Μητρώα πτώχευσης και αφερεγγυότητας

Βέλγιο

Στην παρούσα σελίδα παρέχονται πληροφορίες για τα μητρώα αφερεγγυότητας στο Βέλγιο.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βέλγιο

Τι ισχύει όσον αφορά τα μητρώα αφερεγγυότητας στο Βέλγιο;

Στο Βέλγιο είναι σκόπιμο να γίνεται διάκριση μεταξύ επιχειρήσεων, νομικών ή φυσικών προσώπων και φυσικών προσώπων που δεν είναι επιχειρήσεις (= ιδιώτες).

 • Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, υπάρχει κεντρικό εθνικό μητρώο αφερεγγυότητας που ονομάζεται κεντρικό μητρώο φερεγγυότητας (Registre Central de la Solvabilité) και αφορά τις επιχειρήσεις που υπόκεινται σε διαδικασίες αφερεγγυότητας, δηλαδή σε διαδικασία δικαστικής αναδιοργάνωσης (réorganisation judiciaire) ή πτώχευσης https://www.regsol.be/
 • Όσον αφορά τους ιδιώτες, στο Βέλγιο υπάρχει βάση δεδομένων στην οποία τηρούνται συγκεντρωτικά ορισμένες πληροφορίες σχετικές με τα υπερχρεωμένα πρόσωπα που επέλεξαν να κινήσουν διαδικασία συλλογικής ρύθμισης χρεών. Η εν λόγω τράπεζα δεδομένων έχει δημιουργηθεί από την Εθνική Τράπεζα του Βελγίου, αλλά δεν είναι δημόσια.

Η πρόσβαση στα βελγικά μητρώα αφερεγγυότητας είναι επί πληρωμή;

Όχι, όσον αφορά την πρόσβαση.

Ναι, όσον αφορά την κατάθεση ορισμένων εγγράφων και τη διαχείριση των υποθέσεων.

Επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://dp-a.be/fr/tarifs-dpa-regsol

Μέθοδος αναζήτησης σε βελγικό μητρώο αφερεγγυότητας

Το πρώτο βήμα είναι η δημιουργία λογαριασμού.

Στις υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη μπορούν να ζητούν πρόσβαση όλοι ανεξαιρέτως. Για να αναζητήσετε μια υπόθεση, κάντε κλικ στην επιλογή « Demander l’accès à un dossier ouvert » (Αίτημα πρόσβασης σε ανοιχτή υπόθεση) στην αρχική σελίδα. Το αίτημά σας για πρόσβαση εξετάζει:

 • ο σύνδικος (curateur) — για πτωχεύσεις πριν από την 1η Μαΐου 2018
 • ο εισηγητής δικαστής (juge-commissaire) — για πτωχεύσεις μετά την 1η Μαΐου 2018
 • ο εντεταλμένος δικαστής (juge délégué) — για διαδικασίες δικαστικής αναδιοργάνωσης, όταν το αίτημα πρόσβασης υποβάλλεται από μέρος που δεν είναι πιστωτής
 • ο οφειλέτης (ή ο δικηγόρος του) — για διαδικασίες δικαστικής αναδιοργάνωσης, όταν το αίτημα πρόσβασης υποβάλλεται από πιστωτή
 • ο οφειλέτης στη διαδικασία δικαστικής αναδιοργάνωσης ή στη διαδικασία πτώχευσης, μόνον όταν:
  • το αίτημα πρόσβασης υποβάλλεται από τον δικηγόρο του οφειλέτη
  • ο οφειλέτης έχει πραγματική εμπλοκή στην υπόθεση
   .
   Αν κανένας οφειλέτης δεν έχει εμπλοκή στην υπόθεση, τα αιτήματα πρόσβασης που υποβάλει ο δικηγόρος του οφειλέτη εξετάζουν οι ακόλουθοι (βλ. επίσης ανωτέρω):
  • ο εντεταλμένος δικαστής (διαδικασίες δικαστικής αναδιοργάνωσης)
  • ο εισηγητής δικαστής (όταν η ημερομηνία της απόφασης πτώχευσης είναι μεταγενέστερη της 1ης Μαΐου 2018)
  • ο σύνδικος (όταν η ημερομηνία της απόφασης πτώχευσης είναι προγενέστερη της 1ης Μαΐου 2018)

Αν σας χορηγηθεί πρόσβαση, θα λάβετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδοποίηση. Αν δεν σας χορηγηθεί πρόσβαση, η σχετική αιτιολογία περιλαμβάνεται επίσης στην ειδοποίηση και στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εάν έχετε ήδη πρόσβαση σε μια υπόθεση και η υπόθεση αυτή περατωθεί, εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση στο αρχείο του μητρώου RegSol.

Αν δεν έχετε αποκτήσει ακόμη πρόσβαση σε υπόθεση που έχει εν τω μεταξύ περατωθεί, το αίτημα παραλαμβάνεται από τη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου επιχειρηματικών διαφορών (tribunal de l’entreprise), η οποία μπορεί στη συνέχεια να σας χορηγήσει πρόσβαση σε περατωθείσα υπόθεση που βρίσκεται στο αρχείο απευθύνοντάς σας σχετική πρόσκληση.

Περίοδος την οποία καλύπτουν τα βελγικά μητρώα αφερεγγυότητας

Το μητρώο περιέχει όλα τα δεδομένα και τα έγγραφα που αφορούν τις υποθέσεις αφερεγγυότητας, δηλαδή όλες τις πτωχεύσεις και τις διαδικασίες δικαστικής αναδιοργάνωσης που βρίσκονται σε εξέλιξη από την 1η Μαΐου 2018 και δεν έχουν περατωθεί.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Regsol

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.