Insolvensregistre

Rumænien

Dette afsnit giver et overblik over insolvensbulletinen – det rumænske insolvensregister, der forvaltes af justitsministeriet (det rumænske virksomhedsregister).

Indholdet er leveret af
Rumænien

Hvad indeholder det rumænske insolvensregister?

Insolvensbehandling i Rumænien

Insolvensbulletinen offentliggøres af det nationale kontor for virksomhedsregistret på dets onlineportal og sikrer, at stævninger, meddelelser, tilsigelser og forkyndelse af processkrifter fra retter og beskikkede bobestyrere/likvidatorer i forbindelse med insolvensbehandling varetages ifølge lov nr. 85/2014 om procedurer til forebyggelse af insolvens og insolvensprocedurer.

Afsnittet "Skyldnere — fysiske personer, der har gæld, som ikke udspringer af virksomhedsdrift" er et afsnit i insolvensbulletinen, der udgives af det nationale kontor for virksomhedsregistret på dets onlineportal med det formål under iagttagelse af persondatalovgivningen at offentliggøre insolvenskommissionens afgørelser og retslige afgørelser samt akter, hvis offentliggørelse er fastsat ved bestemmelserne i lov nr. 151/2015 om fysiske personers insolvens.

Insolvensbehandling af juridiske personer:

Den almindelige insolvensbehandling gælder for:

1. erhvervsdrivende (alle, der driver virksomhed) bortset fra erhvervsdrivende i liberale erhverv, og erhvervsdrivende, hvis insolvens er omfattet af særlige regler.

Den forenklede insolvensbehandling gælder for:

1. erhvervsdrivende

 • selvstændige
 • enkeltmandsvirksomheder og familievirksomheder

2. skyldnere, der opfylder en række særlige betingelser, dvs.:

 • de ejer ingen aktiver
 • dokumenterne vedrørende oprettelsen af deres virksomhed eller regnskabsdokumenterne er bortkommet
 • deres bobestyrer er forsvundet
 • deres hovedsæde findes ikke længere eller er et andet end det, der er indberettet til virksomhedsregistret; de har ikke indsendt de dokumenter, der kræves ifølge lovgivningen
 • deres virksomhed er blevet opløst forud for fremsættelsen af begæringen
 • de har angivet, at de har til hensigt at erklære sig konkurs, eller de kan ikke blive omfattet af rekonstruktionsbehandling.

Siden udgangen af juni 2014 har insolvens været omfattet af lov nr. 85/2014 om procedurer til forebyggelse af insolvens og insolvensprocedurer, hvis bestemmelser gælder for behandling, der er indledt efter lovens ikrafttræden. Behandling, der er indledt, inden lov nr. 85/2014 trådte i kraft, er fortsat underlagt bestemmelserne i lov nr. 85/2006 om insolvensbehandling.

Insolvensbehandling af fysiske personer, der reguleres af bestemmelserne i lov nr. 151/2015 om fysiske personers insolvens, som har været gældende siden den 1. januar 2018, finder anvendelse på en skyldner, som er en fysisk person, hvis gæld ikke udspringer af vedkommendes drift af en virksomhed, og som:

 • har haft hjemsted/bopæl/sit sædvanlige opholdssted i Rumænien i mindst seks måneder inden indgivelsen af begæringen
 • er insolvent
 • har forfalden gæld for et samlet beløb, der mindst svarer til tærskelværdien (15 gange minimumslønnen)

Insolvensbehandling af fysiske personer kan foregå:

 • på grundlag planen for indfrielse af gælden
 • ved likvidation af aktiver
 • ved en forenklet procedure

Insolvensbulletinen

Hvilke oplysninger indeholder den?

Insolvensbulletinen indeholder alle processkrifter fra retterne og de beskikkede bobestyrere/likvidatorer i forbindelse med insolvensbehandling af juridiske personer, dvs.:

 • stævninger
 • meddelelser
 • forkyndelser
 • tilsigelser
 • retsafgørelser
 • øvrige processkrifter som anført i lovgivningen (rapporter fra den beskikkede bobestyrer/likvidator, rekonstruktionsplaner og bekendtgørelser).

Afsnittet "Skyldnere — fysiske personer, der har gæld, som ikke udspringer af virksomhedsdrift" i insolvensbulletinen indeholder de sagsakter, der er fastsat ved lov nr. 151/2015 om fysiske personers insolvens.

Hvordan er webstedet for insolvensbulletinen opbygget?

Webstedet for insolvensbulletinen giver adgang til følgende dokumenter og oplysninger:

 • gratis oplysninger
 • oplysninger om opbygningen af det rumænske virksomhedsregister, direktoratet for insolvensbulletinen
 • specifik lovgivning, blanketter og processkrifter.

Insolvensbulletinens websted indeholder følgende afsnit:

 • oplysninger om oprettelse af insolvensbulletinen
 • retsakter
 • den organisatoriske opbygning af det rumænske virksomhedsregister, virksomhedsregistrets kontorer, der er tilknyttet domstolene, og insolvensbulletinen
 • en juridisk ordbog (om insolvens)
 • statistik om insolvensbulletinen
 • gebyrsatser
 • kontaktoplysninger.

Blanketterne fra insolvensbulletinen findes på onlineportalen for det nationale kontor for virksomhedsregistret i afsnittet om insolvensbulletinen. Insolvensbulletinen omfatter følgende afdelinger:

1. tjenester inden for insolvensbulletinen:

 • "den elektroniske insolvensbulletin" (mod gebyr)
 • "resumé af udgaverne af insolvensbulletinen" (gratis oplysninger)
 • "personer, der henvises til i insolvensbulletinen" (gratis oplysninger)

2. blanketter til offentliggørelse i insolvensbulletinen:

 • elektroniske blanketter til offentliggørelse i insolvensbulletinen
 • papirblanketter til insolvensbulletinen

3. blanketter til indsendelse af oplysninger til insolvensbulletinen:

 • elektroniske blanketter med oplysninger til insolvensbulletinen
 • papirblanketter med oplysninger til insolvensbulletinen

4. statistikker.

Er der gratis adgang til det rumænske insolvensregister?

Insolvensbulletinen offentliggøres elektronisk. Der er onlineadgang til den elektroniske udgave af bulletinen på:

Der er forskellige former for adgang til bulletinens tjenester:

 • Der er gratis adgang til insolvensbulletinens officielle websted, og der kræves ikke forudgående registrering.
 • Der gives adgang til det rumænske virksomhedsregisters onlineportal, når man lader sig registrere som bruger.
 • Der gives adgang til "den elektroniske insolvensbulletin" ved registrering som bruger og mod betaling af abonnement.
 • Der er gratis adgang til både "Resuméer af insolvensbulletiner" og til "Personer, der henvises til i insolvensbulletinen", blot man registrerer sig først.
 • adgang til tjenesten: "Personer, der henvises til i insolvensbulletinen" i afsnittet "Skyldnere — fysiske personer, der har gæld, som ikke udspringer af virksomhedsdrift" kræver godkendelse, og skyldnere, fordringshavere, beskikkede bobestyrere og likvidatorer har gratis adgang (til insolvenssager, hvori de indgår i en af disse egenskaber), mens insolvenskommissionerne og retterne har gratis adgang til alle insolvenssager.

Hvordan søger jeg i det rumænske insolvensregister?

Man kan søge i tjenesten "den elektroniske insolvensbulletin" ved hjælp af følgende kriterier: insolvensbulletinens nummer og udgivelsesår, skyldnerens navn, momsregistreringsnummer, registreringsnummer i virksomhedsregistret, retssagens journalnummer og insolvensbulletinens offentliggørelsesperiode. Mod betaling af abonnement gives der adgang til offentliggjorte insolvensbulletiner, som indeholder procesdokumenter i deres fulde længde.

Under "Resuméer af insolvensbulletiner" kan der søges på nummer og dato. Der er gratis adgang til følgende oplysninger:

 • typen af processkrift, som er offentliggjort i bulletinen (f.eks.: stævning, beslutning om at indlede insolvensbehandling, forkyndelse af indledning af insolvensbehandlingen, tilsigelse til kreditormøde, aktivitetsrapport, omstruktureringsplan, beslutning om at indlede en konkursprocedure, forkyndelse af indledning af en konkursprocedure, fordelingsplan, endelig rapport, afslutning af insolvensbehandlingen osv.)
 • navne på de personer, der henvises til i processkrifterne
 • regionen, hvor den pågældende juridiske persons hovedsæde er registreret
 • skattemæssig identifikationskode,
 • registreringsnummer.

Man kan søge i tjenesten "Personer, der henvises til i insolvensbulletinen" ved hjælp af følgende kriterier: insolvensbulletinens nummer og udgivelsesår, skyldnerens navn, skattemæssig identifikationskode, registreringsnummer i virksomhedsregistret, retssagens journalnummer og insolvensbulletinens offentliggørelsesperiode. Der er gratis adgang til følgende oplysninger:

 • navn
 • skattemæssig identifikationskode,
 • personnummer på de personer, der henvises til i processkrifterne
 • regionen, hvor den pågældende juridiske persons hovedsæde er registreret
 • sagsnummer og navnet på den ret, hvor sagen er registreret
 • numre på de bulletiner, hvor de sagsakter findes, hvori der henvises til de pågældende personer
 • proceduretype
 • i givet fald indholdet af den første dom, der er afsagt efter sagens indledning.

I tjenesten "Personer, der henvises til i insolvensbulletinen" i afsnittet "Skyldnere — fysiske personer, der har gæld, som ikke udspringer af virksomhedsdrift" kan der søges på skyldnerens efternavn, fornavn, personnummer, fødselsdato og fødested, insolvensbulletinens nummer og årgang, insolvensbehandlingens sagsnummer og udgivelsesperioden. Der er adgang til følgende oplysninger:

 • skyldnerens efternavn og fornavn
 • skyldnerens personnummer
 • skyldnerens bopæl
 • den beskikkede bobestyrers/likvidators navn og adresse
 • de offentliggjorte sagsakter — navn, nummer, dato, ret/insolvenskommission, bulletinens nummer og dato, insolvensbehandlingstype.

I tjenesten "Insolvensbulletin" i afsnittet "Skyldnere — fysiske personer, der har gæld, som ikke udspringer af virksomhedsdrift" kan der søges på skyldnerens efternavn, fornavn, personnummer, fødselsdato og fødested, insolvensbulletinens nummer og årgang, insolvensbehandlingens sagsnummer og udgivelsesperioden. Der er adgang til de numre af insolvensbulletinen, hvor afsnittet "Skyldnere — fysiske personer, der har gæld, som ikke udspringer af virksomhedsdrift" indeholder procesdokumenterne i deres fulde længde.

Det rumænske insolvensregisters historie

Insolvensbulletinen blev oprettet i 2006 ifølge lov nr. 86/2006 om insolvensbehandling.

Insolvensbulletinens afsnit "Skyldnere — fysiske personer, der har gæld, som ikke udspringer af virksomhedsdrift" er udkommet siden 2018.

Den rumænske insolvensbulletins vigtigste formål er løbende optimering af det elektroniske system for stævninger, meddelelser, tilsigelser og forkyndelser af offentliggjorte procesdokumenter.

Fordele ved det rumænske insolvensregister

Udgivelsen af insolvensbulletinen indebærer konkrete fordele:

 • Den fremskynder insolvensbehandlingen, idet den forenkler forkyndelsen af begæringer, tilsigelser, forkyndelser og retsafgørelser samt overbringelse af andre processkrifter fra retterne og de beskikkede bobestyrere/likvidatorer, idet der således gennemføres en elektronisk kommunikationsprocedure.
 • Den forener og standardiserer processkrifterne fra retterne og de beskikkede bobestyrere/likvidatorer.
 • Den bidrager til etableringen af en national database over processkrifter, som udsendes af retter og beskikkede bobestyrere/likvidatorer (f.eks. begæringer, meddelelser, domme, tilsigelser, forkyndelser, rapporter og rekonstruktionsplaner).
 • Den letter hurtig registrering i virksomhedsregistret og/eller andre registre med henblik på de forkyndelser, der kræves ifølge lov nr. 85/2014 om procedurer for forebyggelse af insolvens og insolvensprocedurer.
 • Den giver interesserede mulighed for at få adgang til processkrifterne fra retter og beskikkede bobestyrere/likvidatorer.

Relevante links:

Den rumænske insolvensbulletins officielle websted

Det rumænske virksomhedsregisters officielle websted

Afsnittet "Skyldnere — fysiske personer, der har gæld, som ikke udspringer af virksomhedsdrift" i insolvensbulletinen

Onlineportalen for det nationale kontor for virksomhedsregistret

Sidste opdatering: 25/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.