Μητρώα πτώχευσης και αφερεγγυότητας

Ελλάδα

Η Ελλάδα διαθέτει από 1/6/2021 ηλεκτρονικό μητρώο φερεγγυότητας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ελλάδα

Τι δυνατότητες προσφέρει το μητρώο αφερεγγυότητας της Ελλάδας;

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, οι διαδικασίες αφερεγγυότητας, στις οποίες χρησιμοποιείται το ηλεκτρονικό μητρώο φερεγγυότητας , είναι οι εξής:

  • η πτώχευση (άρθρα 75-211 Ν. 4738/2020 - Βιβλίο Δεύτερο )
  • η πτώχευση μικρού αντικειμένου (άρθρα 172-188 Ν. 4738/2020 - Βιβλίο Δεύτερο/Μέρος Έκτο)
  • η προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (άρθρα 31-64 Ν. 4738/2020 - Βιβλίο Πρώτο/Μέρος Δεύτερο/Κεφάλαιο Β’)

Τα κατά τόπους Πρωτοδικεία είναι αρμόδια για την εξέταση υποθέσεων και έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων που αφορούν σε πτωχεύσεις .

Τα κατά τόπους Ειρηνοδικεία είναι αρμόδια για την κήρυξη της πτώχευσης στις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου .

Τα κατά τόπους Πρωτοδικεία είναι αρμόδια για τις διαδικασίες στο πλαίσιο της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης .

Όλες οι δημοσιεύσεις, δημοσιοποιήσεις ή καταχωρίσεις των διαδικασιών αφερεγγυότητας γίνονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας. Εφόσον προβλέπεται σχετικώς, η καταχωρήσεις γίνονται και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.).

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο αφερεγγυότητας της Ελλάδας;

Ναι παρέχεται τέτοια δυνατότητα, μέσω της ιστοσελίδας:

https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/elektroniko-metroo-pheregguotetas-demosieuseis

Πώς μπορώ να κάνω αναζήτηση στο μητρώο αφερεγγυότητας της Ελλάδας;

Μέσω αναζήτησης στην ιστοσελίδα: https://keyd.gsis.gr/dsae2/iif/faces/pages/static/publicationList.xhtml

Ιστορικό του μητρώου αφερεγγυότητας της Ελλάδας

Όλες οι δημοσιεύσεις από 1/6/2021 και μετά, είναι δημοσίως διαθέσιμες μέσω του μητρώου στην ανωτέρω ιστοσελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/06/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.