Μητρώα πτώχευσης και αφερεγγυότητας

Φινλανδία

Στη Φινλανδία υπάρχουν δύο δημόσια μητρώα αφερεγγυότητας: το μητρώο πτωχεύσεων και αναδιαρθρώσεων και το μητρώο ρύθμισης οφειλών. Η υπηρεσία πληροφοριών που παρέχει το Κέντρο Νομικών Μητρώων της Φινλανδίας παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης δωρεάν αναζητήσεων στα εν λόγω μητρώα.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Φινλανδία

Το μητρώο αφερεγγυότητας αποτελεί υπηρεσία πληροφοριών του Κέντρου Νομικών Μητρώων της Φινλανδίας.

Τι δυνατότητες προσφέρει το μητρώο αφερεγγυότητας της Φινλανδίας;

Το εν λόγω μητρώο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με υποθέσεις αφερεγγυότητας οι οποίες έχουν ληφθεί από το μητρώο πτωχεύσεων και αναδιαρθρώσεων, καθώς και από το μητρώο ρύθμισης οφειλών όσον αφορά οφειλές που προέκυψαν στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας φυσικών προσώπων. Το μητρώο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις και τις αποφάσεις που αφορούν πτωχεύσεις και αναδιαρθρώσεις, καθώς και πληροφορίες, για παράδειγμα, για τον χρόνο και τον τόπο των συνελεύσεων των πιστωτών, τις προθεσμίες αναγγελίας των απαιτήσεων και τα στοιχεία των συνδίκων.

Για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με υποθέσεις ρύθμισης οφειλών που αφορούν οφειλές που δημιουργήθηκαν για προσωπικούς σκοπούς, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στο Κέντρο Νομικών Μητρώων, το οποίο παρέχει τις σχετικές πληροφορίες δωρεάν.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο αφερεγγυότητας της Φινλανδίας;

Ναι, η πρόσβαση στο μητρώο παρέχεται δωρεάν.

Πώς μπορώ να κάνω αναζήτηση στο μητρώο αφερεγγυότητας της Φινλανδίας;

Αναζήτηση στο μητρώο αφερεγγυότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί βάσει του ονόματος / της επωνυμίας ή του αριθμού ταυτότητας / εταιρικού αριθμού του οφειλέτη και για συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, καθώς και βάσει του ονόματος του συνδίκου ή του εκκαθαριστή.

Όταν ζητούνται πληροφορίες από το Κέντρο Νομικών Μητρώων σχετικά με οφειλές που δημιουργήθηκαν για προσωπικούς σκοπούς, πρέπει να παρέχονται τα εξής στοιχεία:

  • το όνομα του προσώπου για το οποίο ζητούνται πληροφορίες
  • ο αριθμός ταυτότητας του προσώπου για το οποίο ζητούνται πληροφορίες
  • το όνομα και ο αριθμός τηλεφώνου του αιτούντος και η διεύθυνση στην οποία θα πρέπει να αποσταλούν οι πληροφορίες

Ιστορικό του μητρώου αφερεγγυότητας της Φινλανδίας

Τα μητρώα τηρούν πληροφορίες από το 1995 και μετά.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Φινλανδικά

Maksukyvyttömyysrekisteri

Oikeusrekisterikeskus: rekisterit

Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri

Velkajärjestelyrekisteri

Αγγλικά

Legal Register Centre: Registers

Register of bankruptcies and restructurings

Register of debt adjustments

Σουηδικά

Rättsregistercentralen: register

Konkurs- och företagssaneringsregistret

Skuldsaneringsregistret

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/07/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.