Μητρώα πτώχευσης και αφερεγγυότητας

Γερµανία

Η παρούσα σελίδα παρέχει σύντομη επισκόπηση του μητρώου αφερεγγυότητας της Γερμανίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία

Μητρώο αφερεγγυότητας της Γερμανίας

Οι δημοσιεύσεις των γερμανικών πτωχευτικών δικαστηρίων πραγματοποιούνται, σύμφωνα με το άρθρο § 9 του πτωχευτικού κώδικα (Insolvenzordnung), στον ιστότοπο Insolvenzbekanntmachungen (δημοσιεύσεις αφερεγγυότητας). Οι δημοσιεύσεις είναι νομικά δεσμευτικές και προσβάσιμες στο κοινό.

Το μητρώο τελεί υπό τη διαχείριση της κοινής επιτροπής της ομοσπονδίας και των ομόσπονδων κρατών για την τεχνολογία των πληροφοριών στον τομέα της δικαιοσύνης και τηρείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης του ομόσπονδου κράτους της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο αφερεγγυότητας της Γερμανίας;

Ναι.

Αναζήτηση στο μητρώο αφερεγγυότητας

Η αναζήτηση είναι δυνατή μόνο μέσω του ιστότοπου Insolvenzbekanntmachungen (δημοσιεύσεις αφερεγγυότητας). Τα επιμέρους βήματα της αναζήτησης διευκρινίζονται, εφόσον απαιτούνται, στον ιστότοπο. Οι πληροφορίες διατίθενται μόνο στα γερμανικά. Πρέπει να σημειωθεί ότι η πλήρης αναζήτηση στα δεδομένα όλων των γερμανικών πτωχευτικών δικαστηρίων είναι δυνατή μόνον εντός δύο εβδομάδων από την πρώτη ημέρα της δημοσίευσης. Μετά την πάροδο αυτής της προθεσμίας είναι απαραίτητο, κατά την αναζήτηση, να προσδιορίζεται η έδρα του πτωχευτικού δικαστηρίου και τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα στοιχεία: το όνομα ή η επωνυμία, η διεύθυνση ή η έδρα του οφειλέτη, ο αριθμός φακέλου της διαδικασίας ή το δικαστήριο του τόπου τήρησης του μητρώου, το είδος του μητρώου και ο αριθμός μητρώου.

Ιστορικό

Ο ιστότοπος Insolvenzbekanntmachungen (δημοσιεύσεις αφερεγγυότητας) δημοσιεύει από την 1η Απριλίου 2002 πληροφορίες περί αφερεγγυότητας. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία πρόσβασης στα εν λόγω δεδομένα και τον χρόνο διατήρησης της εν λόγω πρόσβασης μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο.

Οι δημοσιευμένες πληροφορίες αφορούν διαδικασίες που δεν έχουν ακόμη περατωθεί. Τα δεδομένα διαγράφονται το αργότερο έξι μήνες μετά την περάτωση της διαδικασίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Γερμανικό μητρώο αφερεγγυότητας

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.