Bankruptcy and insolvency registers

All EU member countries have insolvency and bankruptcy registers for which you can find information. These registers are in the process of being connected and becoming searchable from a central point.

The registers record, analyse and store insolvency information and make it available to the public, albeit in different forms, depending on the country:

 • countries with dedicated registers – publish information on all stages of the insolvency proceedings and the parties to the proceedings.
 • countries using other registers – the situation is more diverse. Some only publish the name and the status of a company, others include information on all stages of the proceedings.Information on national registers

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.


One-stop search

Use the link below to search – in any official EU language – national insolvency registers for:

 • information and documents on insolvency proceedings
 • documents relating to debtors

Search national registers

The information and documents you can find in these registers should be available for free.

Currently not all EU countries are available via this service. This should be rectified by mid-2019 which is the deadline set by the revised Insolvency Regulation to establish the EU-wide interconnection of national insolvency registers through the European e-Justice Portal. This future system of interconnection will contain in a harmonised way a predefined set of information ("mandatory information") on insolvency proceedings wherever they are opened in the EU.

Related links

Insolvency

Last update: 08/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Insolvensregistre - Belgien

Dette afsnit indeholder oplysninger om insolvensregistre i Belgien.

Hvad indeholder belgiske insolvensregistre?

Belgien har ikke noget centralt nationalt insolvensregister. Der findes dog forskellige instanser, der indsamler oplysninger om virksomheder og private.

 • For erhvervsdrivende virksomheder og fysiske personer findes der Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), et register med alle identifikationsoplysninger om erhvervsdrivende virksomheder og fysiske personer og deres juridiske status (især om de er under konkurs). Oplysningerne om virksomhedernes juridiske status er i øjeblikket ikke offentligt tilgængelige. Afgørelser om konkurser og rekonstruktion offentliggøres imidlertid også i Link åbner i nyt vindueMoniteur Belge, der er tilgængelig online.
 • For private findes der i Belgien en database med en række oplysninger om stærkt forgældede personer, der har valgt at indlede en procedure med henblik på kollektiv gældsafvikling. Databasen befinder sig hos den belgiske nationalbank, men er ikke offentlig.

Er der gratis adgang til insolvensregistrene i Belgien?

Ja, der er gratis adgang til Moniteur belges' database.

Hvordan søger jeg i insolvensregistret?

Der kan søges på afgørelser om konkurser og rekonstruktion i det belgiske statstidende, le Moniteur belge.

Insolvensregistrets historie

Le Moniteur belge indeholder oplysninger om virksomheder fra den 1. januar 1983 med et link til publikationer efter den 1. juni 1997.

Le Moniteur Belge indeholder ligeledes oplysninger om partnerskaber fra før den 1. juli 2003.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueBelgiens justitsministerium

Sidste opdatering: 10/07/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Insolvensregistre - Bulgarien

Denne side giver et kort overblik over det bulgarske insolvensregister.

Hvad indeholder det bulgarske insolvensregister?

Det bulgarske insolvensregister består af tre dele:

 1. Link åbner i nyt vindueEn liste over kuratorer- der kan tilgås på det bulgarske justitsministeriums hjemmeside
 2. En oversigt over salg og auktioner - der kan tilgås i sin helhed på det bulgarske økonomiministeriums hjemmeside
 3. Et register over insolvenssager - der findes i en central database.

Er der gratis adgang til registret?

Ja, der er gratis adgang til registret.

Hvordan søger man i det bulgarske insolvensregister?

På hjemmesiden kan du finde en Link åbner i nyt vinduekurator ved at søge på navnet.

Hvordan finder man frem til et bestemt salg?

Oversigten over handler findes på økonomiministeriets hjemmeside.

Det bulgarske insolvensregisters historie

Ordningen blev indført i 2009 som en del af projektet: "Aktindsigt i insolvensbehandlinger og dennes effektivitet", underprioritet 1.5: "Et gennemsigtigt og effektivt retssystem" som led i det operationelle program "forvaltningskapacitet" (OPAC), der er gennemført inden for rammerne af tilskudsordningen OPAC nr. K09-15-5-C/9.10.2009. Projektet finansieres af Den Europæiske Socialfond og Republikken Bulgariens budget.

Sidste opdatering: 10/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Insolvensregistre - Tjekkiet

Dette afsnit giver en kort præsentation af det tjekkiske insolvensregister.

Hvad indeholder det tjekkiske insolvensregister?

Link åbner i nyt vindueTjekkiets insolvensregister ejes og vedligeholdes af Link åbner i nyt vindueTjekkiets justitsministerium.

Er der gratis adgang til det tjekkiske insolvensregister?

Ja, det er gratis at benytte registret.

Søgning i det tjekkiske insolvensregister

Ved hjælp af den avancerede søgemaskine er det muligt at få adgang til det fulde indhold af registrets dokumenter i pdf-format.

Det tjekkiske insolvensregisters historie

Registret indeholder oplysninger fra den 1. januar 2008 og frem.

Sidste opdatering: 15/06/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Insolvensregistre - Danmark

Der findes ikke noget insolvensregister i Danmark.

Sidste opdatering: 07/08/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Insolvensregistre - Tyskland

På denne side kan man finde en kort beskrivelse af insolvensregistret i Tyskland.

Det tyske insolvensregister

Insolvensdekreter fra de tyske insolvensretter offentliggøres i henhold til § 9 i insolvensloven (Insolvenzordnung) på webstedet Link åbner i nyt vindueInsolvenzbekanntmachungen. Dekreterne er retligt bindende og oplysningerne er offentligt tilgængelige.

Registret forvaltes af det blandede udvalg for informationsteknik på retsområdet (Bund-Länder-Kommission für Informationstechnik in der Justiz) og ajourføres af justitsministeriet i delstaten Nordrhein-Westfalen.

Er der gratis adgang til registret?

Ja.

Søgning i insolvensregistret

Der kan kun søges via webstedet Link åbner i nyt vindueInsolvenzbekanntmachungen. På webstedet forklares det, hvordan der søges. Oplysningerne foreligger kun på tysk. Opmærksomheden henledes på, at en fuldstændig søgning i oplysningerne fra alle tyske insolvensretter kun er mulig i to uger regnet fra dagen for offentliggørelsen. Efter udløbet af denne frist skal navnet på den berørte insolvensret og mindst en af følgende oplysninger angives: Skyldnerens navn og bopæl, henholdsvis firmaets navn og hjemsted, sagsnummer, eller den registrerende rets navn, registertype eller registernummer.

Insolvensregistrets historie

Webstedet for insolvensdekreter har siden den 1. april 2002 stillet oplysninger om insolvens til rådighed for borgerne. Detaljerede angivelser af de tidsrum og procedurer, for hvilke der findes oplysninger, findes på webstedet.

Oplysningerne vedrører sager, hvor insolvenssagen endnu ikke er afsluttet. Oplysningerne slettes senest seks måneder efter sagens afslutning.

Læs mere:

Link åbner i nyt vinduedeutsches Insolvenzregister

Sidste opdatering: 05/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Insolvensregistre - Estland

Dette afsnit giver et overblik over de oplysninger om insolvens, der findes i det estiske handelsregister og den officielle publikation "Ametlikud Teadaanded" (statstidende).

Hvilken information findes der i Estland om insolvens?

Estland har ikke et selvstændigt insolvensregister, men man kan finde oplysninger om konkurs- og gældssanering for juridiske og fysiske personer i den officielle elektroniske publikation: Link åbner i nyt vindueAmetlikud Teadaanded. Derudover indeholder Link åbner i nyt vinduehandelsregistret og registret over almennyttige foreninger og fonde oplysninger om juridiske og personers og selvstændige erhvervsdrivendes konkurs.

De oplysninger, som domstole og kuratorer offentliggør i statstidende, omfatter eksempelvis:

 • tid og sted for behandlingen af en konkursbegæring og kendelser om at fratage skyldneren rådigheden over sine aktiver
 • konkursdekreter
 • indkaldelser til kreditormøder
 • godkendelser af en midlertidig fordeling af boets aktiver
 • meddelelser om afslutning af en konkursbehandling
 • meddelelser om akkordordninger

En fuldstændig liste over meddelelser, der skal offentliggøres, findes på statstidendes Link åbner i nyt vinduehjemmeside.

Følgende registreres i det estiske handelsregister og registret over almennyttige organisationer og fonde i kraft af en retsafgørelse:

 • afslutning af en konkursbehandling uden afsigelse af konkursdekret
 • konkursdekreter med angivelse af kurators navn og nationale identifikationsnummer samt anmærkning om, at den pågældende repræsenterer virksomheden
 • ophævelse af et konkursdekret og meddelelse om, at virksomhedens drift fortsættes
 • ophævelse af et konkursdekret og sletning af virksomheden fra registret
 • afslutning af konkursbehandlingen og sletning af virksomheden fra registret eller fortsættelse af virksomhedens drift
 • mægling og fristen herfor samt meddelelse om virksomhedens fortsatte drift
 • afslutning af mæglingen og genoptagelse af konkursbehandlingen med anmærkning om, at virksomheden for fremtiden repræsenteres af en kurator
 • afslutning af mæglingen ved fristens udløb og ophør af kurators medvirken
 • udpegelse af en særlig kurator i henhold til loven om særligt dækkede obligationer (pandikirjaseadus) med angivelse af vedkommendes navn og nationale identifikationsnummer ledsaget af en anmærkning om, at han eller hun repræsenterer kreditinstituttet i forbindelse med forvaltning og dispositioner over porteføljen af særligt dækkede obligationer.

Oplysninger om, at der er nedlagt forbud mod, at skyldneren eller dennes repræsentant foretager visse dispositioner eller fortsat driver virksomhed, indføres ikke i registret.

Det estiske virksomhedsregister indeholder følgende oplysninger om juridiske personer, der er gået konkurs:

 • den juridiske persons navn
 • registreringsnummer
 • adresse
 • oplysninger om kurator
 • oplysninger om medlemmer af bestyrelsen
 • oplysninger om den særlige kurator
 • dato for konkursdekretets afsigelse eller dommen eller den civile sags nummer.

Er der gratis adgang til oplysninger om insolvens?

Oplysninger fra registret kan indhentes Link åbner i nyt vindueon line og Link åbner i nyt vinduepå notarkontorerne.

Der er gratis adgang til Link åbner i nyt vindueAmetlikud Teadaanded.

Der er gratis adgang til oplysningerne i virksomhedsregistret og registret over almennyttige organisationer og fonde, ligesom det er gratis at registrere dokumenter i registerafdelingen. Der opkræves dog et gebyr for alle andre søgninger, herunder historiske registerkortoplysninger, samt adgang til årsregnskaber, vedtægter og andre dokumenter. Gebyrerne for brug af elektroniske data i virksomhedsregistret er fastsat i en Link åbner i nyt vinduebekendtgørelse udstedt af justitsministeriet.

Der opkræves et gebyr for at tilgå registeroplysninger og registrere dokumenter på et notarkontor. Gebyrerne er fastsat i Link åbner i nyt vinduelov om notarernes honorarer. I henhold til notarloven giver notarkammeret gratis adgang til offentlige og handelsrelaterede optegnelser på et notarkontor i Harju, Tartu, Pärnu og Ida-Viru.

De nærmere bestemmelser om forbud mod at drive virksomhed offentliggøres og er gratis tilgængelige Link åbner i nyt vindueonline.

Hvordan søger jeg efter oplysninger om insolvens?

I statstidende kan man søge efter oplysninger om en juridisk eller fysisk persons insolvens ved at angive dennes navn eller nationale identifikationsnummer/registreringsnummer. Det er også muligt at foretage en generel søgning efter nøgleord. Søgefunktionen gør det let at finde alle offentliggjorte meddelelser om insolvensbehandlinger. Når sagen er afsluttet, arkiveres oplysningerne med undtagelse af meddelelser vedrørende afslutning af sager, idet der er offentlig adgang til disse meddelelser i tre år.

Der kan søges efter en juridisk person eller en selvstændig erhvervsdrivende i handelsregistret ved at angive firmanavn, navn eller registreringsnummer. Under status er det angivet, om den juridiske person eller selvstændige erhvervsdrivende er gået konkurs.

Handelsregistret er sammenkoblet med søgemaskinen for insolvensregistrene på e-justice-portalen, hvilket giver virksomheder, långivere og investorer, der ønsker at investere i andre medlemsstater, mulighed for at undersøge virksomhedernes baggrund direkte i et andet lands insolvensregister. En flersproget løsning vil smidiggøre processen med at indhente grænseoverskridende insolvensoplysninger og dermed få adgang til oplysningerne selv. Der er gratis adgang til oplysningerne. Portalen har en almindelig søgefunktion, som gør det muligt at foretage søgninger i alle sammenkoblede registre med angivelse af debitors navn. Den har også en avanceret søgefunktion, hvor søgekriterierne afhænger af registret i det land, hvor søgningen foretages. I 2021 vil Ametlikud Teadaanded formentlig blive indarbejdet i e-justiceportalen, som indeholder alle obligatoriske oplysninger om offentliggørelsen af insolvensbehandlinger i henhold til artikel 24 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/848.

For Estlands vedkommende kan der søges på debitors navn og nationale identifikationsnummer/registreringsnummer.

Insolvenstjenestens historik.

Den estiske insolvenstjeneste blev indført den 1. september 1995.

Sidste opdatering: 06/09/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Insolvensregistre - Irland

Denne side indeholder oplysninger om Irlands insolvensregister.

Hvad indeholder det irske insolvensregister?

Irland har ikke et særskilt virksomhedsinsolvensregister. Oplysninger om virksomhedsinsolvens findes i Link åbner i nyt vinduedet centrale virksomhedsregister.

Registret over personlig konkurs er et manuelt register, der føres i Examiner's Office under High Court (landsretten). Det indeholder oplysninger om konkurser erklæret af High Court of Ireland.

Registret over personlig insolvens er også et manuelt register. Det er omfattet af S.I. nr. 334 af 2002 – De Europæiske Fællesskabers regler fra 2002 (personlig insolvens) 2002 og indeholder nærmere oplysninger om personlig insolvens erklæret af domstolene i andre EU-medlemsstater (som meddelt til den officielle kurator).

Er der gratis adgang til det irske insolvensregister?

Nej. Der skal betales et gebyr pr. søgning. Nærmere oplysninger om gebyret findes i afsnittet om Link åbner i nyt vindueregler og gebyrerLink åbner i nyt vindueCourts Service' websted. Gebyret skal betales, selv om søgningen giver et negativt resultat, dvs. når indtastningen ikke matcher søgekriterierne i registrene.

Hvordan søger jeg i det irske insolvensregister?

Søgninger i registret over personlig konkurs kan kun foretages ved personligt fremmøde i Examiner's Office, 2. etage, Phoenix House, Phoenix Street North, Smithfield, Dublin 7.

Det irske insolvensregisters historie

Registret over personlig konkurs indeholder oplysninger fra 1922 og frem.

Sidste opdatering: 08/12/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Insolvensregistre - Grækenland

Grækenland har ingen elektroniske insolvensregistre. Der arbejdes i øjeblikket med digitaliseringen af databaserne og deres elektroniske grænseflader.

Hvad indeholder det græske insolvensregister?

I henhold til græsk ret er der følgende former for insolvensbehandling:

 • konkurs (artikel 1-61 i lov nr. 3588/2007, artikel 13, stk. 1-4, i lov nr. 4013/2011, artikel 22, stk. 1, i lov nr. 4055/2012, artikel 1-3 i lov nr. 4446/2016 og artikel 14 i lov nr. 4491/2017)
 • særlig likvidation med fortsat erhvervsmæssig virksomhed (artikel 12 i lov nr. 4013/2011 og artikel 6 i lov nr. 4446/2016)
 • forudgående gældssanering (artikel 70-101 i lov nr. 3588/2007, artikel 22, stk. 2, i lov nr. 4055/2012, artikel 116, stk. 3, og artikel 234, stk. 1-3, i lov nr. 4072/2012 og artikel 3 ff. i lov nr. 4446/2016)
 • rekonstruktionsplan (artikel 109-123 i lov nr. 3588/2007 og artikel 7 ff. i lov nr. 4446/2016)
 • forenklet procedure for mindre konkurser (artikel 9 i lov nr. 4446/2016 og artikel 62 i lov nr. 4472/2017).

De lokale fredsdommere har kompetence til at behandle og træffe afgørelse i sager vedrørende fysiske personers konkurs.

De lokale domstole i første instans har kompetence til at behandle og træffe afgørelse i sager vedrørende enkeltmandsselskabers, interessentskabers eller kommanditselskabers, aktieselskabers, anpartsselskabers, europæiske selskabers og europæiske andelsselskabers konkurs.

Link åbner i nyt vindueDet almindelige handelsregister (GEMI) i de lokale handelskamre har kompetence til at udstede de nødvendige attester i konkurssager.

Er der gratis adgang til det græske insolvensregister?

Denne mulighed eksisterer ikke.

Hvordan søger jeg i det græske insolvensregister?

Ikke relevant

Det græske insolvensregisters historie

Ikke relevant

Sidste opdatering: 17/09/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Insolvensregistre - Spanien

Det spanske register over insolvensafgørelser (Registro de Resoluciones Concursales de España)

Bestemmelserne om offentlighed og anmeldelse af insolvens udgør et vigtigt element af åbenheden og retssikkerheden. I Spanien sikres dette af det offentlige insolvensregister (Registro Público Concursal), der er omfattet af artikel 198 i insolvensloven (Ley Concursal). Denne bestemmelse blev gennemført ved bekendtgørelse 892/2013 af 15. november, hvor kollegiet af justitssekretærer (Colegio de Registradores) fik ansvaret for at forvalte det offentlige insolvensregister under tilsyn af justitsministeriet.

Det offentlige insolvensregister har tre opgaver:

 • at formidle og offentliggøre beslutninger og retsakter, der skal offentliggøres i henhold til insolvensloven, samt indførelse i de relevante registre som følge af insolvensbehandlingen
 • at koordinere de forskellige offentlige registre, hvor insolvenserklæringen og de tilhørende aspekter skal forefindes
 • at udarbejde listen over insolvensbehandlere, der opfylder alle gældende lovmæssige og administrative krav. Denne funktion er imidlertid endnu ikke taget i brug.

Det offentlige insolvensregister findes på følgende adresse: Link åbner i nyt vinduehttp://www.publicidadconcursal.es/.

Formålet med det offentlige insolvensregister er at samle relevante oplysninger, der er indsamlet under en insolvensbehandling, og som udelukkende har informationsværdi eller skal offentliggøres med notarpåtegning.

Er der gratis adgang til det spanske insolvensregister?

Ja, adgangen til det offentlige insolvensregister er gratis.

Hvordan søger jeg i det spanske insolvensregister?

Det offentlige insolvensregister består af fire afdelinger, hvor registreringerne er klassificeret efter den konkursramte eller skyldner og i kronologisk rækkefølge:

 1. første afdeling om insolvenserklæringer: Den indeholder på den ene side afgørelser om offentliggørelse i henhold til artikel 23 i insolvensloven og på den anden side afgørelser, der attesterer anmeldelsen af forhandlinger i henhold til artikel 5a i samme insolvenslov. I denne første afdeling bekendtgøres ligeledes insolvensbehandling, der indledes i en anden medlemsstat, ifølge EU-bestemmelserne om insolvensbehandling.
 2. anden afdeling vedrørende offentliggørelse via registret: Denne indeholder påtegnede afgørelser eller afgørelser, der er indført i alle offentlige registre over fysiske og juridiske personer i henhold til artikel 24 i insolvensloven.
 3. tredje afdeling om udenretslige forlig: Denne indeholder procedurerne for udenretslige forlig, jf. afsnit X i insolvensloven, samt bestemmelser om offentliggørelse af retlig godkendelse af refinansieringsaftaler i den fjerde tillægsbestemmelse til insolvensloven.
 4. fjerde afdeling om insolvensbehandlere og bemyndigede assistenter (endnu ikke udfærdiget og indført).

Søgninger kan enten foretages ved at angive den konkursramte skyldners navn eller navnet på insolvensbehandleren, og der vil så blive overført oplysninger for hver af disse afdelinger.

Det spanske insolvensregisters historie

Insolvensloven af 2003 indeholdt ingen bestemmelser om et offentligt konkursregister, idet dette spørgsmål henhørte under ordningen om offentliggørelse i den spanske selskabsret og var baseret på bekendtgørelser i de største dagblade i de enkelte provinser. Dette førte til en stadig større lammelse af proceduren, idet bekendtgørelsen skulle afholdes af konkursboet, og dette kunne ikke altid sikre finansieringen.

Med det kongelige lovdekret 3/2009 af 27. marts godkendtes hasteforanstaltninger inden for beskatning, finansiering og konkurser i lyset af den økonomiske udvikling (Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica), og heri konsoliderede man for første gang det offentlige register i henhold til artikel 198 i insolvensloven (som oprindeligt var begrænset til offentliggørelse af navne på domfældte konkursramte samt udpegelse eller afsættelse af insolvensbehandlere), som så med tiden er blevet til det offentlige insolvensregister. Siden da er der foretaget flere ændringer af denne bestemmelse, og den er blevet suppleret med ændringer vedrørende andre bestemmelser om bekendtgørelse af visse foranstaltninger via registret. I dag gennemføres artikel 198 i insolvensloven ved kongelig bekendtgørelse 892/2013 af 15. november om regulering af det offentlige insolvensregister (Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el Registro Público Concursal).

Relevante links

Link åbner i nyt vinduehttp://www.mjusticia.es/

Link åbner i nyt vinduehttp://www.publicidadconcursal.es/

Link åbner i nyt vinduehttp://www.registradores.org/

Sidste opdatering: 06/07/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Insolvensregistre - Frankrig

Hvad indeholder det franske insolvensregister?

Frankrig har ikke et særligt register for insolvens. Landet har flere registre med afgørelser om skyldneres insolvens. Det drejer sig navnlig om afgørelser om indledning af insolvensbehandling, forlængelse af insolvensbehandlingen, forlængelse af observationsperioden, omdannelse af proceduren, afslutning af proceduren, afbrydelse eller ændring af rekonstruktionsplanen og afslutning af proceduren samt afgørelser om personlig konkurs og forbud mod at lede en virksomhed. Navnene på de beskikkede repræsentanter oplyses også.

Der er tale om følgende registre:

 • erhvervs- og selskabsregistret over erhvervsdrivende, som er fysiske personer, og kommercielle selskaber
 • erhvervsregistret over håndværkere (fysiske eller juridiske personer)
 • registret over håndværksvirksomheder i departementerne Bas-Rhin, Haut-Rhin og Moselle
 • registret over landbrugsvirksomheder.

Nogle af de ovennævnte afgørelser offentliggøres desuden i Frankrigs officielle tidende for civile og erhvervsmæssige bekendtgørelser (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales — Bodacc) og i et register over juridiske bekendtgørelser.

Hvordan søger man i de franske insolvensregistre?

Oplysningerne i registrene over juridiske bekendtgørelser, Bodacc og erhvervs- og selskabsregistret er samlet i portalen «Portail de la Publicité Légale des Entreprises», som er tilgængelig på følgende adresse: Link åbner i nyt vinduehttps://www.bodacc.fr/

Er der gratis adgang til de franske insolvensregistre?

Oplysningerne er gratis.

Hvilken periode dækker insolvensregistrene i Frankrig?

Portalen giver adgang til juridiske bekendtgørelser offentliggjort siden den 1. januar 2010 og til Bodacc-bekendtgørelser offentliggjort siden den 1. januar 2008.

Erhvervs- og selskabsregistrets websted findes på følgende adresse: Link åbner i nyt vinduehttps://www.infogreffe.fr/

Der opkræves et gebyr for de fleste af oplysningerne heri.

Sidste opdatering: 30/12/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den originale sprogudgave af denne side kroatisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Insolvensregistre - Kroatien

Et nationalt insolvensregister er et offentligt tilgængeligt onlineregister, der giver mulighed for at levere flere oplysninger til de berørte kreditorer og domstole om igangværende insolvensbehandling og undgå, at der indledes sideløbende insolvensbehandling.

Den 26. juni 2018 afsluttede justitsministeriet første fase af et projet med titlen "Insolvency Register Interconnection (IRI) for Europe", som delvis finansieres af Kommissionens "Connecting Europe-facilitet" (CEF – europæisk mekanisme for sammenkobling af transeuropæiske telenet: CEF-TC-2016-2: den europæiske e-Justice-portal), hvor Kroatien har ansøgt i samarbejde med Tyskland, Frankrig, Italien og Rumænien.

Inden for CEF prioriterer man finansiering og indførelse af de nødvendige onlinetjenester til kommunikation inden for systemet af de sammenkoblede insolvensregistre.

Link åbner i nyt vindueInsolvensregister

Insolvensregistret er oprettet i overensstemmelse med Link åbner i nyt vindueEuropa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/848 af 20. maj 2015 om insolvensbehandling.

Dataene i insolvensregistret ajourføres mindst én gang dagligt og omfatter:

 • betalingsstandsnings- og insolvensbehandling, hvor beslutningen om at iværksætte behandlingen er truffet tidligst den 1. september 2015
 • insolvensbehandling for forbrugere, hvor beslutningen om at iværksætte behandlingen er truffet tidligst den 1. januar 2016.

Kompetencen for alle data i registret henhører under de retter, hvor proceduren er indledt.

I løbet af anden fase af projektet "Insolvency Register Interconnection (IRI) for Europe" vil sammenkoblingen af de nationale insolvensregistre ske via den europæiske e-Justice-portal.

Sidste opdatering: 14/07/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Insolvensregistre - Italien

Det italienske justitsministerium er i færd med at oprette et nyt elektronisk system for data vedrørende insolvens.

Sidste opdatering: 24/02/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Insolvensregistre - Cypern

Denne side indeholder en kort introduktion til Cyperns insolvens- og likvidationsregister (Μητρώο Πτωχευσάντων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών).

Kontoret for Link åbner i nyt vindueinsolvens (Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων) modtager og administrerer aktiver for insolvente fysiske og juridiske personer og rapporterer til Link åbner i nyt vinduevirksomhedsregistrator- og bobestyrerkontoret (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη) i Link åbner i nyt vindueministeriet for handel, industri og turisme (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού). Her administreres et register over insolvente fysiske og juridiske personer. Hvis et selskab opløses, registreres dette i virksomhedsregistret. Yderligere oplysninger kan fås hos Link åbner i nyt vinduevirksomhedsregistrator- og bobestyrerkontoret.

Hvad indeholder det cypriotiske insolvensregister?

Ikke relevant.

Er der gratis adgang til det cypriotiske insolvensregister?

Ikke relevant.

Hvordan søger jeg i insolvensregistret?

Ikke relevant.

Insolvensregistrets historie

Insolvensregistret indeholder oplysninger om insolvens fra 1931 og frem.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueVirksomhedsregistrator og bobestyrer (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

Link åbner i nyt vindueMinisteriet for handel, industri og turisme (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)

Sidste opdatering: 31/10/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Insolvensregistre - Letland

Dette afsnit giver en kort oversigt over det lettiske insolvensregister.

Hvad indeholder det lettiske insolvensregister?

Det Link åbner i nyt vinduelettiske insolvensregister indeholder oplysninger om:

 • kuratorer
 • insolvenssager vedrørende fysiske og juridiske personer
 • indenretlige rekonstruktionssager
 • udenretlige rekonstruktionssager

Insolvensregistret er tilgængeligt for alle, og oplysningerne heri er pålidelige. Det er Link åbner i nyt vindueLetlands erhvervsregister, der er ansvarligt for registret.

Er der gratis adgang til det lettiske insolvensregister?

Ja, der er gratis adgang til oplysningerne i det lettiske insolvensregister, men der skal betales et gebyr, hvis man ønsker at få en udskrift fra registret.

Ønsker man en udskrift fra erhvervsregistret eller ethvert andet dokument, der indeholder en kurators eller en debitors personnummer (fysisk person), kan man rette henvendelse til erhvervsregistret eller indgive anmodningen elektronisk via portalen Link åbner i nyt vindueLatvija.lv.

Hvordan får man oplysninger fra det lettiske insolvensregister?

Kuratorer

Dette afsnit indeholder oplysninger om kuratorer, herunder:

 • fornavn
 • efternavn
 • kontoradresse og kontaktoplysninger
 • autorisationens nummer
 • autorisationens udløbsdato

Oplysninger om kuratorer, hvis autorisation er udløbet, kan findes på denne hjemmeside Link åbner i nyt vindueVēsturiskie dati (historik). Linket Izziņa (udskrift) giver adgang til alle de oplysninger, der er registreret i det lettiske insolvensregister for hver enkelt kurator.

Søgning

Søg i afsnittet Meklēt efter oplysninger om en bestemt (fysisk eller juridisk) person. Oplysningerne kan filtreres efter følgende kriterier:

 • debitors registreringsnummer (juridiske personer) eller personnummer (fysiske personer)
 • debitors navn eller titel
 • datoen for sagens indledning
 • sagstype (insolvensbehandling, indenretslig rekonstruktionsbehandling, udenretslig rekonstruktionsbehandling)
 • sagens karakter (lokal, tværnational, international).
 • status quo for sagen (igangværende sager, afsluttede sager, alle sager).

Resultaterne af søgningen vises med et link til erhvervsregistret (Uzņēmumu reģistra izziņa), hvor alle oplysninger fra insolvensregistret om en bestemt person er tilgængelige, navnlig indscannede dokumenter, der indeholder kuratorernes bemærkninger fra kreditormøderne, deres dagsordener eller meddelelser til kreditorerne.

Tidende

Fanebladet Žurnāls kan bruges til at få vist de dokumenter, der er optaget i insolvensregistret på en bestemt dato. De pr. dags dato registrerede dokumenter vises som standard. Man kan bruge kalenderen til at få vist dokumenter, der er registreret på andre datoer, eller man kan via afsnittet Mēneša žurnāls søge efter dokumenter, der er registreret en bestemt måned. Hvert dokument indeholder et link til erhvervsregistret, hvor man kan få nærmere oplysninger om bestemte insolvenssager.

Statistik

Dette afsnit indeholder forskellige statistiske oplysninger om insolvenssager og rekonstruktionssager, og der linkes til erhvervsregistret, hvor der er adgang til alle oplysninger fra insolvensregistret om en bestemt person.

Det lettiske insolvensregisters historie

Oplysningerne i insolvensregistret går tilbage til den 1. januar 2008.

Links

Link åbner i nyt vindueYderligere oplysninger om Letlands insolvensregister

Link åbner i nyt vindueDen nationale insolvensstyrelse (Maksātnespējas administrācija)

Sidste opdatering: 04/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Insolvensregistre - Litauen

Litauen har ikke et særskilt insolvensregister. Man kan tjekke en virksomheds insolvensstatus på webstedet for Link åbner i nyt vindueregistret over juridiske enheder (Juridinių asmenų registras). Der er gratis adgang til at se en virksomheds status i registret over juridiske enheder.

Sidste opdatering: 06/04/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Insolvensregistre - Luxembourg

Luxembourg har ingen registre vedrørende insolvens.

Findes der insolvensregistre i Luxembourg?

Luxembourg har ingen registre vedrørende insolvens. Konkurser anmeldes af de domstole, der har truffet afgørelse herom, til afgørelse herom, til handels- og selskabsregistret (RCS), som indlægger oplysningerne i sin database.

Skal man betale for at se konkurslisten i Luxembourg?

Konkurslisten offentliggøres månedligt i forvaltningsdelen af Luxembourgs officielle tidende, Mémorial B, og kan ses gratis på Link åbner i nyt vindueLegilux, Luxembourgs retsportal.

Desuden stiller RCS et statistikmodul gratis til rådighed Link åbner i nyt vinduepå sit websted under overskriften "Consultation – statistiques de dépôt", hvor man kan få oplysning om de konkursdekreter, der er indgivet til RCS i løbet af en bestemt månedlig periode. Disse oplysninger foreligger som lister over anmeldte konkurser. Man kan også få eksporteret disse oplysninger som en flad fil.

Hvordan søger jeg oplysninger om konkurser i Luxembourg?

Første metode: Det er muligt at søge via webstedet for handels- og selskabsregistret(Link åbner i nyt vindueRCS) på grundlag navnet (eller en del af navnet) eller personens registreringsnummer.

Stedets søgemaskine viser listen over navne, der svarer til søgningen.

Hvis man klikker på navnet på en af de viste personer, vises følgende basisoplysninger gratis:

 • IMO-nummer
 • registreringsdato
 • betegnelse
 • juridisk form
 • hovedsædets adresse
 • liste over indleverede dokumenter siden 2003
 • samt oplysning om, hvorvidt personen er under konkursbehandling.

Anden metode: Det er muligt at søge via webstedet for handels- og selskabsregistret (Link åbner i nyt vindueRCS) under overskriften "Consultations - statistiques de dépôt" gennem et statistikmodul, hvor man kan få oplysning om konkursdekreter, der er indgivet til RCS i løbet af en bestemt månedlig periode.

Tredje metode: Det er muligt at søge via webstedet for Link åbner i nyt vindueadvokatsamfundet i Luxembourg under overskriften "Faillites" på grundlag af selskabets navn, dato for konkursdekretet samt kurators navn.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueHandels- og selskabsregistret

Link åbner i nyt vindueAdvokatsamfundet i Luxembourg

Sidste opdatering: 10/01/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Insolvensregistre - Ungarn

Dette afsnit indeholder et kort overblik over det ungarske insolvensregister.

Hvad indeholder det ungarske insolvensregister?

I Ungarn har regeringen overladt etableringen og driften af insolvensregistret til den tjeneste i justitsministeriet, der har ansvaret for oplysninger om selskaber og er tilknyttet onlineproceduren for registrering af selskaber.

Enheden med ansvar for insolvensregistret udfører sine opgaver med informationsbehandling, it-udvikling og den tekniske drift og sine tekniske opgaver på sikkerhedsområdet gennem det selskab, der udgiver Ungarns officielle tidende (Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság).

Insolvensregistret findes på følgende adresse:Link åbner i nyt vinduehttps://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/.

Insolvensregistret indeholder oplysninger om alle erhvervsdrivende og organisationer i civilsamfundet, som der er indledt insolvensbehandling mod i Ungarn.

I Ungarn er insolvensbehandling omfattet af lov nr. XLIX af 1991 om konkurs- og likvidationsbehandling (a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, herefter "konkursloven"). Lov nr. CLXXV af 2011 om civilsamfundets organisationer omfatter bestemmelser om konkurs- og likvidationsbehandling af organisationer i civilsamfundet (foreninger, stiftelser). Hvad resten angår, finder bestemmelserne i konkursloven anvendelse.

Er der gratis adgang til det ungarske insolvensregister?

Der skal ikke betales noget gebyr for at søge i oplysningerne i insolvensregistret. Alle, der søger i insolvensregistret, skal forinden afgive erklæring om, at de ikke vil opbygge en database til kommerciel udnyttelse på grundlag af de data, der findes i registret, og at de ikke vil anvende de indhentede data til dette formål.

I henhold til artikel 6/N i konkursloven indeholder registret følgende oplysninger:

 • datoen for indledning af insolvensbehandling
 • retten, der har indledt insolvensbehandling, med angivelse af sagsnummer
 • undertypen af den indledte insolvensbehandling – i Ungarn enten konkursbehandling eller likvidationsbehandling
 • bestemmelserne, som kompetencen til at indlede behandlingen er baseret på (dvs. om der er tale om primær eller sekundær insolvensbehandling)
 • om skyldner er et selskab eller en juridisk person, skyldners navn, skyldners registreringsnummer, hovedsæde eller postadresse, hvis denne ikke er den samme
 • navn, postadresse eller e-mailadresse på insolvensbehandleren (den beskikkede bobestyrer, likvidator), som er udpeget til behandlingen
 • eventuelt fristen for fordringernes opståen eller en henvisning til kriterierne for beregning af denne frist
 • i givet fald datoen for afslutning af den primære insolvensbehandling
 • retten, for hvilken insolvensbehandlingen er indledt, og i givet fald fristen for indgivelse af søgsmål mod beslutningen om at indlede insolvensbehandlingen i henhold til artikel 5 eller en henvisning til kriterierne for beregning af denne frist
 • indledning og resultatet af ethvert søgsmål om omstødelse vedrørende skyldners formue, navnet på retten, der behandler sagen, og sagsreferencen
 • indledning og resultatet af enhver sag om ansvar, som påfalder skyldners direktører, tidligere direktører eller ejere i kraft af deres aktiviteter, som har skadet kreditorernes interesser, navnet på retten, der behandler sagen, og sagsreferencen
 • i givet fald angivelse af, hvorvidt der er tale om forenklet likvidationsbehandling.

Hvordan søger jeg i det ungarske insolvensregister?

Søgekriteriet vælges i en rullemenu. Ud fra det valgte skal man angive en af følgende identifikationsoplysninger for at starte en søgning i insolvensregistret:

 • virksomhedens navn,
 • identifikationsnummer i virksomhedsregistret/identifikationsnummer i registret over civilsamfundets organisationer,
 • sagsnummer.

Detaljerede oplysninger om søgeproceduren findes på følgende adresse: Link åbner i nyt vinduehttps://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/#/help

Ifølge gældende lovgivning er det ikke muligt at gennemlæse og downloade store datamængder fra insolvensregistret.

Sidste opdatering: 09/07/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Insolvensregistre - Malta

Hvilke tjenester udbydes af det maltesiske insolvensregister?

Det maltesiske insolvensregister indeholder udførlige oplysninger om sager, der indbringes for de maltesiske domstole vedrørende virksomheders eller personers insolvens, og en udvidet udgave af de oplysninger, der modtages af erhvervs- og selskabsregistret fra kuratorerne i konkursboer.

Er der gratis adgang til registret?

Ja, og det kan tilgås via følgende link:

Link åbner i nyt vinduehttps://ecourts.gov.mt/onlineservices/Insolvencies

Hvordan søger jeg i insolvensregistret?

Du kan søge enten på debitors navn, på vedkommendes cpr-nummer eller på virksomhedens registreringsnummer.

Maltas insolvensregisters historie

Før insolvensregistrets oprettelse fandtes oplysningerne om insolvente virksomheder i erhvervs- og selskabsregistret, mens domstolene lå inde med oplysningerne om insolvens- og konkurssager. Domstolenes oplysninger herom blev offentliggjort på det websted, hvor der generelt kan søges efter retssager. Borgerne fik adgang til insolvensregistret i januar 2018, og det indeholder udførlige oplysninger om tilfælde af insolvens og konkurs fra den 1. januar 2014.

Relevante links

Link åbner i nyt vinduehttps://ecourts.gov.mt/onlineservices/Insolvencies

Sidste opdatering: 04/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Insolvensregistre - Nederlandene

Denne side præsenterer kort det nederlandske insolvensregister.

Hvad indeholder det nederlandske insolvensregister?

I Nederlandene findes der tre slags insolvens:

 • konkurs
 • betalingsstandsning
 • gældssanering

Domstolene er ansvarlige for at træffe beslutninger om alle disse former for insolvens og for at vedligeholde de relevante data i deres egne registre. De er ligeledes ansvarlige for (den automatiske) overførsel af insolvensmeddelelser til retsrådet, der anvender disse meddelelser i det Link åbner i nyt vinduecentrale insolvensregister (CIR) for konkurser og betalingsstandsninger.

CIR indeholder alle oplysninger fra offentliggjorte insolvensmeddelelser, herunder:

 • personlige oplysninger
 • virksomhedsnavne
 • virksomhedens CVR-nummer
 • oplysninger om kurator og administrator
 • alle tidligere meddelelser.

Ansvarsfraskrivelse fra det nederlandske insolvensregister

Link åbner i nyt vindueDet centrale insolvensregister indeholder data om konkurs, betalingsstandsninger og gældssaneringer for fysiske personer (enkeltpersoner), der administreres i det lokale register ved forskellige domstole.

Er der gratis adgang til det nederlandske insolvensregister?

Ja, der er gratis adgang.

Der er ingen restriktioner på adgang til CIR online.

For fagfolk findes der en webbaseret tjeneste, der gør det muligt hurtigere at informere brugeren om de seneste publikationer i registret.

Hvordan søger jeg i det nederlandske insolvensregister?

Søgninger efter fysiske personer kan kun foretages ved hjælp af:

 • navn og fødselsdato
 • navn, postnummer og husnummer
 • fødselsdato, postnummer og husnummer.

Der kan foretages søgninger efter virksomheder og juridiske personer ved hjælp af:

 • navn på juridisk person/virksomhed
 • virksomhedens CVR-nummer
 • postnummer og husnummer.

Der kan også søges efter dato, domstol, publikationstype, publikationsreference eller insolvensnummer.

Det nederlandske insolvensregisters historie

CIR blev etableret den 1. januar 2005. Derfor kan alle sager, der er blevet indledt eller meddelt efter denne dato, findes i CIR.

Relevante links:

Link åbner i nyt vindueDet nederlandske insolvensregister

Sidste opdatering: 19/08/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Insolvensregistre - Østrig

Dette afsnit af portalen giver en kort introduktion til det østrigske insolvensregister.

Hvad indeholder det østrigske insolvensregister?

Det Link åbner i nyt vindueøstrigske insolvensregister ejes og vedligeholdes af det østrigske forbundsjustitsministerium. Det indeholder oplysninger om indgivelse af konkursbegæringer og om vigtige faser i processen.

Det østrigske insolvensregister offentliggøres via websiden for Ediktsdatei (database over retlige bekendtgørelser).

Er der gratis adgang til det østrigske insolvensregister?

Ja.

Hvordan søger jeg i det østrigske insolvensregister?

Detaljerede oplysninger (kun på tysk) findes på webstedet for det østrigske forbundsjustitsministerium under Link åbner i nyt vindueEdiktsdatei (database over retlige bekendtgørelser).

Det østrigske insolvensregisters historie

Det østrigske insolvensregister har eksisteret siden 1999.

Relevante links

Domstolssystemet – Østrig

Sidste opdatering: 13/08/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Insolvensregistre - Polen

Dette afsnit giver en kort introduktion til det polske insolvensregister.

Hvad indeholder det polske insolvensregister?

Webstedet for Link åbner i nyt vinduedet polske insolvensregister [rejestr podmiotów w upadłości] betragtes som en del af det nationale retsregister [Krajowy Rejestr Sądowy]. Det indeholder den samme type virksomhedsoplysninger, som normalt er inkluderet i det nationale retsregister, samt oplysninger om:

 • virksomheder
 • fonde
 • foreninger
 • andre juridiske personer, der er erklæret insolvente.

Registret indeholder også oplysninger om datoer og det specifikke indhold i insolvenserklæringerne.

Insolvensregistret ejes og vedligeholdes af Link åbner i nyt vinduedet polske justitsministerium, og oplysningerne er tilgængelige på polsk og delvis på engelsk.

Er der gratis adgang til det polske insolvensregister?

Ja, det er gratis at benytte registret.

Hvordan søger jeg i det polske insolvensregister?

Den 1. april 2009 blev der inkorporeret et nyt søgeværktøj i det polske insolvensregister, som gør det muligt at søge efter insolvente juridiske personer mv.

Sidste opdatering: 10/02/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Insolvensregistre - Portugal

Denne side indeholder en kort introduktion til det portugisiske insolvensregister.

Hvad indeholder insolvensregistret?

Det elektroniske Link åbner i nyt vindueinsolvens register omfatter følgende oplysninger:

 • Sagsnummer
 • Identifikation af den ret, hvor insolvenssagen er blevet eller er ved at blive behandlet
 • Identifikation af den insolvente person
 • Identifikation af kurator
 • Frist for anmeldelse af fordringer
 • Dato for konkursdekretets afsigelse.

Det elektroniske register giver detaljerede oplysninger om insolvenssager (se nedenfor).

Er der gratis adgang til insolvensregistret?

Nej, der er gratis adgang til registret.

Lovgivning vedrørende insolvensregistret

Det portugisiske insolvensregister er reguleret i artikel 38 i Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (insolvens- og rekonstruktionssloven), som blev vedtaget ved lovdekret nr. 53/2004 af 18. marts 2004 med senere ændringer.

Sidste opdatering: 04/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Insolvensregistre - Rumænien

Dette afsnit giver et overblik over insolvensbulletinen – det rumænske insolvensregister, der forvaltes af justitsministeriet (det rumænske virksomhedsregister).

Hvad indeholder det rumænske insolvensregister?

Insolvensbehandling i Rumænien

Link åbner i nyt vindueInsolvensbulletinen offentliggøres af det nationale kontor for virksomhedsregistret på dets onlineportal og sikrer, at stævninger, meddelelser, tilsigelser og forkyndelse af processkrifter fra retter og beskikkede bobestyrere/likvidatorer i forbindelse med insolvensbehandling varetages ifølge lov nr. 85/2014 om procedurer til forebyggelse af insolvens og insolvensprocedurer.

Afsnittet "Skyldnere — fysiske personer, der har gæld, som ikke udspringer af virksomhedsdrift" er et afsnit i insolvensbulletinen, der udgives af det nationale kontor for virksomhedsregistret på dets onlineportal med det formål under iagttagelse af persondatalovgivningen at offentliggøre insolvenskommissionens afgørelser og retslige afgørelser samt akter, hvis offentliggørelse er fastsat ved bestemmelserne i lov nr. 151/2015 om fysiske personers insolvens.

Insolvensbehandling af juridiske personer:

Den almindelige insolvensbehandling gælder for:

1. erhvervsdrivende (alle, der driver virksomhed) bortset fra erhvervsdrivende i liberale erhverv, og erhvervsdrivende, hvis insolvens er omfattet af særlige regler.

Den forenklede insolvensbehandling gælder for:

1. erhvervsdrivende

 • selvstændige
 • enkeltmandsvirksomheder og familievirksomheder

2. skyldnere, der opfylder en række særlige betingelser, dvs.:

 • de ejer ingen aktiver
 • dokumenterne vedrørende oprettelsen af deres virksomhed eller regnskabsdokumenterne er bortkommet
 • deres bobestyrer er forsvundet
 • deres hovedsæde findes ikke længere eller er et andet end det, der er indberettet til virksomhedsregistret; de har ikke indsendt de dokumenter, der kræves ifølge lovgivningen
 • deres virksomhed er blevet opløst forud for fremsættelsen af begæringen
 • de har angivet, at de har til hensigt at erklære sig konkurs, eller de kan ikke blive omfattet af rekonstruktionsbehandling.

Siden udgangen af juni 2014 har insolvens været omfattet af lov nr. 85/2014 om procedurer til forebyggelse af insolvens og insolvensprocedurer, hvis bestemmelser gælder for behandling, der er indledt efter lovens ikrafttræden. Behandling, der er indledt, inden lov nr. 85/2014 trådte i kraft, er fortsat underlagt bestemmelserne i lov nr. 85/2006 om insolvensbehandling.

Insolvensbehandling af fysiske personer, der reguleres af bestemmelserne i lov nr. 151/2015 om fysiske personers insolvens, som har været gældende siden den 1. januar 2018, finder anvendelse på en skyldner, som er en fysisk person, hvis gæld ikke udspringer af vedkommendes drift af en virksomhed, og som:

 • har haft hjemsted/bopæl/sit sædvanlige opholdssted i Rumænien i mindst seks måneder inden indgivelsen af begæringen
 • er insolvent
 • har forfalden gæld for et samlet beløb, der mindst svarer til tærskelværdien (15 gange minimumslønnen)

Insolvensbehandling af fysiske personer kan foregå:

 • på grundlag planen for indfrielse af gælden
 • ved likvidation af aktiver
 • ved en forenklet procedure

Insolvensbulletinen

Hvilke oplysninger indeholder den?

Insolvensbulletinen indeholder alle processkrifter fra retterne og de beskikkede bobestyrere/likvidatorer i forbindelse med insolvensbehandling af juridiske personer, dvs.:

 • stævninger
 • meddelelser
 • forkyndelser
 • tilsigelser
 • retsafgørelser
 • øvrige processkrifter som anført i lovgivningen (rapporter fra den beskikkede bobestyrer/likvidator, rekonstruktionsplaner og bekendtgørelser).

Afsnittet "Skyldnere — fysiske personer, der har gæld, som ikke udspringer af virksomhedsdrift" i insolvensbulletinen indeholder de sagsakter, der er fastsat ved lov nr. 151/2015 om fysiske personers insolvens.

Hvordan er webstedet for insolvensbulletinen opbygget?

Link åbner i nyt vindueWebstedet for insolvensbulletinen giver adgang til følgende dokumenter og oplysninger:

 • gratis oplysninger
 • oplysninger om opbygningen af det rumænske virksomhedsregister, direktoratet for insolvensbulletinen
 • specifik lovgivning, blanketter og processkrifter.

Insolvensbulletinens websted indeholder følgende afsnit:

 • oplysninger om oprettelse af insolvensbulletinen
 • retsakter
 • den organisatoriske opbygning af det rumænske virksomhedsregister, virksomhedsregistrets kontorer, der er tilknyttet domstolene, og insolvensbulletinen
 • en juridisk ordbog (om insolvens)
 • statistik om insolvensbulletinen
 • gebyrsatser
 • kontaktoplysninger.

Blanketterne fra insolvensbulletinen findes på Link åbner i nyt vindueonlineportalen for det nationale kontor for virksomhedsregistret i afsnittet om insolvensbulletinen. Insolvensbulletinen omfatter følgende afdelinger:

1. tjenester inden for insolvensbulletinen:

 • "den elektroniske insolvensbulletin" (mod gebyr)
 • "resumé af udgaverne af insolvensbulletinen" (gratis oplysninger)
 • "personer, der henvises til i insolvensbulletinen" (gratis oplysninger)

2. blanketter til offentliggørelse i insolvensbulletinen:

 • elektroniske blanketter til offentliggørelse i insolvensbulletinen
 • papirblanketter til insolvensbulletinen

3. blanketter til indsendelse af oplysninger til insolvensbulletinen:

 • elektroniske blanketter med oplysninger til insolvensbulletinen
 • papirblanketter med oplysninger til insolvensbulletinen

4. statistikker.

Er der gratis adgang til det rumænske insolvensregister?

Insolvensbulletinen offentliggøres elektronisk. Der er onlineadgang til den elektroniske udgave af bulletinen på:

Der er forskellige former for adgang til bulletinens tjenester:

 • Der er gratis adgang til insolvensbulletinens officielle websted, og der kræves ikke forudgående registrering.
 • Der gives adgang til det rumænske virksomhedsregisters onlineportal, når man lader sig registrere som bruger.
 • Der gives adgang til "den elektroniske insolvensbulletin" ved registrering som bruger og mod betaling af abonnement.
 • Der er gratis adgang til både "Resuméer af insolvensbulletiner" og til "Personer, der henvises til i insolvensbulletinen", blot man registrerer sig først.
 • adgang til tjenesten: "Personer, der henvises til i insolvensbulletinen" i afsnittet "Skyldnere — fysiske personer, der har gæld, som ikke udspringer af virksomhedsdrift" kræver godkendelse, og skyldnere, fordringshavere, beskikkede bobestyrere og likvidatorer har gratis adgang (til insolvenssager, hvori de indgår i en af disse egenskaber), mens insolvenskommissionerne og retterne har gratis adgang til alle insolvenssager.

Hvordan søger jeg i det rumænske insolvensregister?

Man kan søge i tjenesten "den elektroniske insolvensbulletin" ved hjælp af følgende kriterier: insolvensbulletinens nummer og udgivelsesår, skyldnerens navn, momsregistreringsnummer, registreringsnummer i virksomhedsregistret, retssagens journalnummer og insolvensbulletinens offentliggørelsesperiode. Mod betaling af abonnement gives der adgang til offentliggjorte insolvensbulletiner, som indeholder procesdokumenter i deres fulde længde.

Under "Resuméer af insolvensbulletiner" kan der søges på nummer og dato. Der er gratis adgang til følgende oplysninger:

 • typen af processkrift, som er offentliggjort i bulletinen (f.eks.: stævning, beslutning om at indlede insolvensbehandling, forkyndelse af indledning af insolvensbehandlingen, tilsigelse til kreditormøde, aktivitetsrapport, omstruktureringsplan, beslutning om at indlede en konkursprocedure, forkyndelse af indledning af en konkursprocedure, fordelingsplan, endelig rapport, afslutning af insolvensbehandlingen osv.)
 • navne på de personer, der henvises til i processkrifterne
 • regionen, hvor den pågældende juridiske persons hovedsæde er registreret
 • skattemæssig identifikationskode,
 • registreringsnummer.

Man kan søge i tjenesten "Personer, der henvises til i insolvensbulletinen" ved hjælp af følgende kriterier: insolvensbulletinens nummer og udgivelsesår, skyldnerens navn, skattemæssig identifikationskode, registreringsnummer i virksomhedsregistret, retssagens journalnummer og insolvensbulletinens offentliggørelsesperiode. Der er gratis adgang til følgende oplysninger:

 • navn
 • skattemæssig identifikationskode,
 • personnummer på de personer, der henvises til i processkrifterne
 • regionen, hvor den pågældende juridiske persons hovedsæde er registreret
 • sagsnummer og navnet på den ret, hvor sagen er registreret
 • numre på de bulletiner, hvor de sagsakter findes, hvori der henvises til de pågældende personer
 • proceduretype
 • i givet fald indholdet af den første dom, der er afsagt efter sagens indledning.

I tjenesten "Personer, der henvises til i insolvensbulletinen" i afsnittet "Skyldnere — fysiske personer, der har gæld, som ikke udspringer af virksomhedsdrift" kan der søges på skyldnerens efternavn, fornavn, personnummer, fødselsdato og fødested, insolvensbulletinens nummer og årgang, insolvensbehandlingens sagsnummer og udgivelsesperioden. Der er adgang til følgende oplysninger:

 • skyldnerens efternavn og fornavn
 • skyldnerens personnummer
 • skyldnerens bopæl
 • den beskikkede bobestyrers/likvidators navn og adresse
 • de offentliggjorte sagsakter — navn, nummer, dato, ret/insolvenskommission, bulletinens nummer og dato, insolvensbehandlingstype.

I tjenesten "Insolvensbulletin" i afsnittet "Skyldnere — fysiske personer, der har gæld, som ikke udspringer af virksomhedsdrift" kan der søges på skyldnerens efternavn, fornavn, personnummer, fødselsdato og fødested, insolvensbulletinens nummer og årgang, insolvensbehandlingens sagsnummer og udgivelsesperioden. Der er adgang til de numre af insolvensbulletinen, hvor afsnittet "Skyldnere — fysiske personer, der har gæld, som ikke udspringer af virksomhedsdrift" indeholder procesdokumenterne i deres fulde længde.

Det rumænske insolvensregisters historie

Insolvensbulletinen blev oprettet i 2006 ifølge lov nr. 86/2006 om insolvensbehandling.

Insolvensbulletinens afsnit "Skyldnere — fysiske personer, der har gæld, som ikke udspringer af virksomhedsdrift" er udkommet siden 2018.

Den rumænske insolvensbulletins vigtigste formål er løbende optimering af det elektroniske system for stævninger, meddelelser, tilsigelser og forkyndelser af offentliggjorte procesdokumenter.

Fordele ved det rumænske insolvensregister

Udgivelsen af insolvensbulletinen indebærer konkrete fordele:

 • Den fremskynder insolvensbehandlingen, idet den forenkler forkyndelsen af begæringer, tilsigelser, forkyndelser og retsafgørelser samt overbringelse af andre processkrifter fra retterne og de beskikkede bobestyrere/likvidatorer, idet der således gennemføres en elektronisk kommunikationsprocedure.
 • Den forener og standardiserer processkrifterne fra retterne og de beskikkede bobestyrere/likvidatorer.
 • Den bidrager til etableringen af en national database over processkrifter, som udsendes af retter og beskikkede bobestyrere/likvidatorer (f.eks. begæringer, meddelelser, domme, tilsigelser, forkyndelser, rapporter og rekonstruktionsplaner).
 • Den letter hurtig registrering i virksomhedsregistret og/eller andre registre med henblik på de forkyndelser, der kræves ifølge lov nr. 85/2014 om procedurer for forebyggelse af insolvens og insolvensprocedurer.
 • Den giver interesserede mulighed for at få adgang til processkrifterne fra retter og beskikkede bobestyrere/likvidatorer.

Relevante links:

Link åbner i nyt vindueDen rumænske insolvensbulletins officielle websted

Link åbner i nyt vindueDet rumænske virksomhedsregisters officielle websted

Link åbner i nyt vindueAfsnittet "Skyldnere — fysiske personer, der har gæld, som ikke udspringer af virksomhedsdrift" i insolvensbulletinen

Link åbner i nyt vindueOnlineportalen for det nationale kontor for virksomhedsregistret

Sidste opdatering: 02/09/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Insolvensregistre - Slovenien

Dette afsnit giver en introduktion til det slovenske insolvensregister. Oplysninger om prøvelse og offentliggørelse af slovenske insolvenssager er tilgængelige på internettet.

Hvad indeholder det slovenske insolvensregister?

Databasen Link åbner i nyt vinduee-INSOLV indeholder oplysninger om behandling af insolvenssager. Den indeholder ligeledes følgende oplysninger om insolvenssager:

 • udvalgte identifikationsoplysninger om den insolvente debitor
 • den domstol, der behandler sagen, og sagens serienummer
 • udvalgte identifikationsoplysninger om det beskikkede tilsyn eller kurator i insolvenssagen
 • sagens begyndelse, frist for anmeldelse af en fordring og oplysninger om øvrige processkrifter i sagen
 • i konkurssager tillige oplysninger om konkursboets værdi og om den forholdsmæssige betaling af kreditorerne.

Databasen Link åbner i nyt vinduee-Publications giver adgang til:

 • alle domstolsafgørelser (ental: sklep; flertal: sklepi) der træffes i insolvenssager, undtagen afgørelser om inkasso vedrørende lønkrav, afgørelser om beslaglæggelse af finansielle aktiver, afgørelser om ophør af inkasso vedrørende lønkrav eller beslaglæggelse af finansielle aktiver
 • meddelelser om anlæggelse af sager, meddelelser om berammelse af retsmøder og andre meddelelser eller indkaldelser til afstemninger, som domstolen udsteder i henhold til loven
 • alle protokoller fra retsmøder og møder i kreditorudvalg
 • det beskikkede tilsyns rapporter og tilhørende dokumenter
 • i sager om tvangsakkord, tillige den insolvente debitors rapporter og tilhørende dokumenter
 • fortegnelser over prøvede fordringer
 • anbringender indgivet af sagens parter og andre retsoptegnelser, der skal offentliggøres
 • i konkurssager, tillige alle indkaldelser til offentlige auktioner og opfordringer til at gøre tilbud i forbindelse med realiseringen af konkursboets aktiver.

Desuden kan der via e-Publications-databasen fås en fortegnelse over alle beskikkede tilsyn (seznam vseh upraviteljev) og over de insolvenssager, som disse behandler. Disse fortegnelser ajourføres dagligt.

Begge databaser ejes og forvaltes af AJPES, Link åbner i nyt vindueRepublikken Sloveniens agentur for offentlige juridiske registre og tilhørende tjenester (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve).

Er der gratis adgang til det slovenske insolvensregister?

Ja, der er gratis adgang. For at få adgang til registret skal man dog registrere sig som bruger på AJPES' websted for at få brugernavn og adgangskode.

Hvordan søger jeg i det slovenske insolvensregister?

Begge databaser, inklusive søgemaskinerne, findes kun på slovensk. Der kan søges efter data og dokumenter vedrørende insolvenssager indledt mod juridiske personer og eneforhandlere ved hjælp af alle tilgængelige søgekriterier, hvorimod der ved søgning efter data og dokumenter vedrørende forbrugere (fysiske personer, som ikke er eneforhandlere) kun kan anvendes visse kombinationer af data med henblik på beskyttelse af personoplysninger.

I databasenLink åbner i nyt vinduee-Publications kan man søge efter dokumenter, der er offentliggjort i forbindelse med insolvenssager. Man kan søge efter offentliggjorte dokumenter ud fra følgende søgekriterier:

 • debitortype (juridisk person, fysisk person osv.)
 • procedure (konkurs, tvangsakkord osv.)
 • dokumenttype
 • debitor (søgning på virksomhedsnavn, skatteregistreringsnummer eller identifikationsnummer)
 • juridisk form (aktieselskab, anpartsselskab osv.)
 • serienummer
 • domstol
 • aktens dato eller datoen for offentliggørelsen af dokumentet.

  Søgeresultaterne sorteres efter offentliggørelsesdato.

I Link åbner i nyt vinduee-INSOLV kan man søge efter data vedrørende insolvenssager ud fra følgende søgekriterier:

 • serienummer
 • debitor (fornavn og efternavn eller virksomhedsnavn, identifikationsnummer, adresse, fødselsdato).

Det slovenske insolvensregisters historie

Registrets oplysninger har været tilgængelige siden den 1. oktober 2008. Inden denne dato blev visse oplysninger, såsom offentlige bekendtgørelser om indledning af insolvenssager, offentliggjort i Republikken Sloveniens lovtidende (Uradni list Republike Slovenije; UL RS).

Relevante links

Link åbner i nyt vindueInsolvensregister

Sidste opdatering: 23/03/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Insolvensregistre - Slovakiet

Denne side giver en oversigt over det slovakiske insolvensregister.

Hvad indeholder det slovakiske insolvensregister?

Link åbner i nyt vindueInsolvensregistret (register úpadcov) er et informationssystem under de offentlige myndigheder, som ligger på det slovakiske justitsministeriums hjemmeside, og ministeriet fungerer som administrator og registeransvarlig. Det indeholder oplysninger om konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling og gældssaneringsordninger, jf. artikel 10a, stk. 2, i lov nr. 7/2005 Sml. om konkurs og rekonstruktion, som ændrer og supplerer visse love, i den senest ændrede udgave.

Følgende offentliggøres i insolvensregistret:

 1. oplysninger om procedurerne ifølge lov nr. 7/2005 Sml, dvs.:
  1. fastsættelse af jurisdiktion
  2. sagens referencenummer
  3. den kompetente dommers fornavn og efternavn
  4. identifikation af kreditor og skyldner, dvs.
   4.1 for fysiske personer: fornavn, efternavn, fødested og bopæl,
   4.2 for fysiske personer med status som erhvervsdrivende: firmanavn, fornavn og efternavn, medmindre disse er de samme som firmanavnet, identifikationsnummer eller anden form for identifikation samt firmaadresse,
   4.3 for juridiske personer: firmanavn, identifikationsnummer eller anden identifikation samt hovedkontor
  5. navn på den beskikkede bobestyrer eller den beskikkede administrator
  6. den beskikkede bobestyrers eller den beskikkede administrators kontoradresse
  7. dato for indledning af konkurs- eller rekonstruktionsbehandlingen eller dato for indførelse af beskyttelse over for kreditorer
  8. dato for konkurserklæring, tilladelse til rekonstruktion eller fastsættelse af tilbagebetalingsplanen
  9. dato for afslutning af konkursbehandlingen eller rekonstruktionen
  10. angivelse af, hvorvidt der er tale om mindre konkurser eller ej
  11. nærmere oplysninger om de opståede fordringer under overholdelse af kravene til indholdet af listen over fordringer
  12. nærmere oplysninger om de opståede fordringer i konkursboet under overholdelse af kravene til indholdet af listen over fordringer i konkursboet
  13. oplysninger vedrørende bobestyrerens udarbejdelse af tilbagebetalingsplanen
  14. nærmere oplysninger om skyldners aktiver under overholdelse af kravene til indholdet af opgørelsen af aktiver, som indgår i konkursboet
  15. oplysninger vedrørende kreditorforsamlingen og kreditorudvalgets møde, dvs. sted, dato og formål for kreditorforsamlingen, kreditors fornavn og efternavn, når der er tale om en fysisk person, eller kreditors firmanavn, når der er tale om en juridisk person, angivelse af, om kreditoren er medlem af kreditorudvalget eller ej, angivelse af omfanget af kreditors stemmerettigheder og referat af mødet i kreditorudvalget
  16. oplysninger vedrørende kreditorforsamlingen ved konkurser, der hører under fjerde afdeling af lov nr. 7/2005 Sml., dvs. sted, dato og formål med kreditorforsamlingen
  17. udlodning af provenu
  18. dato for beslutningen om gældssanering, hvis den pågældende erklæres konkurs, eller hvis der er udarbejdet en tilbagebetalingsplan ifølge fjerde afdeling af lov nr. 7/2005 Sml.
  19. angivelse af, hvorvidt der er indført tilsyn
  20. oplysninger vedrørende fristerne, som sagens parter har fået til at udarbejde processkrifterne ifølge lov nr. 7/2005 Sml.
  21. angivelse af, om der er tale om en primær insolvensprocedure, en sekundær insolvensprocedure eller en territorial insolvensprocedure ifølge de specifikke bestemmelser
  22. oplysninger om muligheden for at anlægge et søgsmål ifølge de specifikke bestemmelser
  23. opfyldelsesgraden for krav fra privilegerede kreditorer og ikkesikrede kreditorer inden for rammerne af procedurerne i anden og tredje afdeling af lov nr. 7/2005 Sml.
  24. opfyldelsesgraden for krav fra kreditorer inden for rammerne af procedurerne i fjerde afdeling af lov nr. 7/2005 Sml.
 2. liste over konkursramte, der er genstand for konkursbehandling og listen over skyldnere, der er genstand for rekonstruktionsbehandling, som omfatter oplysningerne i punkt a.4
 3. liste over skyldnere, der er genstand for behandling ifølge fjerde afdeling af lov nr. 7/2005 Sml., som omfatter oplysningerne i punkt a.4
 4. yderligere oplysninger om procedurerne ifølge lov nr. 7/2005 Sml., som er offentliggjort i det officielle erhvervstidende
 5. oplysninger vedrørende de tjenester, som bobestyreren yder.

Er der gratis adgang til det slovakiske insolvensregister?

Ja, adgangen til registret og informationssøgning er gratis.

Hvordan søger jeg i det slovakiske insolvensregister?

På Link åbner i nyt vindueinsolvensregistrets startside finder man en søgelinje, hvor man kan indtaste søgeteksten direkte og eventuelt præcisere, om søgningen skal foretages i kategorien "Procedurer", "Administratorer", "Aktiver" eller "Tjenesteydelser".

Det slovakiske insolvensregisters historie

Systemet blev taget i brug den 7. december 2015.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueInsolvensregister

Sidste opdatering: 09/04/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Insolvensregistre - Finland

Finland har to offentlige insolvensregistre: registret over konkurser og rekonstruktioner og registret over gældssanering, som man kan søge i gratis via informationstjenesten, som det finske center for retsregistret stiller til rådighed.

Link åbner i nyt vindueInsolvensregistret er en informationstjeneste, der udbydes af retsregistret i Finland.

Hvad indeholder det finske insolvensregister?

Registret indeholder oplysninger om insolvens, der stammer fra Link åbner i nyt vindueregistret over konkurser og rekonstruktioner og Link åbner i nyt vindueregistret over gældssanering i forbindelse med gæld indgået inden for rammerne af privatpersoners økonomiske aktiviteter. Registret indeholder oplysninger om begæringer og afgørelser vedrørende konkurser og rekonstruktioner og f.eks. om periode og sted for kreditormødet, fristen for anmeldelse af fordringer i forbindelse med konkurser og nærmere oplysninger om kurator.

Når det drejer sig om oplysninger om gældssanering og gæld indgået som personlige lån, kan man henvende sig direkte til Link åbner i nyt vinduecentret for retsregistret, som udleverer oplysningerne gratis.

Er der gratis adgang til det finske insolvensregister?

Ja, adgangen er gratis.

Hvordan søger jeg i det finske insolvensregister?

Søgningen kan foretages på grundlag af skyldners navn, virksomhedernes nationale identifikationsnummer eller registreringskode og for en bestemt periode samt på grundlag af kurators eller likvidators navn.

Anmodninger vedrørende gæld indgået til personlige formål, som indgives til centret for retsregistret, skal indeholde følgende oplysninger:

 • Navnet på den person, der er genstand for anmodningen om oplysninger
 • den pågældendes identifikationsnummer
 • navn og telefonnummer på den person, der indgiver anmodningen, og adressen, hvortil oplysningerne skal sendes.

Det finske insolvensregisters historie

De pågældende registre indeholder oplysninger fra 1995 og frem.

Relevante links

Finsk

Link åbner i nyt vindueMaksukyvyttömyysrekisteri

Link åbner i nyt vindueOikeusrekisterikeskus: rekisterit

Link åbner i nyt vindueKonkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri

Link åbner i nyt vindueVelkajärjestelyrekisteri

Engelsk

Link åbner i nyt vindueLegal Register Centre: Registers

Link åbner i nyt vindueRegister of bankruptcies and restructurings

Link åbner i nyt vindueRegister of debt adjustments

Svensk

Link åbner i nyt vindueRättsregistercentralen: register

Link åbner i nyt vindueKonkurs- och företagssaneringsregistret

Link åbner i nyt vindueSkuldsaneringsregistret

Sidste opdatering: 10/07/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Insolvensregistre - Sverige

Denne side indeholder oplysninger om det svenske insolvensregister.

Hvilke oplysninger indeholder det svenske insolvensregister?

Det svenske selskabsregister (Bolagsverket) fører flere registre med oplysninger om registrerede selskaber. Bolagsverket fører ikke et enkelt, sammenhængende register over fysiske eller juridiske personer, som er erklæret konkurs. Der findes et register, som føres af Bolagsverket, over fysiske personer og ejendomme, som er erklæret konkurs. Oplysninger om virksomheder, der er erklæret konkurs, er imidlertid registreret i flere forskellige virksomhedsregistre, som forvaltes af Bolagsverket. Adgang til oplysninger om fysiske personer, ejendomme og virksomheder fra de registre, som føres af Bolagsverket, fås via en internetsøgemaskine.

I det følgende benævnes oplysninger om virksomheders, fysiske personers og ejendommes konkurs i Bolagsverkets forskellige registre "det svenske insolvensregister" (herunder både oplysninger, som er tilgængelige via internet Link åbner i nyt vinduesøgemaskinen og gennem direkte kontakt til Link åbner i nyt vindueBolagsverket).

Registret indeholder oplysninger om virksomheder, fysiske personer og ejendomme på forskellige konkursstadier. Registret indeholder generelt følgende type oplysninger:

 • Dato for indledning af konkursbehandlingen
 • Navn på den ansvarlige domstol
 • Navn, adresse og registreringsnummer/personnummer på den relevante skyldner
 • Status for behandlingen
 • Navn og adresse på kurator

Registret ejes og forvaltes af Bolagsverket.

Det er kun oplysninger fra domstolene, som indføres i registret. Oplysningerne indføres samme dag, som Bolagsverket modtager dem fra domstolen. Når en fysisk person erklæres konkurs, indføres oplysningerne i de virksomhedsregistre, som den fysiske person kan være registreret i.

Er adgang til det svenske insolvensregister gratis?

Oplysningerne i det svenske konkursregister udleveres gratis ved telefonisk henvendelse til Bolagsverket. Anmodninger om skriftlige oplysninger fra registret pålægges i de fleste tilfælde et gebyr.

Adgang til oplysninger om virksomheders konkursstatus via internetsøgemaskinen er gratis. Yderligere oplysninger er kun tilgængelige for registrerede og betalende brugere.

Hvordan søger man i det svenske insolvensregister?

Enhver kan kontakte Bolagsverket pr. brev, e-mail eller telefon og anmode om oplysninger i registret. Med internetsøgemaskinen kan der søges i registret på virksomhedsnavn, personnavn, registreringsnummer eller personnummer. 

Det svenske insolvensregisters historie

Oplysningerne i registret opbevares i en periode på fem år.

Sidste opdatering: 01/05/2010

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Insolvensregistre - England og Wales

Dette afsnit giver et kort overblik over insolvensregistret i England og Wales.

Hvad tilbyder insolvenstjenesten for England og Wales?

Insolvenstjenesten for England og Wales fører lovbestemte registre over hvert tilfælde af insolvens, konkurs og gældssanering. Insolvensregistret, der samler alle disse registre, indeholder oplysninger om:

 • konkurser, som er igangværende eller er blevet afsluttet inden for de seneste tre måneder
 • gældssaneringskendelser, der er igangværende eller er blevet afsluttet inden for de seneste tre måneder
 • igangværende individuelle frivillige ordninger og frivillige såkaldte fast track-ordninger, herunder ordninger, der er blevet afsluttet inden for de seneste tre måneder
 • igangværende kendelser om begrænsninger ved konkurser eller den konkursramtes tilsagn herom og foreløbige kendelser om begrænsninger ved konkurser
 • igangværende kendelser om begrænsninger ved gældssanering eller den gældssaneredes tilsagn herom og foreløbige kendelser om begrænsninger ved gældssanering.

Er der gratis adgang til insolvensregistret for England og Wales?

Ja, der er gratis adgang til registret.

Hvordan søger jeg i insolvensregistret for England og Wales?

Der er adgang til registret på webstedet for Link åbner i nyt vindueThe Insolvency Service, under "Find someone". Hvis du klikker på linket for Link åbner i nyt vindueIndividual Insolvency Register, kan du foretage søgninger i registret på en persons eller en virksomheds navn.

Kort om insolvenstjenesten for England og Wales

Insolvency Service er et forvaltningsorgan under ministeriet for erhverv, innovation og erhvervskompetencer, som gennem en offentlig bobestyrer varetager følgende funktioner:

 • administrerer og efterforsker sager om konkurs, enkeltpersoner, der er genstand for gældssaneringskendelser, virksomheder og partnerskaber, der er opløst ved dom, samt fastslår årsagerne til deres insolvens.
 • virker som forvalter/kurator, hvis der ikke er udpeget en sådan fra den private sektor
 • virker som forvalter af og tilsynsførende for de såkaldte individuelle frivillige fast track-ordninger.

Insolvenstjenesten varetager også nedenstående opgaver:

 • optager rapport om forseelser begået af konkursramte og enkeltpersoner, der er omfattet af gældssaneringskendelser, og bestyrelsesmedlemmer
 • vurderer uegnede bestyrelsesmedlemmers inhabilitet i alle selskabskonkurser
 • vurderer konkurskendelser og konkursramtes tilsagn samt gældssaneringskendelser og tilsagn herom
 • autoriserer og regulerer insolvenshvervet
 • vurderer ved lov fastsatte rettigheder til fratrædelsesgodtgørelser i sager, hvor en arbejdsgiver er erklæret konkurs
 • leverer bank-- og investeringstjenester vedrørende midler fra konkursboer og likvidationer
 • gennemfører fortrolige undersøgelser af virksomheder, hvis det er i offentlighedens interesse
 • rådgiver ministre, ministerier og statslige organer om insolvens, afskedigelser og dertil knyttede spørgsmål
 • informerer offentligheden om anliggender vedrørende insolvens, afskedigelser og efterforskninger via sit websted, publikationer og Insolvency Enquiry Line (insolvenstjenestens helpline).

Ansvarsfraskrivelse fra det engelske og walisiske insolvensregister

Nedenfor ses insolvensregistrets ansvarsfraskrivelse, som kan findes på webstedet:

"Selvom der gøres alle bestræbelser på at sikre, at oplysningerne i dette register er nøjagtige, kan der indtræffe fejl. Hvis man finder oplysninger, som forekommer ukorrekte eller udeladt, bedes dette meddelt os via de links, der findes her på webstedet, således at vi kan undersøge sagen og om nødvendigt korrigere databasen.

Insolvenstjenesten påtager sig ikke ansvaret for fejl eller udeladelser, der skyldes forsømmelighed eller andet. Det bedes bemærket, at insolvenstjenesten og bobestyrerne ikke kan yde juridisk eller finansiel rådgivning. Dette kan fås hos borgerservice (Citizen's Advice Bureau), en advokat, en autoriseret revisor, en autoriseret insolvensadministrator, en velanskrevet økonomisk rådgiver eller i et rådgivningscenter.

Insolvensregistret er et offentligt tilgængeligt register, og insolvenstjenesten hverken tager ansvar for eller tager skridt vedrørende tredjemands anvendelse af data fra registret".

Relevante links

Link åbner i nyt vindueThe Insolvency Service (insolvenstjenesten)

Link åbner i nyt vindueIndividual Insolvency Register (insolvensregister)

Sidste opdatering: 04/12/2015

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Insolvensregistre - Nordirland

Denne side indeholder oplysninger om insolvensregistret i Nordirland.

Hvad indeholder insolvensregistret for Nordirland?

I Nordirland findes der ikke et separat insolvensregister. Northern Ireland Court and Tribunals Service registrerer oplysninger om personer, der er blevet erklæret konkurs inden for de sidste 10 år. Disse oplysninger gemmes i en onlinedatabase, som offentligheden kan søge i mod betaling af et gebyr. Yderligere oplysninger om denne onlinesøgefacilitet findes på webstedet for Link åbner i nyt vindueNorthern Ireland Courts and Tribunals Service.

Link åbner i nyt vindueDepartment of Enterprise, Trade and Investment (Online DETI) har en insolvenstjeneste, som tager sig af anliggender vedrørende insolvens.

Insolvenstjenestens formål og rolle er at:

 • administrere og undersøge sager om konkurser og tvangslikvidationer
 • fastslå årsagerne til insolvensen
 • behandle bestyrelsesmedlemmers inhabilitet i insolvente selskaber
 • behandle enhver svigagtig handling i forbindelse med forvaltningen af insolvente virksomheder
 • regulere kuratorerhvervet
 • forvalte regnskabet for det insolvente selskab
 • affatte specifik nordirsk lovgivning om insolvens og udarbejde politikken på området.

Online DETI ejes og vedligeholdes af Department of Enterprise, Trade and Investment (erhvervsministeriet).

Er der gratis adgang til insolvensregistret for Nordirland?

Ja, der er gratis adgang.

Hvordan søger jeg i Online DETI for Nordirland?

Insolvenstjenesten fører for nærværende opdaterede registre over individuelle frivillige akkorder (IVA), hurtige frivillige akkorder (FTVA), afgørelser eller tilsagn vedrørende konkursbegrænsninger (BRO/BRU), gældssaneringer (DRO) og afgørelser eller tilsagn vedrørende gældssaneringsbegrænsninger (DRRO/DRRU).

Du kan søge efter enkeltpersoner i Link åbner i nyt vindueIVA-, DRO-, DRRO- og DRRU-registret online.

Yderligere oplysninger om insolvensregistrene findes Link åbner i nyt vindueher.

Relaterede links

Link åbner i nyt vindueOnline DETI

Link åbner i nyt vindueNorthern Ireland Court and Tribunals Service

Sidste opdatering: 14/08/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Insolvensregistre - Skotland

Denne side indeholder oplysninger om det skotske insolvensregister.

Hvad indeholder det skotske insolvensregister?

Webstedet om den skotske konkursmyndighed (Link åbner i nyt vindueAccountant in Bankruptcy) indeholder vejledning og materiale om insolvens i Skotland. Det indeholder:

 • oplysninger om lovgivning
 • et link til insolvensregistret (Link åbner i nyt vindueRegister of Insolvencies), der indeholder oplysninger om:
  • konkurser
  • konkursrestriktioner
  • beskyttede båndlæggelsesdokumenter
  • likvidationer og bobehandling vedrørende virksomheder i Skotland (herunder solvente likvidationer)
  • moratorier.

Det skotske insolvensregister indeholder ikke oplysninger om virksomhedsledelser.

På webstedet for Link åbner i nyt vindueDAS Scotland kan man få rådgivning om økonomi og gæld, materiale om godkendte økonomiske rådgivere og oplysninger om gældsafdragsordningen (en lovbestemt ordning om forvaltning af tilbagebetaling over en rimelig periode med beskyttelse mod kreditorindgreb).

Skotlands insolvensregister ejes og ajourføres af konkursmyndigheden.

DAS Register (Debt Arrangement Scheme Register) of Scotland (det skotske register for gældsafdragsordningen)

Link åbner i nyt vindueDAS Register of Scotland indeholder oplysninger om gældsafviklingsplaner, der er godkendt eller under behandling. Det indeholder også oplysninger om igangværende moratorier. DAS Register ejes og vedligeholdes af konkursmyndigheden som en del af dennes rolle som DAS-administrator.

Er der gratis adgang til det skotske insolvensregister?

Der er gratis adgang til det skotske insolvensregister. Der er også mulighed for, at kommercielle organisationer dagligt kan hente oplysninger. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Link åbner i nyt vindueroienquiries@aib.gsi.gov.uk

Er der gratis adgang til det skotske DAS Register?

Ja, adgang til DAS Register er gratis.

Hvordan søger man i Skotlands insolvensregister?

Det skotske insolvensregister er tilgængeligt online.

Hvordan søger man i DAS Register?

Der er onlineadgang til DAS Register.

Det skotske insolvensregisters historik

Søgeresultaterne i insolvensregistret omfatter oplysninger om alle igangværende konkurssager samt konkurssager, der er afsluttet inden for de seneste to år. Med hensyn til beskyttede båndlæggelsesdokumenter omfatter søgeresultaterne fra registret oplysninger om "igangværende" sager og om sager, der er afsluttet inden for det seneste år. På samme måde vil søgeresultater vedrørende bobehandlinger eller likvidationer omfatte oplysninger om "igangværende" sager og sager, der er afsluttet inden for det seneste år.

Søgninger på moratorier viser alle igangværende moratorier. Et moratorium ophæves efter seks uger eller efter afsigelsen af konkursdekretet, beskyttelse af et båndlæggelsesdokument eller godkendelse af en gældsafviklingsplan under DAS.

DAS Registers historik

Webstedet for DAS Register indeholder oplysninger om godkendte og igangværende gældsafviklingsplaner. Det indeholder også oplysninger om igangværende moratorier.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueAccountant in Bankruptcy

Link åbner i nyt vindueRegister of Insolvencies

Link åbner i nyt vindueDAS Register

Sidste opdatering: 14/07/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.