Μητρώα πτώχευσης και αφερεγγυότητας

Λουξεµβούργο

Το Λουξεμβούργο δεν διαθέτει μητρώα για τις περιπτώσεις αφερεγγυότητας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λουξεµβούργο

Τι ισχύει σχετικά με τα μητρώα αφερεγγυότητας στο Λουξεμβούργο;

Το Λουξεμβούργο δεν διαθέτει μητρώα για τις περιπτώσεις αφερεγγυότητας. Οι πτωχεύσεις γνωστοποιούνται από τα δικαστήρια που τις κηρύσσουν στο μητρώο εμπορίου και εταιρειών (RCS) το οποίο εντάσσει τις πληροφορίες στη βάση δεδομένων που τηρεί.

Η πρόσβαση στον κατάλογο πτωχεύσεων του Λουξεμβούργου παρέχεται επί πληρωμή ;

Ο κατάλογος των κηρυσσόμενων πτωχεύσεων δημοσιεύεται κάθε μήνα στο τεύχος Β - Διοικητική και Οικονομική Συλλογή της Επίσημης Εφημερίδας (Mémorial B - Recueil administratif et économique). Πρόσβαση στη Συλλογή παρέχεται δωρεάν μέσω της νομικής δικτυακής πύλης του Λουξεμβούργου Legilux.

Επίσης, ο δικτυακός τόπος του μητρώου εμπορίου και εταιρειών επιτρέπει τη δωρεάν πρόσβαση του κοινού, στη σελίδα «Αναζητήσεις –στατιστικές κατάθεσης», σε στατιστική ενότητα που παρέχει πληροφορίες για τις αποφάσεις κήρυξης σε πτώχευση οι οποίες κατατίθενται στο μητρώο εμπορίου και εταιρειών κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου μήνα. Οι πληροφορίες αυτές διατίθενται υπό μορφή καταλόγων των κατατιθέμενων αποφάσεων. Επιτρέπεται επίσης η εξαγωγή των πληροφοριών αυτών υπό μορφή επίπεδου αρχείου.

Μέθοδος αναζήτησης πληροφοριών για τις πτωχεύσεις στο Λουξεμβούργο

1η μέθοδος: η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του δικτυακού τόπου του μητρώου εμπορίου και εταιρειών (RCS) με το όνομα (ή μέρος του ονόματος) ή τον αριθμό μητρώου του προσώπου.

Η μηχανή αναζήτησης του δικτυακού τόπου εμφανίζει κατάλογο των ονομάτων που αντιστοιχούν στο κριτήριο αναζήτησης.

Αν επιλεγεί ένα από τα ονόματα που εμφανίζονται, παρουσιάζονται δωρεάν οι ακόλουθες βασικές πληροφορίες:

  • αριθμός μητρώου RCS,
  • ημερομηνία εγγραφής,
  • επωνυμία,
  • νομική μορφή,
  • διεύθυνση της έδρας,
  • κατάλογος των εγγράφων που έχουν κατατεθεί από το 2003,
  • καθώς και πληροφορίες σχετικά με το αν το πρόσωπο έχει κηρυχθεί σε πτώχευση.

2η μέθοδος: η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του δικτυακού τόπου του μητρώου εμπορίου και εταιρειών (RCS) στη σελίδα «Αναζητήσεις –στατιστικές κατάθεσης», μέσω της στατιστικής ενότητας που παρέχει πληροφορίες για τις αποφάσεις κήρυξης σε πτώχευση οι οποίες κατατίθενται στο μητρώο εμπορίου και εταιρειών κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου μήνα.

3η μέθοδος: η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του δικτυακού τόπου του Δικηγορικού Συλλόγου του Λουξεμβούργου στη σελίδα «Πτωχεύσεις» με βάση την επωνυμία της εταιρείας, την ημερομηνία της απόφασης για την πτώχευση και με βάση το όνομα του συνδίκου πτώχευσης.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Μητρώο εμπορίου και εταιρειών

Δικηγορικός Σύλλογος του Λουξεμβούργου

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/01/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.