Μητρώα πτώχευσης και αφερεγγυότητας

Ιρλανδία

Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το μητρώο αφερεγγυότητας της Ιρλανδίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιρλανδία

Η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας της Ιρλανδίας (Insolvency Service of Ireland — ISI) είναι ένας ανεξάρτητος, θεσμοθετημένος φορέας, που συστάθηκε την 1η Μαρτίου 2013.  Στόχος της είναι η αποκατάσταση της φερεγγυότητας αφερέγγυων προσώπων.

Η ISI ασκεί τα καθήκοντά της μέσω διαφόρων υπηρεσιακών μονάδων. Πρόκειται για τις εξής:

 • Διαχείριση υποθέσεων,
 • Πτώχευση,
 • Ρύθμιση & Πολιτική,
 • Νομικές πτυχές,
 • Εταιρικές υποθέσεις.

Η ISI δημοσιεύει τις ακόλουθες πληροφορίες στα μητρώα της βάσει του νόμου περί αφερεγγυότητας φυσικών προσώπων. (Επισημαίνεται ότι τα μητρώα της ISI δεν είναι προσβάσιμα μέσω των φυλλομετρητών Internet Explorer και Edge.  Προτείνουμε τη χρήση του Chrome, του Firefox ή του Safari για να δείτε το μητρώο.)

Πιστοποιητικά προστασίας

Όταν εκδίδεται πιστοποιητικό προστασίας δυνάμει του άρθρου 61 του νόμου περί αφερεγγυότητας φυσικών προσώπων του 2012 (στο εξής: νόμος), η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας της Ιρλανδίας πρέπει να καταγράφει, εκτός από τις πληροφορίες που προβλέπονται στον νόμο του 2012 περί αφερεγγυότητας φυσικών προσώπων (πρόσθετες πληροφορίες που πρέπει να περιέχονται στα μητρώα), Κανονισμοί του 2012 (S.I. 356 του 2013), τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • το όνομα και τη διεύθυνση του οφειλέτη και την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού προστασίας·
 • κατά περίπτωση, την παράταση του πιστοποιητικού προστασίας, δυνάμει του άρθρου 61 του νόμου·
 • κατά περίπτωση, την έκδοση διαταγής από το δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 63 του νόμου και τον δανειστή υπέρ του οποίου εκδόθηκε η διαταγή· και
 • την ημερομηνία κατά την οποία το πιστοποιητικό προστασίας παύει να ισχύει, σύμφωνα με το κεφάλαιο 3 του νόμου.
 • Μητρώο πιστοποιητικών προστασίας

Μητρώο πράξεων απαλλαγής από χρέη

Σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 4 του νόμου περί αφερεγγυότητας φυσικών προσώπων του 2012, η ISI πρέπει να καταχωρίζει στο μητρώο πράξεων απαλλαγής από χρέη

 • το γεγονός ότι έχει εκδοθεί πράξη απαλλαγής από χρέη,
 • την ημερομηνία έκδοσης της πράξης απαλλαγής από χρέη,
 • το όνομα και τη διεύθυνση του συγκεκριμένου οφειλέτη, και
 • κάθε άλλη λεπτομέρεια που ενδεχομένως προβλέπεται στο άρθρο 133 παράγραφος 3 στοιχείο b).
 • Μητρώο πράξεων απαλλαγής από χρέη

Μητρώο ρυθμίσεων χρεών

Σύμφωνα με το άρθρο 76 παράγραφος 1 του νόμου περί αφερεγγυότητας φυσικών προσώπων του 2012, η ISI πρέπει να καταχωρίζει στο μητρώο ρυθμίσεων χρεών:

 • λεπτομερή στοιχεία σχετικά με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας που πραγματοποιήθηκε κατά τη συνέλευση των πιστωτών·
 • το γεγονός ότι έχει εκδοθεί ρύθμιση χρεών·
 • κατά περίπτωση, τυχόν τροποποιήσεις της ρύθμισης χρεών·
 • κατά περίπτωση, τη λήψη από την ISI γνωστοποίησης αθέτησης της ρύθμισης·
 • την επιτυχή ολοκλήρωση της ρύθμισης.
 • Μητρώο ρυθμίσεων χρεών

Μητρώο ρυθμίσεων αφερεγγυότητας φυσικών προσώπων

Σύμφωνα με το άρθρο 113 παράγραφος 1 του νόμου περί αφερεγγυότητας φυσικών προσώπων του 2012, η ISI πρέπει να συμμορφώνεται με την καταχώριση στο μητρώο ρυθμίσεων αφερεγγυότητας φυσικών προσώπων:

 • του γεγονότος ότι έχει εκδοθεί ρύθμιση της αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου·
 • λεπτομερών στοιχείων σχετικά με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας που πραγματοποιήθηκε κατά τη συνέλευση των πιστωτών·
 • κατά περίπτωση, τυχόν τροποποιήσεων της ρύθμισης της αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου·
 • κατά περίπτωση, της λήψης από την ISI γνωστοποίησης αθέτησης της ρύθμισης·
 • της επιτυχούς ολοκλήρωσης της ρύθμισης.
 • Μητρώο ρυθμίσεων αφερεγγυότητας φυσικών προσώπων
Τελευταία επικαιροποίηση: 18/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.