsescertifikat i henhold til section 61 i Personal Insolvency Act 2012 (loven om personlig insolvens) ("loven"), skal insolvenstjenesten i Irland foruden de oplysninger, der er fastsat i Personal Insolvency Act 2012 (supplerende oplysninger, der skal være indeholdt i registrene) Regulations 2012 (S.I. 356 af 2013), registrere følgende oplysninger:

 • skyldners navn og adresse og datoen for udstedelse af beskyttelsescertifikatet
 • hvis det er relevant, forlængelsen i henhold til section 61 i loven om beskyttelsescertifikatet
 • hvor det er relevant, rettens afsigelse af en kendelse i henhold til lovens section 63 og den kreditor, som kendelsen er rettet mod og
 • datoen, hvor beskyttelsescertifikatet ophører med at være i kraft i henhold til lovens kapitel 3
 • register over beskyttelsescertifikater.

Register over meddelelser om gældseftergivelse

I henhold til section 33(4) i Personal Insolvency Act 2012 skal ISI registrere følgende i registret over meddelelser om gældseftergivelse (DRN):

 • det forhold, at der er udstedt en meddelelse om gældseftergivelse
 • udstedelsesdatoen for meddelelsen om gældseftergivelse
 • navn og adresse på den pågældende skyldner
 • andre oplysninger, der er foreskrevet i section 133(3) (b)
 • register over meddelelser om gældseftergivelse.

Register over gældsafviklingsordninger

I henhold til section 76(1) i Personal Insolvency Act 2012 skal ISI registrere følgende i registret over gældsafviklingsordninger:

 • nærmere oplysninger om resultatet af afstemningen på kreditormødet
 • det forhold, at der er udstedt en gældsafviklingsordning
 • hvor det er relevant, hvor der er foretaget ændringer i gældsafviklingsordningen
 • hvor det er relevant, hvor ISI modtager en meddelelse om misligholdelse af aftalen
 • gennemførelsen af ordningen
 • register over gældsafviklingsordninger,

Register over personlige insolvensordninger

I henhold til section 113(1) i Personal Insolvency Act 2012 skal ISI overholde bestemmelserne ved i registret over personlige insolvensordninger (PIA) at registrere:

 • det forhold, at der er udstedt en personlig insolvensordning
 • nærmere oplysninger om resultatet af afstemningen på kreditormødet
 • hvor det er relevant, hvor der er foretaget ændringer i den personlige insolvensordning
 • hvor det er relevant, hvor ISI modtager en meddelelse om misligholdelse af aftalen
 • gennemførelsen af ordningen
 • register over personlige insolvensordninger.
Sidste opdatering: 18/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.