Insolvensregistre

Slovakiet

Denne side giver en oversigt over det slovakiske insolvensregister.

Indholdet er leveret af
Slovakiet

Hvad indeholder det slovakiske insolvensregister?

Insolvensregistret (register úpadcov) er et informationssystem under de offentlige myndigheder, som ligger på det slovakiske justitsministeriums hjemmeside, og ministeriet fungerer som administrator og registeransvarlig. Det indeholder oplysninger om konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling og gældssaneringsordninger, jf. artikel 10a, stk. 2, i lov nr. 7/2005 Sml. om konkurs og rekonstruktion, som ændrer og supplerer visse love, i den senest ændrede udgave.

Følgende offentliggøres i insolvensregistret:

 1. oplysninger om procedurerne ifølge lov nr. 7/2005 Sml, dvs.:
  1. fastsættelse af jurisdiktion
  2. sagens referencenummer
  3. den kompetente dommers fornavn og efternavn
  4. identifikation af kreditor og skyldner, dvs.
   4.1 for fysiske personer: fornavn, efternavn, fødested og bopæl,
   4.2 for fysiske personer med status som erhvervsdrivende: firmanavn, fornavn og efternavn, medmindre disse er de samme som firmanavnet, identifikationsnummer eller anden form for identifikation samt firmaadresse,
   4.3 for juridiske personer: firmanavn, identifikationsnummer eller anden identifikation samt hovedkontor
  5. navn på den beskikkede bobestyrer eller den beskikkede administrator
  6. den beskikkede bobestyrers eller den beskikkede administrators kontoradresse
  7. dato for indledning af konkurs- eller rekonstruktionsbehandlingen eller dato for indførelse af beskyttelse over for kreditorer
  8. dato for konkurserklæring, tilladelse til rekonstruktion eller fastsættelse af tilbagebetalingsplanen
  9. dato for afslutning af konkursbehandlingen eller rekonstruktionen
  10. angivelse af, hvorvidt der er tale om mindre konkurser eller ej
  11. nærmere oplysninger om de opståede fordringer under overholdelse af kravene til indholdet af listen over fordringer
  12. nærmere oplysninger om de opståede fordringer i konkursboet under overholdelse af kravene til indholdet af listen over fordringer i konkursboet
  13. oplysninger vedrørende bobestyrerens udarbejdelse af tilbagebetalingsplanen
  14. nærmere oplysninger om skyldners aktiver under overholdelse af kravene til indholdet af opgørelsen af aktiver, som indgår i konkursboet
  15. oplysninger vedrørende kreditorforsamlingen og kreditorudvalgets møde, dvs. sted, dato og formål for kreditorforsamlingen, kreditors fornavn og efternavn, når der er tale om en fysisk person, eller kreditors firmanavn, når der er tale om en juridisk person, angivelse af, om kreditoren er medlem af kreditorudvalget eller ej, angivelse af omfanget af kreditors stemmerettigheder og referat af mødet i kreditorudvalget
  16. oplysninger vedrørende kreditorforsamlingen ved konkurser, der hører under fjerde afdeling af lov nr. 7/2005 Sml., dvs. sted, dato og formål med kreditorforsamlingen
  17. udlodning af provenu
  18. dato for beslutningen om gældssanering, hvis den pågældende erklæres konkurs, eller hvis der er udarbejdet en tilbagebetalingsplan ifølge fjerde afdeling af lov nr. 7/2005 Sml.
  19. angivelse af, hvorvidt der er indført tilsyn
  20. oplysninger vedrørende fristerne, som sagens parter har fået til at udarbejde processkrifterne ifølge lov nr. 7/2005 Sml.
  21. angivelse af, om der er tale om en primær insolvensprocedure, en sekundær insolvensprocedure eller en territorial insolvensprocedure ifølge de specifikke bestemmelser
  22. oplysninger om muligheden for at anlægge et søgsmål ifølge de specifikke bestemmelser
  23. opfyldelsesgraden for krav fra privilegerede kreditorer og ikkesikrede kreditorer inden for rammerne af procedurerne i anden og tredje afdeling af lov nr. 7/2005 Sml.
  24. opfyldelsesgraden for krav fra kreditorer inden for rammerne af procedurerne i fjerde afdeling af lov nr. 7/2005 Sml.
 2. liste over konkursramte, der er genstand for konkursbehandling og listen over skyldnere, der er genstand for rekonstruktionsbehandling, som omfatter oplysningerne i punkt a.4
 3. liste over skyldnere, der er genstand for behandling ifølge fjerde afdeling af lov nr. 7/2005 Sml., som omfatter oplysningerne i punkt a.4
 4. yderligere oplysninger om procedurerne ifølge lov nr. 7/2005 Sml., som er offentliggjort i det officielle erhvervstidende
 5. oplysninger vedrørende de tjenester, som bobestyreren yder.

Er der gratis adgang til det slovakiske insolvensregister?

Ja, adgangen til registret og informationssøgning er gratis.

Hvordan søger jeg i det slovakiske insolvensregister?

På insolvensregistrets startside finder man en søgelinje, hvor man kan indtaste søgeteksten direkte og eventuelt præcisere, om søgningen skal foretages i kategorien "Procedurer", "Administratorer", "Aktiver" eller "Tjenesteydelser".

Det slovakiske insolvensregisters historie

Systemet blev taget i brug den 7. december 2015.

Relevante links

Insolvensregister

Sidste opdatering: 27/02/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.