Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Μητρώα πτώχευσης και αφερεγγυότητας

Ιρλανδία

Στη σελίδα αυτή παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το μητρώο αφερεγγυότητας της Ιρλανδίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιρλανδία

Τι δυνατότητες προσφέρει το μητρώο αφερεγγυότητας της Ιρλανδίας;

Η Ιρλανδία δεν έχει χωριστό μητρώο αφερεγγυότητας επιχειρήσεων. Πληροφορίες σχετικά με την αφερεγγυότητα επιχειρήσεων διατίθενται σε αρχεία της Υπηρεσίας Καταχώρισης Επιχειρήσεων.

Το Μητρώο Πτωχεύσεων (Personal Bankruptcy Register ) είναι ένα μη ηλεκτρονικό μητρώο που τηρείται στο Γραφείο του Ελεγκτή (Examiners Office) του High Court και περιέχει αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις πτωχεύσεις που δηλώνονται από το High Court της Ιρλανδίας.

Το Μητρώο Αφερεγγυότητας (Register of Personal Insolvencies) είναι και αυτό μη ηλεκτρονικό. Υπόκειται στην κανονιστική πράξη S.I. αριθ. 334 του 2002 – Κανονισμοί των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του 2002 (αφερεγγυότητα) και περιέχει αναλυτικά στοιχεία σχετικά με διαδικασίες αφερεγγυότητας που δηλώνονται από τα δικαστήρια των άλλων κρατών μελών (όπως κοινοποιούνται στον επίσημο σύνδικο πτώχευσης).

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο ιρλανδικό μητρώο αφερεγγυότητας;

Όχι. Καταβάλλεται συνδρομή ανά αναζήτηση. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρέωση παρέχονται στην ενότητα Κανόνες & Χρεώσεις του δικτυακού τόπου της δικαστικής υπηρεσίας. Κάθε αναζήτηση χρεώνεται, ακόμη και όταν δεν υπάρχουν αποτελέσματα που να αντιστοιχούν στα κριτήρια αναζήτησης στο μητρώο.

Μέθοδος αναζήτησης στο μητρώο αφερεγγυότητας

Αναζήτηση στο μητρώο πτωχεύσεων μπορεί να πραγματοποιείται μόνο αυτοπροσώπως στο Γραφείο του Ελεγκτή, Floor Phoenix House, 2ος όροφος, Phoenix Street North, Smithfield, Dublin 7.

Ιστορικό του μητρώου αφερεγγυότητας

Το μητρώο αφερεγγυότητας περιέχει στοιχεία από το 1922.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/02/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.