Μητρώα πτώχευσης και αφερεγγυότητας

Εσθονία

Η παρούσα σελίδα παρέχει μια σύντομη επισκόπηση των πληροφοριών για υποθέσεις αφερεγγυότητας που παρέχονται από το εμπορικό μητρώο της Εσθονίας και την επίσημη έκδοση «Ametlikud Teadaanded» [Επίσημες ανακοινώσεις].

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία

Τι πληροφορίες για υποθέσεις αφερεγγυότητας διατίθενται στην Εσθονία;

Η Εσθονία δεν διαθέτει χωριστό μητρώο αφερεγγυότητας, αλλά πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες πτώχευσης και τις διαδικασίες ρύθμισης των οφειλών νομικών και φυσικών προσώπων παρέχονται από την επίσημη ηλεκτρονική έκδοση Ametlikud Teadaanded. Επιπλέον, το εμπορικό μητρώο της Εσθονίας και το μητρώο ενώσεων και ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις πτωχεύσεις νομικών προσώπων και αυτοαπασχολουμένων.

Τα ακόλουθα αποτελούν παραδείγματα στοιχείων που καταχωρίζονται στην Ametlikud Teadaanded από τα δικαστήρια και τους συνδίκους πτώχευσης:

 • ο χρόνος και ο τόπος εξέτασης της αίτησης πτώχευσης, και ανακοίνωση σχετικά με την απαγόρευση διάθεσης περιουσιακών στοιχείων·
 • ανακοίνωση σχετικά με την κήρυξη της πτώχευσης·
 • ανακοίνωση σχετικά με τις γενικές συνελεύσεις των πιστωτών·
 • ανακοίνωση σχετικά με την έγκριση προσωρινής διανομής·
 • ανακοίνωση σχετικά με την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας·
 • ανακοίνωση σχετικά με την έγκριση σχεδίου ρύθμισης των οφειλών.

Πλήρης κατάλογος των ανακοινώσεων που πρέπει να δημοσιεύονται αναρτάται στον ιστότοπο της Ametlikud Teadaanded.

Στο εμπορικό μητρώο της Εσθονίας και στο μητρώο μη κερδοσκοπικών ενώσεων και ιδρυμάτων καταχωρίζονται, βάσει δικαστικής απόφασης, τα ακόλουθα:

 • η παύση διαδικασίας πτώχευσης χωρίς κήρυξη πτώχευσης·
 • η κήρυξη πτώχευσης, συνοδευόμενη από το ονοματεπώνυμο και τον προσωπικό κωδικό αναγνώρισης του συνδίκου πτώχευσης, καθώς και από σημείωση όπου αναφέρεται ότι ο σύνδικος εκπροσωπεί την επιχείρηση·
 • η ανάκληση κήρυξης σε πτώχευση, συνοδευόμενη από καταχώριση που καταδεικνύει συνέχιση της δραστηριότητας της επιχείρησης·
 • η ανάκληση κήρυξης σε πτώχευση και η διαγραφή της επιχείρησης από το μητρώο·
 • ο τερματισμός διαδικασίας πτώχευσης και η διαγραφή της επιχείρησης από το μητρώο ή η συνέχιση της δραστηριότητας της επιχείρησης·
 • ο συμβιβασμός και οι όροι αυτού, συνοδευόμενα από καταχώριση που καταδεικνύει συνέχιση της δραστηριότητας·
 • η ακύρωση συμβιβασμού και η επανέναρξη της διαδικασίας κήρυξης πτώχευσης, συνοδευόμενα από σημείωση όπου αναφέρεται ότι η επιχείρηση εκπροσωπείται από σύνδικο πτώχευσης·
 • η λήξη του συμβιβασμού κατά την εκπνοή της διάρκειας ισχύος του και η απαλλαγή του συνδίκου πτώχευσης·
 • ο διορισμός ειδικού διαχειριστή σύμφωνα με τον νόμο για τα εγγυημένα ομόλογα (pandikirjaseadus), συνοδευόμενος από το ονοματεπώνυμο και τον προσωπικό κωδικό αναγνώρισής του, καθώς και από σημείωση όπου αναφέρεται ότι ο ειδικός διαχειριστής εκπροσωπεί το πιστωτικό ίδρυμα όσον αφορά τη διαχείριση και τη διάθεση του χαρτοφυλακίου καλυμμένων ομολόγων.

Στο μητρώο δεν καταχωρίζονται πληροφορίες για απαγορεύσεις εμπορίας που επιβλήθηκαν στον οφειλέτη ή στο πρόσωπο που νομιμοποιείται να τον εκπροσωπεί, ή για απαγορεύσεις άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων που επιβλήθηκαν στο πρόσωπο αυτό.

Το εμπορικό μητρώο της Εσθονίας περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα πτωχευμένα νομικά πρόσωπα:

 • την επωνυμία του νομικού προσώπου·
 • τον κωδικό καταχώρισής του·
 • τη διεύθυνσή του·
 • τα στοιχεία του συνδίκου πτώχευσης·
 • τα στοιχεία των μελών του διοικητικού οργάνου·
 • τα στοιχεία του ειδικού διαχειριστή·
 • την ημερομηνία της απόφασης κήρυξης σε πτώχευση και τον αριθμό της απόφασης ή της αστικής υπόθεσης.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση σε πληροφορίες για υποθέσεις αφερεγγυότητας στην Εσθονία;

Πρόσβαση στα καταχωρισμένα δεδομένα παρέχεται διαδικτυακά και στα συμβολαιογραφεία.

Η πρόσβαση στην Ametlikud Teadaanded είναι δωρεάν.

Δεν επιβάλλεται χρέωση για τη διαδικτυακή αναζήτηση νομικών προσώπων, αυτοαπασχολουμένων και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών, για πληροφορίες σχετικά με δικαστικές διαδικασίες ή για την πρόσβαση στα στοιχεία των δελτίων καταχώρισης. Ωστόσο, επιβάλλεται χρέωση για όλες τις υπόλοιπες αναζητήσεις, περιλαμβανομένων των αναζητήσεων στο ιστορικό των δελτίων καταχώρισης και της πρόσβασης σε ετήσιες εκθέσεις, καταστατικά και άλλα έγγραφα. Τα τέλη χρήσης των ηλεκτρονικών δεδομένων που περιέχονται στο εμπορικό μητρώο καθορίζονται σε κανονισμό του υπουργού Δικαιοσύνης.

Επιβάλλεται χρέωση για την πρόσβαση σε στοιχεία του μητρώου και στα έγγραφα φακέλου από συμβολαιογραφικό γραφείο. Οι σχετικές χρεώσεις καθορίζονται στον νόμο για τις συμβολαιογραφικές αμοιβές. Σύμφωνα με τον νόμο για τους συμβολαιογράφους, το συμβολαιογραφικό επιμελητήριο εξασφαλίζει δωρεάν πρόσβαση σε δημόσια αρχεία και επιχειρηματικά αρχεία που τηρούνται στα συμβολαιογραφεία στις κομητείες Harjumaa, Tartumaa, Pärnumaa και Ida-Virumaa.

Πληροφορίες για τις απαγορεύσεις εμπορίας δημοσιεύονται και διατίθενται δωρεάν στο διαδίκτυο.

Μέθοδος αναζήτησης πληροφοριών για υποθέσεις αφερεγγυότητας

Αναζήτηση στην Ametlikud Teadaanded για πληροφορίες σχετικά με την αφερεγγυότητα νομικού ή φυσικού προσώπου μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάση την επωνυμία / το όνομα ή τον προσωπικό κωδικό αναγνώρισης / τον κωδικό καταχώρισης, ενώ γενική αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης με λέξη-κλειδί. Με τη λειτουργία αναζήτησης μπορούν να βρεθούν εύκολα όλες οι δημοσιευμένες ανακοινώσεις σχετικά με διαδικασίες αφερεγγυότητας. Μετά τη λήξη της εκάστοτε διαδικασίας, οι σχετικές ανακοινώσεις αρχειοθετούνται, με εξαίρεση τις ανακοινώσεις που αφορούν την περάτωση της διαδικασίας, οι οποίες παραμένουν δημοσιευμένες για τρία έτη.

Στο ηλεκτρονικό εμπορικό μητρώο μπορεί να πραγματοποιηθεί αναζήτηση για νομικό πρόσωπο ή αυτοαπασχολούμενο με βάση την επωνυμία /το όνομα, τον διακριτικό τίτλο ή τον κωδικό καταχώρισής του. Στην κατάσταση του υπό έρευνα νομικού προσώπου ή αυτοαπασχολουμένου αναφέρεται αν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση.

Το εμπορικό μητρώο συνδέεται με τη διεπαφή αναζήτησης των μητρώων αφερεγγυότητας της Διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, η οποία δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες, τους δανειστές και τους επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν σε άλλα κράτη μέλη να διενεργούν ελέγχους ιστορικού απευθείας στα μητρώα άλλων χωρών που περιέχουν στοιχεία αφερεγγυότητας. Χάρη στην πολύγλωσση λύση που έχει τεθεί σε εφαρμογή, η διαδικασία απόκτησης πληροφοριών σχετικά με αλλοδαπές υποθέσεις αφερεγγυότητας είναι πιο διαφανής και η πρόσβαση στις πληροφορίες είναι ευκολότερη. Οι πληροφορίες παρέχονται δωρεάν. Η πύλη περιλαμβάνει μια λειτουργία βασικής αναζήτησης, με την οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί αναζήτηση σε όλα τα διασυνδεδεμένα μητρώα με βάση την επωνυμία / το όνομα του οφειλέτη, καθώς και μια λειτουργία σύνθετης αναζήτησης, στην οποία τα κριτήρια αναζήτησης εξαρτώνται από το εκάστοτε εθνικό μητρώο στο οποίο πραγματοποιείται η αναζήτηση. Στο μέλλον (αναμένεται να είναι το 2021), η Ametlikud Teadaanded θα συνδεθεί με τη Διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, η οποία περιέχει όλες τις υποχρεωτικές πληροφορίες σχετικά με τη δημοσιότητα των διαδικασιών αφερεγγυότητας σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Για την Εσθονία, αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάση την επωνυμία / το όνομα του οφειλέτη, καθώς και με βάση τον προσωπικό κωδικό αναγνώρισης / τον κωδικό καταχώρισης.

Ιστορικό της υπηρεσίας παροχής πληροφοριών για υποθέσεις αφερεγγυότητας

Η εσθονική υπηρεσία υφίσταται από την 1η Σεπτεμβρίου 1995.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/09/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.