Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Insolvensregistre

Rumænien

Dette afsnit giver et overblik over insolvensbulletinen – det rumænske insolvensregister, der forvaltes af justitsministeriet (det rumænske virksomhedsregister).

Indholdet er leveret af
Rumænien

Hvad indeholder det rumænske insolvensregister?

Insolvensbehandling i Rumænien

Insolvensbulletinen offentliggøres af det nationale kontor for virksomhedsregistret og indeholder begæringer, meddelelser, indkaldelser og forkyndelse af processkrifter fra retter og beskikkede bobestyrere/likvidatorer i forbindelse med insolvensbehandling ifølge lov nr. 85/2014 om procedurer til forebyggelse af insolvens og insolvensprocedurer.

Den almindelige insolvensbehandling gælder for:

1. erhvervsdrivende (alle, der driver virksomhed) bortset fra erhvervsdrivende i liberale erhverv, og erhvervsdrivende, hvis insolvens er omfattet af særlige regler.

Den forenklede insolvensbehandlinggælder for:

1. erhvervsdrivende

 • selvstændige
 • enkeltmandsvirksomheder og familievirksomheder

2. skyldnere, der opfylder en række særlige betingelser, dvs.:

 • de ejer ingen aktiver
 • dokumenterne vedrørende oprettelsen af deres virksomhed eller regnskabsdokumenterne er bortkommet
 • deres bobestyrer er forsvundet
 • deres hovedsæde findes ikke længere eller er et andet end det, der er indberettet til virksomhedsregistret de har ikke indsendt de dokumenter, der kræves ifølge lovgivningen
 • deres virksomhed er blevet opløst forud for fremsættelsen af begæringen
 • de har angivet, at de har til hensigt at erklære sig konkurs, eller de kan ikke blive omfattet af rekonstruktionsbehandling.

Siden udgangen af juni 2014 har insolvens været omfattet af lov nr. 85/2014 om procedurer til forebyggelse af insolvens og insolvensprocedurer, hvis bestemmelser gælder for behandling, der er indledt efter lovens ikrafttræden. Behandling, der er indledt, inden lov nr. 85/2014 trådte i kraft, er fortsat underlagt bestemmelserne i lov nr. 85/2006 om insolvensbehandling.

Insolvensbulletinen

Hvilke oplysninger indeholder den?

Insolvensbulletinen indeholder alle processkrifter fra retterne og de beskikkede bobestyrere/likvidatorer i forbindelse med insolvensbehandling, dvs.:

 • stævninger
 • meddelelser
 • underretninger
 • indkaldelser
 • retsafgørelser
 • øvrige processkrifter som anført i lovgivningen (rapporter fra den beskikkede bobestyrer/likvidator, rekonstruktionsplaner og bekendtgørelser).

Hvordan er webstedet for insolvensbulletinen opbygget?

Webstedet for insolvensbulletinen giver adgang til følgende dokumenter og oplysninger:

 • gratis oplysninger
 • oplysninger om opbygningen af det rumænske virksomhedsregister, direktoratet for insolvensbulletinen
 • specifik lovgivning, blanketter og processkrifter.

Insolvensbulletinens websted indeholder følgende afsnit:

 • oplysninger om oprettelse af insolvensbulletinen
 • retsakter
 • den organisatoriske opbygning af det rumænske virksomhedsregister, virksomhedsregistrets kontorer, der er tilknyttet domstolene, og insolvensbulletinen
 • en juridisk ordbog (om insolvens)
 • statistik om insolvensbulletinen
 • interinstitutionelle relationer
 • kontaktpunkter.

Blanketterne fra insolvensbulletinen findes på onlineportalen for det nationale kontor for virksomhedsregistret i afsnittet om insolvensbulletinen. Insolvensbulletinen omfatter følgende afdelinger:

1. tjenester inden for insolvensbulletinen:

 • "den elektroniske insolvensbulletin" (mod gebyr)
 • "resumé af udgaverne af insolvensbulletinen" (gratis oplysninger)
 • "personer, der omtales i insolvensbulletinen" (gratis oplysninger)

2. blanketter til offentliggørelse i insolvensbulletinen:

 • elektroniske blanketter til offentliggørelse i insolvensbulletinen
 • papirblanketter til insolvensbulletinen

3. blanketter til indsendelse af oplysninger til insolvensbulletinen:

 • elektroniske blanketter med oplysninger til insolvensbulletinen
 • papirblanketter til insolvensbulletinen

4. statistikker

Er der gratis adgang til det rumænske insolvensregister?

Insolvensbulletinen offentliggøres elektronisk. Der er onlineadgang til den elektroniske udgave af bulletinen fra

Der er forskellige former for adgang til bulletinens tjenesteydelser:

 • Der er gratis adgang til insolvensbulletinens officielle websted, og der kræves ikke forudgående registrering.
 • Der gives adgang til det rumænske virksomhedsregisters e-serviceportal, når man lader sig registrere som bruger.
 • Der gives adgang til den elektroniske insolvensbulletin ved registrering som bruger og mod betaling af abonnement.
 • Der er gratis adgang til både "Resuméer af insolvensbulletiner" og til "Personer offentliggjort i insolvensbulletinen" efter forudgående registrering.

Hvordan søger jeg i det rumænske insolvensregister?

Man kan søge i tjenesten "Onlinebulletin om insolvensbehandling" ved hjælp af følgende kriterier: nummer og offentliggørelsesår for insolvensbulletinen, skyldnerens navn, momsregistreringsnummer, registreringsnummer i virksomhedsregistret, retssagens journalnummer og insolvensbulletinens offentliggørelsesinterval. Mod betaling af abonnement gives der adgang til offentliggjorte insolvensbulletiner, som indeholder procesdokumenter i deres fulde længde.

Under "Resuméer af insolvensbulletiner" kan der søges på nummer og dato. Der er gratis adgang til følgende oplysninger:

 • typen af processkrift, som er offentliggjort i bulletinen (f.eks.: begæring, beslutning om at indlede insolvensbehandling, meddelelse om indledning af insolvensbehandlingen, indkaldelse til kreditormøde, aktivitetsrapport, omstruktureringsplan, beslutning om at indlede en konkursprocedure, fordelingsplan, endelig rapport, afslutning af insolvensbehandlingen osv.)
 • navne på de personer, der henvises til i processkrifterne
 • regionen, hvor den pågældendes hovedsæde er registreret
 • skattemæssig identifikationskode,
 • registreringsnummer

Under "Personer offentliggjort i insolvensbulletinen" kan der søges på nummer og offentliggørelsesår, skyldnerens navn, momsregistreringsnummer, registreringsnummer i virksomhedsregistret, retssagens journalnummer og offentliggørelsesinterval. Der er gratis adgang til følgende oplysninger:

 • navn
 • skattemæssig identifikationskode,
 • registreringsnummer på de personer, der henvises til i processkrifterne
 • regionen, hvor den pågældendes hovedsæde er registreret
 • sagsnummer og navnet på den ret, hvor sagen er registreret
 • numre på bulletinerne, hvor de sagsakter findes, hvori der henvises til de pågældende personer
 • proceduretype
 • i givet fald indholdet af den første dom, der er afsagt efter sagens indledning.

Det rumænske insolvensregisters historie

Insolvensbulletinen blev oprettet i 2006 ifølge lov nr. 86/2006 om insolvensbehandling.

Den rumænske insolvensbulletins vigtigste formål er løbende optimering af det elektroniske system for stævninger, meddelelser, indkaldelser og forkyndelser af offentliggjorte procesdokumenter.

Fordele ved det rumænske insolvensregister

Udgivelsen af insolvensbulletinen indebærer konkrete fordele:

 • Den fremskynder insolvensbehandlingen, idet den forenkler forkyndelsen af begæringer, indkaldelser, meddelelser og retsafgørelser samt overbringelse af andre processkrifter fra retterne og de beskikkede bobestyrere/likvidatorer, idet der indføres en elektronisk kommunikationsprocedure.
 • Den forener og standardiserer processkrifterne fra retterne og de beskikkede bobestyrere/likvidatorer.
 • Den bidrager til etableringen af en national database over processkrifter, som udsendes af retter og beskikkede bobestyrere/likvidatorer (f.eks. begæringer, meddelelser, domme, indkaldelser, underretninger, rapporter og rekonstruktionsplaner).
 • Den letter hurtig registrering i virksomhedsregistret og/eller andre registre i lyset af de underretninger, der kræves efter lov nr. 85/2014 om procedurer for forebyggelse af insolvens og insolvensprocedurer.
 • Den giver interesserede mulighed for at få adgang til processkrifterne fra retter og beskikkede bobestyrere/likvidatorer.

Relevante links

Den rumænske insolvensbulletins officielle websted

Det rumænske virksomhedsregisters officielle websted

Det rumænske virksomhedsregisters e-serviceportal

Sidste opdatering: 09/07/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.