Insolvensregistre

Spanien

Indholdet er leveret af
Spanien

Det spanske register over insolvensafgørelser (Registro de Resoluciones Concursales de España)

Bestemmelserne om offentlighed og anmeldelse af insolvens udgør et vigtigt element af åbenheden og retssikkerheden. I Spanien sikres dette af det offentlige insolvensregister (Registro Público Concursal), der er omfattet af artikel 198 i insolvensloven (Ley Concursal). Denne bestemmelse blev gennemført ved bekendtgørelse 892/2013 af 15. november, hvor kollegiet af justitssekretærer (Colegio de Registradores) fik ansvaret for at forvalte det offentlige insolvensregister under tilsyn af justitsministeriet.

Det offentlige insolvensregister har tre opgaver:

  • at formidle og offentliggøre beslutninger og retsakter, der skal offentliggøres i henhold til insolvensloven, samt indførelse i de relevante registre som følge af insolvensbehandlingen
  • at koordinere de forskellige offentlige registre, hvor insolvenserklæringen og de tilhørende aspekter skal forefindes
  • at udarbejde listen over insolvensbehandlere, der opfylder alle gældende lovmæssige og administrative krav. Denne funktion er imidlertid endnu ikke taget i brug.

Det offentlige insolvensregister findes på følgende adresse: http://www.publicidadconcursal.es/.

Formålet med det offentlige insolvensregister er at samle relevante oplysninger, der er indsamlet under en insolvensbehandling, og som udelukkende har informationsværdi eller skal offentliggøres med notarpåtegning.

Er der gratis adgang til det spanske insolvensregister?

Ja, adgangen til det offentlige insolvensregister er gratis.

Hvordan søger jeg i det spanske insolvensregister?

Det offentlige insolvensregister består af fire afdelinger, hvor registreringerne er klassificeret efter den konkursramte eller skyldner og i kronologisk rækkefølge:

  1. første afdeling om insolvenserklæringer: Den indeholder på den ene side afgørelser om offentliggørelse i henhold til artikel 23 i insolvensloven og på den anden side afgørelser, der attesterer anmeldelsen af forhandlinger i henhold til artikel 5a i samme insolvenslov. I denne første afdeling bekendtgøres ligeledes insolvensbehandling, der indledes i en anden medlemsstat, ifølge EU-bestemmelserne om insolvensbehandling.
  2. anden afdeling vedrørende offentliggørelse via registret: Denne indeholder påtegnede afgørelser eller afgørelser, der er indført i alle offentlige registre over fysiske og juridiske personer i henhold til artikel 24 i insolvensloven.
  3. tredje afdeling om udenretslige forlig: Denne indeholder procedurerne for udenretslige forlig, jf. afsnit X i insolvensloven, samt bestemmelser om offentliggørelse af retlig godkendelse af refinansieringsaftaler i den fjerde tillægsbestemmelse til insolvensloven.
  4. fjerde afdeling om insolvensbehandlere og bemyndigede assistenter (endnu ikke udfærdiget og indført).

Søgninger kan enten foretages ved at angive den konkursramte skyldners navn eller navnet på insolvensbehandleren, og der vil så blive overført oplysninger for hver af disse afdelinger.

Det spanske insolvensregisters historie

Insolvensloven af 2003 indeholdt ingen bestemmelser om et offentligt konkursregister, idet dette spørgsmål henhørte under ordningen om offentliggørelse i den spanske selskabsret og var baseret på bekendtgørelser i de største dagblade i de enkelte provinser. Dette førte til en stadig større lammelse af proceduren, idet bekendtgørelsen skulle afholdes af konkursboet, og dette kunne ikke altid sikre finansieringen.

Med det kongelige lovdekret 3/2009 af 27. marts godkendtes hasteforanstaltninger inden for beskatning, finansiering og konkurser i lyset af den økonomiske udvikling (Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica), og heri konsoliderede man for første gang det offentlige register i henhold til artikel 198 i insolvensloven (som oprindeligt var begrænset til offentliggørelse af navne på domfældte konkursramte samt udpegelse eller afsættelse af insolvensbehandlere), som så med tiden er blevet til det offentlige insolvensregister. Siden da er der foretaget flere ændringer af denne bestemmelse, og den er blevet suppleret med ændringer vedrørende andre bestemmelser om bekendtgørelse af visse foranstaltninger via registret. I dag gennemføres artikel 198 i insolvensloven ved kongelig bekendtgørelse 892/2013 af 15. november om regulering af det offentlige insolvensregister (Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el Registro Público Concursal).

Relevante links

https://www.mjusticia.gob.es

http://www.publicidadconcursal.es/

https://www.registradores.org

Sidste opdatering: 26/02/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.