Μητρώα πτώχευσης και αφερεγγυότητας

Γαλλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γαλλία

Τι δυνατότητες προσφέρει το μητρώο αφερεγγυότητας της Γαλλίας;

Η Γαλλία δεν διαθέτει ειδικό μητρώο αφερεγγυότητας. Διαθέτει διάφορα μητρώα που περιλαμβάνουν τις αποφάσεις οι οποίες σχετίζονται με την αφερεγγυότητα οφειλετών. Στις αποφάσεις αυτές συγκαταλέγονται ιδίως οι αποφάσεις έναρξης διαδικασίας αφερεγγυότητας, επέκτασης διαδικασίας αφερεγγυότητας, παράτασης της περιόδου επιτήρησης, μετατροπής της διαδικασίας, διακοπής ή τροποποίησης του σχεδίου αναδιάρθρωσης, περάτωσης της διαδικασίας, καθώς και οι αποφάσεις κήρυξης προσωπικής πτώχευσης ή επιβολής απαγόρευσης άσκησης διαχειριστικών καθηκόντων. Καταχωρίζονται επίσης τα ονόματα των δικαστικών διαχειριστών.

Τα υπάρχοντα μητρώα είναι τα εξής:

  • το μητρώο εμπορίου και εταιρειών (registre du commerce et des sociétés), για τους εμπόρους-φυσικά πρόσωπα και τις εμπορικές εταιρείες·
  • το επαγγελματικό μητρώο (répertoire des métiers), για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν βιοτεχνική δραστηριότητα·
  • το μητρώο επιχειρήσεων (répertoire des entreprises) στα διοικητικά διαμερίσματα Bas-Rhin, Haut-Rhin και Moselle, για τις βιοτεχνικές επιχειρήσεις που εδρεύουν στα εν λόγω διαμερίσματα·
  • το μητρώο γεωργίας (registre de l’agriculture), για τις γεωργικές επιχειρήσεις.

Επιπλέον, ορισμένες από τις προαναφερθείσες αποφάσεις δημοσιεύονται με ανακοίνωση στο επίσημο δελτίο ανακοινώσεων αστικού και εμπορικού δικαίου (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) και σε εφημερίδα νομικών ανακοινώσεων.

Πώς μπορώ να κάνω αναζήτηση στα μητρώα αφερεγγυότητας της Γαλλίας;

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στις εφημερίδες νομικών ανακοινώσεων, στο επίσημο δελτίο ανακοινώσεων αστικού και εμπορικού δικαίου και στο μητρώο εμπορίου και εταιρειών συγκεντρώνονται στη διαδικτυακή πύλη ««Portail de la Publicité Légale des Entreprises»» (πύλη για την εκ του νόμου δημοσιότητα των πληροφοριών που αφορούν τις επιχειρήσεις), στην ακόλουθη διεύθυνση: https://www.bodacc.fr/

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στα μητρώα αφερεγγυότητας της Γαλλίας;

Οι πληροφορίες παρέχονται δωρεάν.

Ποιο χρονικό διάστημα καλύπτουν τα μητρώα αφερεγγυότητας στη Γαλλία;

Η ανωτέρω πύλη παρέχει πρόσβαση στις νομικές ανακοινώσεις που έχουν δημοσιευθεί από την 1η Ιανουαρίου 2010 και εφεξής και στα τεύχη του Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales που έχουν εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου 2008 και εφεξής.

Ο ιστότοπος του μητρώου εμπορίου και εταιρειών βρίσκεται στην εξής διεύθυνση: https://www.infogreffe.fr/

Η πρόσβαση στις περισσότερες από τις πληροφορίες που περιέχει παρέχεται επί πληρωμή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/12/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.