Μητρώα πτώχευσης και αφερεγγυότητας

Λεττονία

Το παρόν τμήμα παρέχει μια σύντομη επισκόπηση του μητρώου αφερεγγυότητας της Λετονίας

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία

Πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο μητρώο αφερεγγυότητας το οποίο διαχειρίζεται το λετονικό μητρώο επιχειρήσεων

Το μητρώο αφερεγγυότητας περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

 • τους διαχειριστές·
 • τις διαδικασίες αφερεγγυότητας που αφορούν φυσικά και νομικά πρόσωπα·
 • τις διαδικασίες νομικής προστασίας·
 • τις εξωδικαστικές διαδικασίες νομικής προστασίας·
 • την απαλλαγή φυσικού προσώπου από χρέη (μόνο εθνική διαδικασία).

Το μητρώο αφερεγγυότητας είναι προσβάσιμο σε όλους και οι εγγραφές του έχουν καθεστώς επίσημων αρχείων. Οι πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν δωρεάν.

Το μητρώο αφερεγγυότητας υπάγεται στο λετονικό μητρώο επιχειρήσεων (Uzņēmumu reģistrs).

Αναζήτηση στο μητρώο αφερεγγυότητας που διαχειρίζεται το μητρώο επιχειρήσεων της Λετονίας

Διαχειριστές

Η ενότητα αυτή περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους διαχειριστές και ειδικότερα:

 • όνομα·
 • επώνυμο·
 • διεύθυνση γραφείου και στοιχεία επικοινωνίας·
 • αριθμός επαγγελματικού πιστοποιητικού·
 • διάρκεια ισχύος επαγγελματικού πιστοποιητικού·

Πληροφορίες σχετικά με τους διαχειριστές των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει είναι διαθέσιμες στην ενότητα Ιστορικά δεδομένα (Vēsturiskie dati). Όλες οι πληροφορίες που έχουν καταχωριστεί στο μητρώο αφερεγγυότητας για κάθε διαχειριστή διατίθενται στον σύνδεσμο Extract (Izziņa) («απόσπασμα»).

Αναζήτηση

Αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με συγκεκριμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να πραγματοποιηθεί στην ενότητα Search (Meklēšana) («αναζήτηση») του μητρώου. Για την αναζήτηση πληροφοριών μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω κριτήρια:

 • αριθμός καταχώρισης οφειλέτη (για τα νομικά πρόσωπα) ή προσωπικός αριθμός ταυτοποίησης (για τα φυσικά πρόσωπα)·
 • ονοματεπώνυμο ή επωνυμία του οφειλέτη·
 • προθεσμία για την κίνηση της διαδικασίας·
 • είδος διαδικασίας (διαδικασίες αφερεγγυότητας, διαδικασίες νομικής προστασίας, εξωδικαστικές διαδικασίες νομικής προστασίας, απαλλαγή φυσικού προσώπου από χρέη)·
 • φύση των διαδικασιών (εθνικές, κύριες διασυνοριακές, δευτερεύουσες διασυνοριακές, κύριες διαδικασίες αφερεγγυότητας, δευτερεύουσες διαδικασίες αφερεγγυότητας, τοπικές διαδικασίες αφερεγγυότητας)·
 • στάδιο της διαδικασίας (σε εξέλιξη, ολοκληρωθείσα, όλες οι διαδικασίες).

Τα αποτελέσματα αναζήτησης περιλαμβάνουν σύνδεσμο προς το «Απόσπασμα» (Izziņa), που παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις εγγραφές στο μητρώο αφερεγγυότητας του λετονικού μητρώου επιχειρήσεων σχετικά με συγκεκριμένες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των σαρωμένων εκδόσεων των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του νόμου για το μητρώο επιχειρήσεων της Δημοκρατίας της Λεττονίας: ημερήσια διάταξη της συνέλευσης των πιστωτών και ενημέρωση των πιστωτών από τον διαχειριστή σχετικά με τη συνέλευση των πιστωτών.

Ημερολόγιο

Αναζήτηση εγγραφών που πραγματοποιήθηκαν σε συγκεκριμένες ημέρες μπορεί να πραγματοποιηθεί στην ενότητα Journal (Žurnāls) («ημερολόγιο») του μητρώου. Η προεπιλεγμένη απεικόνιση εμφανίζει εγγραφές που αφορούν την τρέχουσα ημέρα. Για να δείτε τις εγγραφές που πραγματοποιήθηκαν σε άλλες ημέρες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ημερολόγιο ή την υποενότητα Monthly Journal (Mēneša žurnāls) («μηνιαίο ημερολόγιο»). Κάθε εγγραφή περιέχει σύνδεσμο προς το απόσπασμα (Izziņa), όπου διατίθενται λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω διαδικασία αφερεγγυότητας.

Στατιστικές

Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις διαδικασίες αφερεγγυότητας νομικών προσώπων και τις διαδικασίες νομικής προστασίας διατίθενται δωρεάν στην ενότητα για τιςδιαδικασίες αφερεγγυότητας στην πύλη ανοικτών δεδομένων της Λετονίας.

Ιστορικό μητρώου αφερεγγυότητας που διαχειρίζεται το μητρώο επιχειρήσεων

Το μητρώο αφερεγγυότητας περιέχει πληροφορίες από την 1η Ιανουαρίου 2008.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το μητρώο αφερεγγυότητας το οποίο διαχειρίζεται το μητρώο επιχειρήσεων διατίθενται εδώ και στηνΥπηρεσία Ελέγχου Αφερεγγυότητας.

Επισημαίνεται ότι πληροφορίες για κάθε νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Επιχειρήσεων είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του μητρώου στη διεύθυνση info.ur.gov.lv/. Η αναζήτηση/εκτύπωση επικαιροποιημένων πληροφοριών είναι δυνατή δωρεάν χωρίς επαλήθευση ταυτότητας, ενώ η αναζήτηση ιστορικών πληροφοριών και η εξέταση/τηλεφόρτωση εγγράφων είναι δυνατή στο δημόσιο τμήμα του μητρώου κατόπιν επαλήθευσης ταυτότητας του χρήστη στον ιστότοπο.

Εάν απαιτείται απόσπασμα πληροφοριών που έχει συνταχθεί από το μητρώο επιχειρήσεων ή αντίγραφα εγγράφων, πρέπει να συνταχθεί γραπτή αίτηση παροχής πληροφοριών και να καταβληθεί τέλος εξυπηρέτησης (για περισσότερες πληροφορίες βλ. την αρχική σελίδα του μητρώου επιχειρήσεων).

Μπορούν να ζητηθούν πληροφορίες και να υποβληθούν πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές ως εξής:

 • ηλεκτρονικά (η αίτηση παροχής πληροφοριών πρέπει να υπογράφεται με ασφαλή ηλεκτρονική υπογραφή και να φέρει χρονοσφραγίδα):
  • ηλεκτρονική διεύθυνση·
  • ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pasts@ur.gov.lv
 • ταχυδρομικά:
  • Register of Enterprises of the Republic of Latvia, Pērses iela 2, Riga, Latvia, LV-1011.
Τελευταία επικαιροποίηση: 24/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.