Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.
Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Μητρώα πτώχευσης και αφερεγγυότητας

Αγγλία και Ουαλία

Στην παρούσα σελίδα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το μητρώο ατομικής αφερεγγυότητας της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αγγλία και Ουαλία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τι δυνατότητες προσφέρει η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας της Αγγλίας και της Ουαλίας;

Η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας Αγγλίας και Ουαλίας (Insolvency Service of England and Wales) διατηρεί εκ του νόμου μητρώα για τις πτωχεύσεις, τους πτωχευτικούς περιορισμούς και τους περιορισμούς λόγω ελάφρυνσης χρεών. Το Μητρώο Ατομικής Αφερεγγυότητας (Individual Insolvency Register) περιέχει στοιχεία από τα τρία παραπάνω μητρώα. Συγκεκριμένα περιέχει αναλυτικά στοιχεία για τα εξής:

 • πτωχεύσεις εν εξελίξει ή οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί εντός του προηγουμένου τριμήνου
 • διαταγές ελάφρυνσης χρεών εν εξελίξει ή οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί εντός του προηγουμένου τριμήνου
 • ατομικούς πτωχευτικούς συμβιβασμούς και πτωχευτικούς συμβιβασμούς ταχείας διαδικασίας εν εξελίξει ή οι οποίοι έχουν ολοκληρωθεί εντός του προηγουμένου τριμήνου
 • διαταγές (δικαστικές ή εξώδικες) επιβολής πτωχευτικών περιορισμών και προσωρινές δικαστικές διαταγές επιβολής πτωχευτικών περιορισμών
 • διαταγές (δικαστικές ή εξώδικες) επιβολής περιορισμών λόγω ελάφρυνσης χρεών και προσωρινές δικαστικές διαταγές επιβολής περιορισμών λόγω ελάφρυνσης χρεών.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο Μητρώο Ατομικής Αφερεγγυότητας της Αγγλίας και της Ουαλίας;

Ναι, η πρόσβαση στο μητρώο παρέχεται δωρεάν.

Μέθοδος αναζήτησης στο Μητρώο Ατομικής Αφερεγγυότητας της Αγγλίας και της Ουαλίας

Το μητρώο είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας, στην ενότητα «Find someone». Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο Individual Insolvency Register, μπορείτε να κάνετε έρευνα στο μητρώο βάσει ονόματος ιδιώτη ή βάσει εμπορικής επωνυμίας.

Ιστορικό της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας της Αγγλίας και της Ουαλίας

Η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας είναι εκτελεστικός οργανισμός του Υπουργείου Επιχειρήσεων, Καινοτομίας και Επαγγελματικών Προσόντων μέσω συνδίκου πτώχευσης:

 • διαχειρίζεται και διερευνά τις υποθέσεις πτώχευσης, των ιδιωτών στους οποίους απευθύνεται διαταγή ελάφρυνσης χρεών, καθώς και εταιρειών και συμπράξεων σε δικαστική εκκαθάριση, προκειμένου να εξακριβώσει τους λόγους που οδήγησαν στην αφερεγγυότητα
 • ενεργεί ως εκκαθαριστής / σύνδικος πτωχεύσεως σε περιπτώσεις όπου δεν διορίζεται επαγγελματίας σε θέματα αφερεγγυότητας από τον ιδιωτικό τομέα
 • ενεργεί ως εντολοδόχος και επόπτης σε ατομικούς πτωχευτικούς συμβιβασμούς ταχείας διαδικασίας.

Επίσης η εν λόγω Υπηρεσία:

 • δίνει συνέχεια σε εκθέσεις για παραπτώματα που διαπράχθηκαν από πτωχεύσαντες, ιδιώτες που υπόκεινται σε διαταγές ελάφρυνσης χρεών και διευθυντικά στελέχη
 • ασχολείται με την παύση ακατάλληλων μελών του διοικητικού συμβουλίου σε όλες τις εταιρείες που πτώχευσαν
 • ασχολείται με, δικαστικές ή εξώδικες, διαταγές επιβολής πτωχευτικών περιορισμών και διαταγές ελάφρυνσης χρεών
 • χορηγεί άδειες και ρυθμίζει τα του κλάδου της αφερεγγυότητας
 • εκτιμά και καταβάλλει τις νόμιμες αποζημιώσεις λόγω απόλυσης, όταν ένας εργοδότης είναι σε νόμιμη κατάσταση πτωχεύσεως
 • παρέχει λογιστικές υπηρεσίες ακινήτων και επενδυτικές υπηρεσίες σχετικά με τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της πτώχευσης και της εκκαθάρισης
 • διενεργεί εμπιστευτικές έρευνες πραγματογνωμοσύνης για εταιρείες, όταν αυτό είναι προς το δημόσιο συμφέρον
 • παρέχει συμβουλές σε υπουργούς, κρατικές υπηρεσίες και οργανισμούς σχετικά με την αφερεγγυότητα, τις απολύσεις και συναφή θέματα
 • παρέχει πληροφορίες στο κοινό σχετικά με την αφερεγγυότητα, τις απολύσεις και τις έρευνες, μέσω του δικτυακού τόπου, δημοσιεύσεων και της γραμμής για θέματα αφερεγγυότητας (Insolvency Enquiry Line).

Αποποίηση ευθύνης του Μητρώου Ατομικής Αφερεγγυότητας Αγγλίας και Ουαλίας

Το κείμενο αποποίησης ευθύνης στον δικτυακό τόπο αναφέρει τα εξής:

«Παρότι καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ακριβείς, περιστασιακά ενδέχεται να παρουσιασθούν σφάλματα. Εάν εντοπίσετε πληροφορίες οι οποίες φαίνονται ανακριβείς ή την απουσία πληροφοριών, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους σχολίων που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, ώστε να μπορέσουμε να ερευνήσουμε το θέμα και να διορθώσουμε δεόντως τη βάση δεδομένων.

Η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις λόγω αμέλειας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας και οι σύνδικοι πτώχευσης δεν μπορούν να παράσχουν νομικές ή οικονομικές συμβουλές. Μπορείτε να ζητήσετε σχετικές συμβουλές από ένα Γραφείο Παροχής Συμβουλών στους Πολίτες (Citizen’s Advice Bureau), δικηγόρο, ειδικό λογιστή, εγκεκριμένο επαγγελματία σε θέματα αφερεγγυότητας, αναγνωρισμένο οικονομικό σύμβουλο ή κέντρο παροχής συμβουλών.

Το Μητρώο Ατομικής Αφερεγγυότητας είναι διαθέσιμο στο κοινό και η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας δεν εγκρίνει ούτε παρεμβαίνει όσον αφορά οποιαδήποτε χρήση των δεδομένων του μητρώου από τρίτους».

Σχετικοί σύνδεσμοι

Υπηρεσία Αφερεγγυότητας Αγγλίας και Ουαλίας

Μητρώο Ατομικής Αφερεγγυότητας

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/12/2015

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.