Μητρώα πτώχευσης και αφερεγγυότητας

Κροατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κροατία

Το εθνικό μητρώο αφερεγγυότητας είναι ένα δημόσια διαθέσιμο ηλεκτρονικό μητρώο χάρη στο οποίο βελτιώνεται η παροχή πληροφοριών προς τους ενδιαφερόμενους πιστωτές και δικαστήρια σχετικά με τις εκκρεμείς διαδικασίες αφερεγγυότητας, ενώ αποφεύγεται η κίνηση παράλληλων διαδικασιών αφερεγγυότητας.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ολοκλήρωσε στις 26 Ιουνίου 2018 την πρώτη φάση του έργου με τίτλο «Insolvency Register Interconnection (IRI) for Europe» (σύστημα διασύνδεσης των μητρώων αφερεγγυότητας για την Ευρώπη), που χρηματοδοτείται εν μέρει από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών: CEF-TC-2016-2: διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, έργο για το οποίο η Δημοκρατία της Κροατίας υπέβαλε την υποψηφιότητά της σε σύμπραξη με τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Ρουμανία.

Προτεραιότητα του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» είναι η χρηματοδότηση και η υλοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την επικοινωνία εντός του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων αφερεγγυότητας.

Το μητρώο αφερεγγυότητας καταρτίστηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας.

Τα δεδομένα του μητρώου αφερεγγυότητας ανανεώνονται τουλάχιστον μία φορά ημερησίως και καλύπτουν:

  • τις προπτωχευτικές διαδικασίες και τις διαδικασίες αφερεγγυότητας για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση για έναρξη της διαδικασίας το νωρίτερο την 1η Σεπτεμβρίου 2015
  • τις διαδικασίες αφερεγγυότητας καταναλωτών για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση για έναρξη της διαδικασίας το νωρίτερο την 1 Ιανουαρίου 2016.

Όλα τα δεδομένα του μητρώου ανήκουν στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων στα οποία διεξάγονται οι διαδικασίες.

Η δεύτερη φάση του έργου «Insolvency Register Interconnection (IRI) for Europe» ολοκληρώθηκε επίσης και έτσι εξασφαλίστηκε η διασύνδεση των εθνικών μητρώων αφερεγγυότητας μέσω της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.